Underhåll, reparationer och ändringar

När en trycksatt anläggning ska underhållas, kontrolleras eller repareras ska den vara trycklös, tömd och rengjord. Riskbedöm, planera och samordna arbetet för att förhindra olyckor.

Säker avställning

Alla trycksatta anordningar behöver förr eller senare få underhåll, genomgå kontroll eller repareras. Med säker avställning menas att det planerade arbetet ska gå att utföra utan risk för att oförutsedda och oönskade händelser inträffar.

Innan någon påbörjar ett invändigt arbete i en trycksatt anordning ska den vara trycklös, tömd och rengjord. Den måste även ha en lämplig arbetstemperatur.

Gör en kontroll av luftkvaliteten innan någon går in i ett slutet utrymme. Halten av syre ska vara tillräckligt hög och halten av farliga ämnen ska vara tillräckligt låg.

Se till att även den som utför tömning och rengöring kan jobba säkert.

Instruktioner och samordning

Rollfördelningen ska vara tydlig mellan den som till vardags använder anordningen, och den som ska utföra underhållsarbete.

Ta fram instruktioner innan arbetet påbörjas. För trycksatta anordningar i klass A eller B ska de vara skriftliga och de bör vara tidsbegränsade. Om flera arbeten pågår samtidigt på en trycksatt anordning, bör separata instruktioner tas fram.

Det ska vara tydligt vem som samordnar och planerar arbetet. Allvarliga olyckor kan inträffa på grund av missförstånd.

Riskbedöm arbetet innan det påbörjas

När instruktioner upprättas ska en riskbedömning göras där både de som använder anordningen och de som ska utföra arbetet bör delta.

Det här är några punkter som är viktiga att gå igenom:

  • Har du säkerställt att anordningen är tömd, trycklös och rengjord?
  • Har du säkerställt att anordningen inte kan startas av misstag? All kraft till anordningen ska vara bruten och alla anslutna rörledningar ska vara blockerade.
  • Finns det några kvarvarande risker? De ska förebyggas så att inte en oönskad händelse inträffar.
  • Se till att ha tillgång till säkerhetsdatablad för det som funnits i objektet.
  • Använd korrekt personlig skyddsutrustning.
  • Bedöm om luftkvaliteten inne i objektet är godkänd.
  • Den som utför ingreppet ska kunna visa att ingreppet utförts korrekt och att anordningen är återställd när arbetet avslutas.
  • Den som använder anordningen efter ingrepp ska förvissa sig om att arbetet är avslutat.

Reparationer och ändringar

När du gör reparationer eller ändringar på en trycksatt anordning så ska du följa instruktionerna från tillverkaren av objektet. En grundprincip är att aldrig utföra reparationer eller ändringar utan att först kontakta tillverkaren av anordningen.

Gör du en reparation ska den utföras så att de produktkrav som fanns när objektet tillverkades, uppfylls även vid reparationen. Du måste därför vara väl insatt i tillverkningsregler om du ska utföra en reparation.

Den trycksatta anordningen kan behöva genomgå revisionskontroll efter ingreppet om den har kontrollklass A eller B. Du som är arbetsgivare ska se till att ett ackrediterat kontrollorgan utför en sådan kontroll. Innan en godkänd revisionskontroll har genomförts, får du inte trycksätta anordningen.

Ingrepp på trycksatt anordning - anborrning

Normalt sett ska ingrepp bara utföras när anordningen är och trycklös och tömd. Ibland är inte det möjligt. Då kan du istället göra en anborrning. Det är vanligt vid ingrepp på fjärrvärmerörledningar som är svåra att göra trycklösa och tomma. När du ska utföra anborrning så ska du ha särskilda rutiner för det.

Konsekvenser av tryck

Här följer två berättelser om vad konsekvenserna kan bli av tryck.

En bult satt kvar – allt exploderade och het ånga strömmade ut

Två anställda utförde underhållsarbete i kundens lokaler. Packningen i en ventil skulle bytas. Av någon orsak tätade inte ventilerna vid stängning. Inte heller öppnades dräneringskranen, så det var tryck kvar i ledningen. När man skulle lossa ventilen satt bultarna fast så man blev tvungen att dra av dessa. En bult satt kvar, när man rörde den så exploderade allt. Ånga och vatten strömmar ut med ett tryck på 25 bar. De fick het vattenånga över sig, främst ansikte, armar och bröst.

Kärlet brast och rummet fylldes med ånga

Vid service på ett tryckkärl på ett sjukhus utfördes en svetsreparation och dessutom byttes säkerhetsventilen ut. Den nya säkerhetsventilen var inställd på ett för högt tryck jämfört med vad som var tillåtet. Efter några dagars användning hörde personalen ett tickande ljud från tryckkärlet. Ytterligare några dagar senare brast kärlet och rummet fylldes med ånga.

Lästips

Vid användning av trycksatta anordningar är det viktigt att även känna till andra arbetsmiljörisker. Det är viktigt att ni har en bra säkerhetskultur. Besöka gärna sidorna nedan för att lära dig mer.

Säkerhetskultur

Säkra stopp, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Arbete explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)

Senast uppdaterad 2023-07-12