Vad menas med en kemisk riskkälla - 4 §

Något som kan skada på kemisk väg är en kemisk riskkälla oavsett i vilken form.

Kemiska riskkällor kan delas in i följande kategorier:

1. Farliga kemiska produkter

Med farliga kemiska produkter avses här sådana som omfattas av reglerna för klassificering och märkning (CLP)* och som uppfyller kriterierna för att vara farliga.

Faropiktogram varnar för hälsofarliga, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva produkter och trycksatta gaser. Se avsnittet om Information från leverantören, märkning och säkerhetsdatablad.

2. Andra produkter med farliga egenskaper

Kemikalielagstiftningen ovan omfattar inte läkemedel, livsmedel, foder, kosmetiska och hygieniska produkter eller kemiskt avfall. För dessa produkttyper finns annan lagstiftning.

När en kemisk produkt av dessa typer har farliga egenskaper kallas den inte ”farlig kemisk produkt”, men den är en kemisk riskkälla.

Som medicintekniska produkter räknas t. ex. dentala material och gasledningar för medicinska gaser. Frisörkemikalier och material som bygger upp konstgjorda naglar är kosmetiska produkter, medan det lim som används för att limma fast naglar och lösögonfransar räknas som en farlig kemisk produkt.

3. Varor och material kan vara kemiska riskkällor

Varor och material kan bestå av eller innehålla farliga ämnen som gör att man måste vidta förebyggande åtgärder. Dessa är då kemiska riskkällor. Exempel är trädplantor behandlade med bekämpningsmedel som kan skada vid hantering.

Farliga kemiska ämnen inuti material kan medföra risk vid hantering och bearbetning, till exempel träimpregneringsmedlet i impregnerat virke. Damm från flisning av biobränsle som lagras öppet kan innehålla mycket torkat mögel.

Avfall som hushållspapper med rester av farliga kemiska produkter kan vara kemiska riskkällor.

4. Hanteringen kan göra kemiska produkter till kemiska riskkällor

Kemiska produkter kan ibland orsaka skador även när de inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga, till exempel när de kan ge brännskador, frysskador, har en form som kan skada eller hanteras så att kontakten blir långvarig och intensiv.

Heta vätskor är den kemiska riskkälla som ger upphov till flest olycksfall.

Långvarig hudkontakt med ämnen som annars inte är farliga kan ge problem. Till exempel kan rengöringsmedel ge irritationseksem. Fasta partiklar kan slita på huden och orsaka irritationseksem.

Kvarts är exempel på ett kemiskt ämne som är hälsofarligt att andas in, om det är så finfördelat att partiklarna når längst ner i lungorna. Även mjöldamm och annat damm från torra livsmedel är skadligt att andas in i för stor mängd.

5. Kemiska riskkällor som bildas i hanteringen

Farliga kemiska ämnen och luftföroreningar kan bildas i arbetet antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Avgaser, slipdamm och gaser som bildas vid förruttnelse är exempel.

Mikroorganismer kan ibland utsöndra toxiner när de tillväxer.  I vissa bakteriers cellväggar ingår endotoxiner som frisläpps när de dör. Endotoxiner kan finnas i skärvätskor som inte byts tillräckligt ofta.

Syrgasen i luften kan förbrukas av kemiska eller biologiska processer vilket gör luften kvävande.

Höga halter av damm har en skadlig effekt på luftvägarna utan att dammets sammansättning kan klassificeras som hälsofarlig.

*Reglerna för klassificering och märkning är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Senast uppdaterad 2020-05-19