Rapporter

Här har vi samlat Arbetsmiljöverkets rapporter i pdf-format.

2012

Pilotprojekt screening - ett regeringsuppdrag 20120-2012, Rapport 2012:21 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - försäljning via internet, Rapport 2012:20 Exponering och hälsorisker vid insamling, förbehandling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter, Rapport 2012:17 Syn och belysning för äldre i arbetslivet, Kunskapsöversikt, Rapport 2012:16 Ökad säkerhet inom jordbruket - interventioner och andra strategier, Kunskapsöversikt, Rapport 2102:15 Migrantarbete inom den gröna näringen, kunskapsöversikt, Rapport 2012:14 Tillsyn av förskolor - Riktad tillsynsinsats år 2011 inom Stockholmsdistriktet, Rapport 2012:13 Syna säkerheten på din arbetsplats - ett stöd för företag och organisationer arbetet med säkerhetskultur, rapport 2012:12 Delrapport - Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö, Rapp 2012:11 Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? Kunskapsöversikt, Rapport 2012:10 Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:9 Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:8 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:7 Frisörer och nagelbyggare - en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare, Rapport 2012:5 Migration, arbetsmiljö och hälsa, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:4 Konsekvensbeskrivning - till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18, Rapport 2012:3 Nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården, Rapport 2012:2 Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv - interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:1

2011

Riskbedömning inom tillverkningsindustrin - Nationell tillsynsinsats, Rapport 2011:17 Hot och våld inom vård och omsorg, kunskapsöversikt, Rapport 2011:16 Hot och våld i skolan - en enkätstudie bland lärare och elever, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:15 Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:14 Medicinsk kontroll vid användning av handhållna vibrerande verktyg - enkätstudie om tillämpningen av reglerna i företagshälsor och företag, Rapport 2011:13 Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12 Kartor och statistik - redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12B Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade ekonomisk nedgång, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:11 Explosionsfarlig miljö, Rapport 2011:10 Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan - ur ett jämställdhetsperspektiv, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:9 Arbete och helkroppsvibrationer - hälsorisker, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:8 Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:7 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:6 Kvarts och dess cancerframkallande förmåga, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:5 Organiskt damm i lantbruk, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:4 Våld och genus, Rapport 2011:3, Kunskapsöversikt Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:2 Kolnanorör – exponering, toxikologi och skyddsåtgärder, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:1

Äldre publikationer

Kontakta oss vid önskemål om att ta del av äldre publikationer. Vänligen uppge dess titel och/eller årtal och löpnummer.

E-post till Arbetsmiljöverket

Pdf-filer

Många av våra nedladdningsbara filer är i pdf-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Adobe acrobat reader - ladda ned, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-02-21