Tillverkning av trycksatta anordningar

Som användare av trycksatta anordningar är det viktigt att känna till vilka regler som gäller vid tillverkning eftersom det styr vilka föreskrifter som anordningen senare ska kontrolleras efter.

Arbetsmiljöverket har följande föreskrifter för tillverkning av trycksatta anordningar:

  • AFS 2016:2 Enkla tryckkärl (EU-direktiv 2014/29/EU)
  • AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar (EU-direktiv 2014/68/EU)
  • AFS 2008:3 Maskiner (EU-direktiv 2006/42/EC)

Det finns trycksatta anordningar som inte tillverkas enligt EU-direktiven. För dessa anordningar gäller fortfarande att 3 kap. 8 § ska vara uppfyllt. Cisterner är ett exempel på en trycksatt anordning som konstrueras och tillverkas utifrån olika regler beroende på var den är placerad. För att hjälpa tillverkare av cisterner har arbetsmiljöverket tagit fram en tolkning av vilka regler som gäller, denna tolkning kan ligga till grund för fler typer av anordningar.

Enkla tryckkärl, AFS 2016:2, föreskrifter

Tryckbärande anordningar, AFS 2016:1, föreskrifter

Maskiner, AFS 2008:3, föreskrifter

Information om cisterner, pdf, öppnas i nytt fönster

Krav på bruksanvisning

De flesta anordningar är konstruerade och tillverkade enligt AFS 2016:1 och AFS 2008:3. Det ska följa med en bruksanvisning samt instruktioner för montering, idrifttagande, underhåll och avsedd användning. Alla bruksanvisningar från tillverkaren ska vara på svenska.

Innan du tar din anordning i drift måste du kontrollera vilka risker som tillverkaren tar upp vid felaktig användning samt vilka förutsättningar som anordningen tillverkats mot. De förutsättningar som avses är

  • för krypning: det teoretiska antalet drifttimmar vid specificerade temperaturer
  • för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer
  • för allmän korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg.

Att använda en anordning felaktigt är mycket farligt.

En bruksanvisning behöver inte följa med ett enkelt tryckkärl, vanligen luftbehållare. Men eftersom dessa tryckkärl byggs in i maskiner eller tryckluftsaggregat så finns kravet om bruksanvisning i AFS 2016:1 och AFS 2008:3.

Vägledningar till direktiven och harmoniserade standarder

Föreskrifterna för tryckbärande anordningar bygger på direktiv 2014/68/EU. Till detta direktiv finns en vägledning, PED-guideline som ger tolkning kring vissa av kraven i direktivet.

Även till maskindirektivet finns det en vägledning till direktivet.

AFS 2008:3, AFS 2016:1 och AFS 2016:2 följer den nya metoden att skriva regler. Den nya metod är uppbyggd så att tekniska lösningar för de krav som finns i föreskrifterna finns i harmoniserade standarder, direktiven anger bara kravet. Kom ihåg att en standard sällan ger alla tekniska lösningar för din anordning. De harmoniserade standarderna publiceras i EU:s officiella tidning och de går att köpa från SIS.

Swedish Standards Institute, SIS

Vägledningen till direktivet för tryckbärande anordningar förändras kontinuerligt likaså tillkommer hela tiden nya harmoniserade standarder. Länken nedan går till EU-kommissionens hemsida för direktivet för tryckbärande anordningar. Där finns all information om direktiv, vägledning ”PED-guideline” och standarder publicerade i EU:s officiella tidning samlad.

EU-kommissionens webbsida för direktivet för tryckbärande anordningar

Senast uppdaterad 2023-07-12