Maskiner

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

Maskiner orsakar många arbetsskador

Dessa sidor riktar sig till tillverkare, distributörer, importörer, arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och köpare. De tar upp vilka risker som finns och hur man kan förhindra att olyckor sker. De behandlar också vad användare av maskiner behöver ta hänsyn till.

Vad är en maskin?

En maskin är en sammansatt enhet som har minst en rörlig del och som drivs av en eller flera energikällor.

En maskin kan:

 • ha en motor med egen energikälla till exempel energi från ett batteri
 • vara ansluten till en eller flera yttre energikällor som el eller tryckluft
 • använda mekanisk energi som kommer från annan utrustning
 • också drivas av naturliga energikällor som vind- eller vattenkraft.

Vad är inte en maskin?

En maskin är inte en sammansatt enhet som drivs med direkt kraft från en människa eller ett djur och som slutar fungera så fort kraften upphör, till exempel handdrivna gräsklippare, handdrivna borrar eller handdragna kärror.

Om maskinen har brister

Om det visar sig att en ny maskin som säljs på den svenska marknaden har brister i sin konstruktion som kan leda till olyckor eller ohälsa vid användning kan Arbetsmiljöverket:

 • besluta om försäljningsförbud
 • besluta att leverantören måste återkalla produkten från marknaden
 • lämna varningsinformation.

Om maskinen sålts till konsumenter finns det krav i produktsäkerhetslagen på att distributören på eget initiativ återkallar produkten och informerar kunderna om bristerna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, gäller sedan december 2009. Föreskrifterna med ändringsföreskriften AFS 2009:5 ersätter de tidigare maskinföreskrifterna AFS 1993:10 (1994:48).

AFS 2008:3 grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. EU-kommissionen har gett ut en guide till maskindirektivet. 

Guide to application of the Machinery Directive, uppdaterad vägledning på engelska, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tillverkaren ska bedöma riskerna av maskiner

Det är tillverkaren som ansvarar för att identifiera och bedöma riskerna som är aktuella för maskinen. Maskinen ska sedan konstrueras och tillverkas med hänsyn till den bedömningen. När maskiner släpps ut på marknaden eller tas i drift ska de vara säkra. För att kunna göra en riskbedömning behöver du ha kunskaper om vilka risker som finns, vilka tillbud och olyckor som kan inträffa, även vid driftstörningar och underhåll. Exempel på risker kan vara

 • ergonomiska risker, till exempel dåliga arbetsställningar
 • klämrisker
 • risker med oväntad start, till exempel vid underhållsarbete
 • risker som uppstår då maskiner byggs ihop till en maskinlinje.

Läs om regler för maskiner i broschyren Säkra maskiner.

Säkra maskiner - om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Det är också viktigt att tänka på de risker som uppstår om maskiner används på ett felaktigt sätt.

Användaren ska också bedöma riskerna av maskiner

Det är viktigt att även du som användare gör en riskbedömning när du arbetar med maskiner.Tillbud och olyckor inträffar ofta:

 • när skydd är fel inställda eller saknas
 • vid komplex teknik som inte är användarvänlig
 • vid brister i bruksanvisningar och varningsinformation
 • vid felprogrammerade maskiner
 • vid bristfälliga arbetsinstruktioner och rutiner för användaren
 • när användare saknar tillräcklig kunskap för säker användning
 • vid användning av fel personlig skyddsutrustning eller om personlig skyddsutrustning inte används.

Handhållna maskiner kan bidra till belastningsbesvär i händer, handleder, armar och skuldror. Besvären beror till exempel på vibrationer och på hur maskinerna är utformade och hur de 
används.

Tillverkaren har ett ansvar för att förebygga risker med maskiner

Tillverkaren ska:

 • första hand så långt det är möjligt undanröja riskerna eller minska dessa, säkerheten integreras redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet
 • Vidta nödvändiga skyddsåtgärder för sådana risker som inte kan undanröjas.
 • Ge information till användarna om
  - att risker som kvarstår beror på att de skyddsåtgärder som gjorts är otillräckliga
  - att särskild utbildning krävs
  - vilken personlig skyddsutrustning man ska använda

Tillverkaren måste beakta hur maskinen ska användas och förutse felaktig användning.

Maskintillverkaren måste beakta och åtgärda alla risker som finns i föreskrifterna om maskiner, bilaga 1 (AFS 2008:3) till exempel vilka material som ska bearbetas, vassa kanter, splitter, heta eller kalla ytor, farliga rörliga delar och fallrisker.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Vägledning för tillverkare

Denna vägledning är avsedd för maskintillverkare. Den beskriver hur bulleremissionerna ska deklareras enligt kraven i maskindirektivet (2006/42/EG). Buller som genereras av maskinen ska deklareras både i bruksanvisningen och i det tekniska säljstödsmaterialet, enligt kraven i maskindirektivet. Vägledningen gäller även när både maskindirektivet och direktivet om buller från arbetsmaskiner (2000/14/EG) är tillämpliga.

Vägledningen för tillverkare utarbetades efter att en europeisk undersökning visat att maskinbruksanvisningars överensstämmelse med de bullerrelaterade kraven i maskindirektivet generellt var mycket bristfällig. 80 procent av de bedömda bruksanvisningarna uppfyllde inte bullerkraven i maskindirektivet. Vägledningen är framtagen av en europeisk arbetsgrupp under maskindirektivet. Arbetsmiljöverket har deltagit i arbetsgruppen.

Vägledning för tillverkare, PDF, öppnas i nytt fönster

Guide to manufacturers, PDF, multilingual, opens in a new window

Buller

Användaren har också ett ansvar för att förebygga risker med maskiner

Mycket av säkerheten vid användning av maskiner handlar om att använda dem på rätt sätt. 

Detta är några saker som är viktigt att tänka på:

 • Se till att ha tillräcklig kunskap för säker användning.
 • Välj rätt maskin för arbetet.
 • Läs tillverkarens bruksanvisning. Bruksanvisningen ska också innehålla instruktioner för hur maskinen ska rengöras och underhållas.
 • Se till att maskinens skydd sitter på plats och fungerar. Tyvärr är det alltför vanligt att skydden har ändrats, är felinställda eller saknas.
 • Använd lämplig klädsel och personlig skyddsutrustning. Ha inte kläder som lätt kan fastna i maskinen. Hörselskydd och skyddsglasögon är i många fall nödvändigt att bära.
 • Tänk på att använda rätt arbetsställning för att undvika belastningsskador.
 • Undvik ensidigt upprepat arbete.

Läs mer i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Krav på CE-märkta maskiner

För att få använda en CE-märkt maskin ska följande krav uppfyllas.

 1. Maskinen ska fortfarande uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för den när den släpptes ut på marknaden, till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och bruksanvisning.
 2. Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som maxvikt och maxhastighet.
 3. Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska.
 4. Den ska ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:   
  - säkerhetsanvisningar för alla typer av arbete med den 
  - uppgifter som maskinen är märkt med och annan relevant information, till exempel adress till importör 
  - beskrivning av vad maskinen är avsedd för 
  - eventuell beskrivning av på vilket sätt maskinen inte får användas.

Regler för maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-02-27