Registrering, 41 §

Om man upptäckt att exponeringen har varit så hög att risk finns för ohälsa i form av cancer eller genetiska defekter ska arbetsgivaren föra ett register på de personerna som är exponerade. Exponeringen ska kunna upptäckas genom den övervakning man beslutat om.

Registrering kommer främst i fråga när man upptäckt att någon arbetat i högre lufthalter än det hygieniska gränsvärdet om ett sådant finns för ämnet. Det kan också behöva göras när en olyckshändelse resulterat i en tillfällig hög exponering.

Orsaker till för hög exponering kan vara att

  • ventilationen inte varit tillfredsställande
  • personlig skyddsutrustning för arbetet inte använts eller varit otillräcklig
  • hanterings- och skyddsinstruktionerna inte följts

Om man arbetat i strid mot föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, 40-44 §§, inte planerat och övervakat arbetet och inte informerat arbetstagarna om ämnenas farlighet finns också skäl att misstänka risk ökad risk för cancer eller genetiska defekter. Detta gäller även om man inte uppfyllt villkoren för tillstånd för hantering av A- och B-ämnen enligt 45-49 §§.

Uppgifter i registret

Registret skall innehålla uppgifter om:

  1. Arbetstagarens namn
  2. Arbetstagarens arbetsuppgifter
  3. Vilken kemisk riskkälla som arbetstagaren utsatts för
  4. Uppmätt eller uppskattad halt av exponering

Registret ska bevaras i 40 år och ska överlåtas till den nya ägaren om företaget överlåts. Registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom.

En rutin behövs för registret

Det behöver finnas en rutin som beskriver hur registreringen ska skötas. När det finns minst tio arbetstagare i en verksamhet ska rutinen vara skriftlig enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rutinen behöver ange vilka kontroller som ska göras, av vem och hur ofta. Den behöver också ange hur resultatet ska dokumenteras, vilka resultat från kontroller som ska föranleda registrering och vem som ansvarar för uppföljning.

Uthyrare

Den som hyr ut personal behöver ta reda på om personalen ska arbeta där reglerna om registerförande gäller. I så fall behöver uthyraren försäkra sig om att arbetsplatsens rutiner för detta också medför att han som arbetsgivare får den information som behövs för att föra register över personal som exponerats.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-05-19