Arbetsskadestatistik om ställningar

Arbetsmiljöverket, har statistik över olyckor med ställningar i arbetslivet sedan 1970-talet.

Här visas den långsiktiga utvecklingen av arbetsskador från 1979 till och med 2016. Se diagram 1 nedan.

Bild av stapeldiagram. Diagramet visar antal olyckor med ställningar mellan åren 1979 och 2016.

Diagram 1 – Antal arbetsolyckor med ställningar årsvis (antal olyckor för åren 1985, 1988 och 2003 är interpolerade)

Diagram 1 - statistik, större bild, öppnas i nytt fönster

Man kan dock konstatera att utvecklingen stannat av i början av 2000-talet. För att få en något mer nyanserad bild kan man detaljstudera åren 2004 – 2016, uppdelat på ställningar utan hjul respektive ställningar med hjul (rull- och hantverkarställningar). Se diagram 2.

Bild på stapeldiagram. Diagrammet visar på olyckor med ställningar mellan åren 2004 och 2016 fördelat på typ av ställningart.

Diagram 2 - Antal arbetsolyckor med ställningar årsvis 2004 – 2016, för ställningar utan hjul respektive ställningar med hjul

Diagram 2 - statistik, större bild, öppnas i nytt fönster

Här kan man se att antalet olyckor åren 2013 och 2016 översteg 200 stycken, för första gången sedan år 2003. Trenden är svagt ökande och gäller för såväl ställningar med hjul som ställningar utan hjul.

Könsfördelningen inom olyckstalen är mycket ojämn, drygt 95 % av olyckorna under åren 2004 – 2016 har drabbat män. Se Diagram 3 nedan.

Bild av stapeldiagram. Diagramet visar antal olyckor med ställningar fördelat på kvinnor och män mellan åren 2004 och 2016.

Diagram 3 - Antal arbetsolyckor med ställningar årsvis 2004 – 2016, för kvinnor respektive män.

Diagram 3 - statistik, större bild, öppnas i nytt fönster

Orsaker till olyckorna under åren 2012-2016

Om man tittar närmare på olyckorna från och med år 2012 till och med 2016 kan man gruppera dem på följande sätt:

Olycksorsaker
Olycksorsak Antal, st Andel, %
Fall av person till lägre nivå 490 49
Fall av person till samma nivå 68 7
Ras/Fall/Bristning1 193 19
Ergonomi/Hantering2 214 21
Övriga orsaker, oklart3 37 4
Summa 1002 100
  1. Ras/Fall/Bristning innebär att olyckan föregåtts av att någon form av material eller komponent brustit, rasat, fallit eller glidit så att en person skadats. Det kan till exempel vara en ställningsplanka, koppling, plattform, en räckesledare eller hela ställningen. Dessa olyckor innebär, ofta men inte alltid, att en person fallit tillsammans med ställningen/materialet.
  2. Detta innebär att man skadats på grund av dålig arbetsställning, överbelastning eller när man hanterat något och tappat kontrollen över situationen. Man kan även ha halkat, snubblat eller trampat fel
  3. Ett exempel på en övrig orsak är att man slagit i ställningen när man gått.

Det är lätt att se att den allra vanligaste olyckan är fall till lägre nivå. Om man även räknar med de fallolyckor som beror på ras/fall/bristning så uppgår antalet fallolyckor till mer än 60 %. Fallolyckor, i synnerhet de som är fall från högre nivå, ger ofta upphov till långa sjukskrivningstider.

Dödsolyckor under åren 2012-2016

Under 2012 – 2016 har tre dödsolyckor inträffat, två av dem 2015 och en 2016. Samtliga var fall till lägre nivå från arbetsplan på ställningar, och drabbade män.

Den första dödsolyckan 2015 inträffade när en ensamföretagare placerade en stege på en ställning som inte var förankrad i fasaden, och ställningen rasade när han stod på stegen, ca 4-5 meter över mark (OBS! Detta kan även anses vara en stegolycka men vi har valt att här redovisa den som en ställningsolycka).

