Rapporter

Här har vi samlat Arbetsmiljöverkets rapporter i pdf-format

2015

40 år med läkares anmälan till Arbetsmiljöverket, Rapport 2015:12 Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), rapport 2015:19 Svensk arbetsmiljöforskning 2017–2027, rapport 2015:18 Digital arbetsmiljö, Rapport 2015:17 Kloraminer och exponering i badhus (RAP 2015:16), kunskapssammanställning Hälsorisker av bergdamm (RAP 2015:15), kunskapssammanställning Halvårsrapport - Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige, 1 januari - 30 juni 2015, rapport 2015:14 Upphandling och arbetsmiljö(arbete), Kunskapssammanställning, Rapport 2015:13 Helårsrapport 2014 – Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige, rapport 2015:10 Projektavslut - PM Reflektioner, erfarenheter och lärdomar från hållbar arbetsmiljö för kvinnor 2012-2014, Rapport 2015:9 SLIC-kampanj 2014 – halk- och fallolyckor på samma nivå, Rapport 2015:8 Riskperception och interventionsmetoder, kunskapssammanställning, Rapport 2015:7 Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 – slutrapport, Rapport 2015:6 Inspektioner av kvinno- och mansdominerad verksamhet i sex kommuner, Rapport 2015:5 EKA - PM-Reflektioner, erfarenheter och lärdomar från ergonomi i kvinnors arbetsmiljö 2012-2014, Rapport 2015:4 Projektrapport - EKA, Rapport 2015:3 EKA - Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada, Rapport 2015:2 EKA - Kunskapsinhämtning och kunskapsspridning samt metod- och kompetensutveckling, Rapport 2015:1

2012

Pilotprojekt screening - ett regeringsuppdrag 20120-2012, Rapport 2012:21 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - försäljning via internet, Rapport 2012:20 Exponering och hälsorisker vid insamling, förbehandling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter, Rapport 2012:17 Syn och belysning för äldre i arbetslivet, Kunskapsöversikt, Rapport 2012:16 Ökad säkerhet inom jordbruket - interventioner och andra strategier, Kunskapsöversikt, Rapport 2102:15 Migrantarbete inom den gröna näringen, kunskapsöversikt, Rapport 2012:14 Tillsyn av förskolor - Riktad tillsynsinsats år 2011 inom Stockholmsdistriktet, Rapport 2012:13 Syna säkerheten på din arbetsplats - ett stöd för företag och organisationer arbetet med säkerhetskultur, rapport 2012:12 Delrapport - Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö, Rapp 2012:11 Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? Kunskapsöversikt, Rapport 2012:10 Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:9 Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:8 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:7 Frisörer och nagelbyggare - en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare, Rapport 2012:5 Migration, arbetsmiljö och hälsa, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:4 Konsekvensbeskrivning - till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18, Rapport 2012:3 Nationell tillsyn av överbeläggningar inom aktusjukvården, Rapport 2012:2 Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv - interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:1

2011

Riskbedömning inom tillverkingsindustrin - Nationell tillsynsinsats, Rapport 2011:17 Hot och våld inom vård och omsorg, kunskapsöversikt, Rapport 2011:16 Hot och våld i skolan - en enkätstudie bland lärare och elever, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:15 Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:14 Medicinsk kontroll vid användning av handhållna vibrerande verktyg - enkätstudie om tillämpningen av reglerna i företagshälsor och företag, Rapport 2011:13 Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12 Kartor och statistik - redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12B Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade ekonomisk nedgång, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:11 Explosionsfarlig miljö, Rapport 2011:10 Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan - ur ett jämställdhetsperspektiv, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:9 Arbete och helkroppsvibrationer - hälsorisker, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:8 Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:7 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:6 Kvarts och dess cancerframkallande förmåga, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:5 Organiskt damm i lantbruk, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:4 Våld och genus, Rapport 2011:3, Kunskapsöversikt Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:2 Kolnanorör – exponering, toxikologi och skyddsåtgärder, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:1

Äldre publikationer

Kontakta oss vid önskemål om att ta del av äldre publikationer. Vänligen uppge dess titel och/eller årtal och löpnummer.

E-post till Arbetsmiljöverket

Pdf-filer

Många av våra nedladdningsbara filer är i pdf-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Adobe acrobat reader - ladda ned, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-02-21