Arbetsmiljöansvar för utländska arbetstagare inom gröna näringarna

Utländsk arbetskraft spelar en viktig roll i det svenska jord- och skogsbruket idag. Den omfattas av samma krav på bra arbetsmiljö som den svenska arbetskraften. En bra arbetsmiljö förebygger inte bara olyckor och skador; den gynnar även ditt företag.

Bild på röd traktor med röd vagn full med jord körandes på landsväg

Extra viktigt med god kommunikation och tydliga regler

Att arbeta tillsammans med säsongsarbetare eller nyanlända ställer extra höga krav på god kommunikation och tydliga arbetsplatsnormer. Här hittar du användbart informationsmaterial och råd och tips samlat på ett ställe. Sidorna om arbetsmiljö inom jord- och skogsbruket finns också på engelska.

Bilderböcker från Prevent - ett verktyg för att instruera utländska arbetstagare

Organisationen Prevent har tagit fram illustrerade bilderböcker som på ett lättfattligt sätt, utan text, visar hur man arbetar säkert inom lantbruk, trädgårdsanläggning, skogsbruk och trädgårdsodling. 

Bilderböckerna vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda. Använd dem gärna! Böckerna kan du ladda ner eller beställa kostnadsfritt från Prevent.

Alla behöver en god introduktion

Du vet väl om att en god introduktion minskar riskerna för arbetsskador? Svenska arbetsmiljöregler gäller för alla som arbetar i Sverige, även dem som är här tillfälligt som till exempel säsongsarbetare. Introduktionen ska innehålla tydliga instruktioner om arbetsuppgifterna, säkerhet, och om vilka rutiner som gäller på just er arbetsplats.

Introduktionen ska innehålla information om

  • arbetsuppgifterna och hur personen ska utföra dessa
  • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
  • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
  • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
  • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
  • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.

Det är även viktigt att den anställda får information om

  • de allmänna rutinerna på arbetsplatsen, lokaler, fikatider och lunchställen samt övrigt som underlättar för den anställda att känna sig delaktig
  • vem den ska vända sig till med frågor om arbetsmiljön
  • vilka som är närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även ge information om skyddsombud och fackliga företrädare.

Tydliga instruktioner minskar risken för skador

Att ge och få instruktioner på ett annat språk är inte alltid lätt. Avsätt därför tid och ge om möjligt informationen på flera olika sätt: muntligt, i text och bild samt genom att visa och låta medarbetaren prova uppgiften under uppsyn.

Försäkra er om att den utländska arbetstagaren förstår instruktionerna. Om det handlar om riskfyllda arbetsuppgifter, måste instruktionerna vara skriftliga och framtagna på ett sätt så att den anställda förstår, oavsett vilket språk personen talar.

Viktig information på skyltar och i policydokument kan behöva översattas till de mest förekommande språken bland dina medarbetare. Glöm inte kontrollera att medarbetaren har förstått instruktionen! Det kan ta tid att lära sig en ny arbetsuppgift. Se till att personen får tid för inlärning och verkligen lär sig att hantera uppgiften.

Säkerhet på arbetsplatsen

Din verksamhet är någon annans arbetsplats. Undersök regelbundet arbetsmiljön på området och åtgärda de risker som upptäcks. Visa dina anställda vilka risker som arbetsuppgifterna kan medföra. Var tydlig och konsekvent – beskriv vad som är ett tillbud och hur det kan leda till en olycka. Förklara att tillbuden måste rapporteras så att de kan åtgärdas. Tänk på att det är viktigt med rotation bland arbetsuppgifterna för att undvika belastningsskador och andra ergonomiska problem.

Senast uppdaterad 2023-07-11