Den andra dödsolyckan 2015 inträffade när en renhållningsarbetare skulle kasta avfall i en container och lutade sig mot ett räcke på en ställning, varvid räcket gav vika och arbetstagaren föll ner i containern.

Dödsolyckan 2016 inträffade när en arbetstagare föll från en fasadställning, cirka 2,5 meter över mark, och skadade sig så illa att han senare avled. Det var snö och halka vid tillfället.

Vilka branscher och yrken är mest drabbade av olyckor 2012-2016?

För åren 2012-2016 ser fördelningen av olyckorna mellan olika branscher ut så här:

Fördelning av olyckor mellan branscher
Summa 1002 100
Bransch Antal, st Andel, %
Byggnadsindustri 698 70
Tillverkningsindustri 104 10
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
63 6
Övriga branscher 137 14

Byggnadsindustrin är således den bransch som är ojämförligt mest drabbad av olyckor med ställningar. Där inträffar 7 gånger så många olyckor som inom hela tillverkningsindustrin.

När man studerar könsfördelningen för de olycksdrabbade och även mellan några fler branscher kan man se att kvinnor råkat ut för procentuellt fler olyckor inom vissa branscher – se tabellen nedan:

F&ouml:rdelning mellan bransch och k&aouml;n
Bransch Kvinnor Män
  Andel, st Antal, % Andel, st Andel, %
F - Byggnadsindustri 17 34 681 72
C - Tillverkningsindustri 6 12 98 10
G – Handel, reparation av motorfordon 7 14 24 3
N - Uthyrning, fastighetsservice m.m. 3 6 60 6
Q – Vård och omsorg; sociala tjänster 5 10 3 0
Övriga branscher samt okänt 12 24 86 9
Summa 50 100 952 100

Av tabellen framgår att kvinnor löper större risk att råka ut för olyckor med ställningar inom branschgrupperna G (Handel) och Q (Vård och omsorg; sociala tjänster). I absoluta tal är det dock endast inom grupp Q som antalet olyckor för kvinnor är fler än för män (5 respektive 3 olyckor). Kvinnors olyckor är däremot jämnare fördelade mellan olika branscher.

Vilka yrkesgrupper är mest drabbade av olyckor 2012 - 2016?

Även om man studerar vilka yrken de har som råkat ut för olycksfall under åren 2012 - 2016 blir fördelningen snarlik:

Drabbade yrken
Yrke Antal, st. Andel, %
Byggrelaterade yrken 693 69
Ställningsbyggare 106 11
Övriga yrken 203 20
Summa 1002 100

Inom byggnadsindustrin har den manliga dominansen alltid varit stor. Detta märks även på fördelningen av olyckor. Nedan anges könsfördelningen inom olika yrkesgrupper för olyckor med ställningar för åren 2012 – 2016 (jämför tabellen ovan).

Könsfördelning av yrkesgrupper
Yrke Kvinnor Män
Antal, st Andel, % Antal, st Andel, %
Byggrelaterade yrken 16 32 677 71
Ställningsbyggare 0 0 106 11
Fastighetsskötare 1 2 16 2
Handelsrelaterade yrken 7 14 2 0
Övriga yrken 26 52 151 16
Summa 50 100 952 100

Tabellen visar att koncentrationen av olyckor för män är för de som har byggrelaterade yrken (71 %). Om man även räknar in ställningsbyggare blir andelen över 80 %.

För de kvinnor som drabbades av ställningsolyckor under perioden hade drygt 30 % byggrelaterade yrken. Byggverksamhet har dock alltid varit dominerad av män.

Något man även här kan notera är antalet olyckor för kvinnor som har handelsrelaterade yrken (14 %). Övriga olyckor med ställningar som drabbat kvinnor är utspridda bland många olika yrkesgrupper.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-03-17