Vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Arbetsmiljöverket har sedan kriget utbröt i Ukraina följt händelserna, precis som många andra svenska myndigheter. En av de frågor som ofta diskuteras handlar om strålning och vilken påverkan det kan få för oss i Sverige vid händelse av radioaktivt utsläpp i Ukraina.

Avseende arbetsmiljön så gäller arbetsmiljölagen som vanligt och detta innebär i korthet följande:
Arbetsgivare har skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. Detta innebär att arbetsgivaren bland annat har skyldighet att riskbedöma alla arbeten som en arbetstagare ska utföra. Finns det oro bland medarbetarna kring krissituationen i Ukraina så har arbetsgivaren skyldighet att ordna med stöd för att hantera den oron. Om det krävs ska åtgärder vidtas.

Arbetsmiljöverket har dialog och samverkan med olika myndigheter, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett samlat ansvar för områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär spridning skriver om möjliga konsekvenser på sin webbplats. Det är i första hand Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter som reglerar hur en arbetsgivare ska agera vid en radiologisk nödsituation.

Arbetsmiljöverket har inte föreskrifter som reglerar radiologisk nödsituation. Våra föreskrifter täcker upp arbetsgivarens grundläggande ansvar. Det är därför viktigt att vid en radiologisk nödsituation ta del av och följa Strålsäkerhetsmyndighetens information och regelverk.

Du kan också följa de olika myndigheternas samlade bedömningar av säkerhetsläget på:

www.krisinformation.se, öppnas i nytt fönster

Källkritik

Desinformation är ofta en stor del av krigföring. Det är därför särskilt viktigt att vara källkritisk när du läser om strålning och andra faror som invasionen av Ukraina för med sig. Sök aktivt bekräftelse på information hos betrodda källor som krisinformation.se och myndigheters webbplatser. Samtidigt sker cyberattacker frekvent och man måste vara uppmärksam på att även officiella informationskanaler kan drabbas.

Senast uppdaterad 2023-07-13