Fysikaliska arbetsmiljörisker

Många i bygg- och anläggningsbranschen drabbas av arbetssjukdom i form av nedsatt hörsel eller vibrationsskador.  Utomhustemperatur är en annan faktorer som man kan behöva ta hänsyn till.

Buller

De flesta byggnadsarbeten innebär att det uppstår buller och risk för hörselskada. I första hand ska man försöka välja arbetsmetoder som inte bullrar, eller om möjligt separera bullrande arbeten från övriga. I annat fall ska man försöka dämpa bullret vid källan. Eftersom det ofta inte är möjligt att undvika buller helt, är det viktigt att alla på byggarbetsplatsen  alltid har på sig, eller åtminstone med sig hörselskydd att ta på vid behov. Mycket buller kommer utan förvarning. Den som själv alstrar buller behöver tänka på att informera andra i sin närhet så att de är förberedda.

Du kan läsa mer på vår sida om buller.

Buller

Vibrationer

Det finns två olika slags vibrationer – hand-armvibrationer och helkroppsvibrationer.

Arbeten med hand-armvibrationer är vanliga vid till exempel bilning. Andra hand­hållna maskiner med höga vibrations­nivåer är hål­tagnings­maskiner, slip­maskiner och mutter­dragare.

Risken för helkropps­vibrationer finns främst för de som sitter i entreprenad­maskiner och kör mycket på ojämnt underlag. 

Maskiner ska ha information om vilka vibrationer de kan ge. 

Den som utsätts för vibrationer kan behöva göra en särskild läkarundersökning. 

Du kan läsa mer på vår temasida om vibrationer. 

Vibrationer

Arbete utomhus

Byggnadsarbete sker ofta utomhus och det är inte ovanligt med temperaturer som kan vara antingen väldigt höga vid vissa arbetsmoment, eller väldigt låga på vintern. Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot väder och vind med mera som kan ha negativ inverkan på deras hälsa och säkerhet. Det kan gälla hård blåst, stark värme eller kyla, kraftigt eller underkylt regn eller kraftigt snöfall.

En bra åtgärd är intäckning av arbetsplatsen med väderskydd. Det är viktigt att skyddet är betryggande dimensionerat och förankrat mot de snö- och vindlaster det kan utsättas för. Ofta placeras väderskyddet ovanpå en fasadställning, som då måste dimensioneras med avseende på de laster som väderskyddet överför till ställningen.

Även långvarig eller intensiv exponering för solljus kan vara farlig. Tänk också på risken för blixtnedslag.

64 § i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete handlar om klimat. Läs mer om riskerna med utomhusarbete i värme eller kyla på vår temasida om temperatur och klimat.

Temperatur och klimat

Läs mer om ställningar och väderskydd nedan:

Ställningar och väderskydd

Webbutbildning för bygg och anläggning

Se vår film om bygg- och anläggningsarbete. Filmen är cirka 30 minuter och är till för dig som jobbar inom byggbranschen, oavsett roll.

Bygg och anläggning

Senast uppdaterad 2023-07-13