Rapporter

Här har vi samlat Arbetsmiljöverkets rapporter i pdf-format

2022

Projektrapport - Ett hållbart arbetsliv 2018-2020 Redovisning av regeringsuppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet Rapport 2022:1 Helårsrapport 2021 – Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 Återrapportering - regeringsuppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete Projektrapport: Regeringsuppdrag om underlag för en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention Arbetsolyckor med dödlig utgång Återrapportering - regeringsuppdrag om metod-utveckling för myndighetsgemensamm kontroll för att moverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid Helårsrapport 2020 - Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Kvalitetsdeklaration, arbetsskador 2019.pdf Arbetsskador 2018 - tabellbilaga Återrapport regeringsuppdrag om särskilda informationinsatser för att motverka och förebygga sexuella trakasserier Helårsrapport 2019 - Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Projektrapport Äldreomsorgen 2017-2019 Analys av dödsolyckor 2018 och första halvan av 2019 Delredovisning - regeringsuppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid Delrapport regeringsuppdraget om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete 40 år med läkares anmälan till Arbetsmiljöverket, Rapport 2015:12 Rapport 2019:7: Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv Kunskapssammanställning 2019:5 Airborne Dust Removal using Mobile Air Cleaner in the Construction Sector

2012

Pilotprojekt screening - ett regeringsuppdrag 20120-2012, Rapport 2012:21 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - försäljning via internet, Rapport 2012:20 Exponering och hälsorisker vid insamling, förbehandling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter, Rapport 2012:17 Syn och belysning för äldre i arbetslivet, Kunskapsöversikt, Rapport 2012:16 Ökad säkerhet inom jordbruket - interventioner och andra strategier, Kunskapsöversikt, Rapport 2102:15 Migrantarbete inom den gröna näringen, kunskapsöversikt, Rapport 2012:14 Tillsyn av förskolor - Riktad tillsynsinsats år 2011 inom Stockholmsdistriktet, Rapport 2012:13 Syna säkerheten på din arbetsplats - ett stöd för företag och organisationer arbetet med säkerhetskultur, rapport 2012:12 Delrapport - Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö, Rapp 2012:11 Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? Kunskapsöversikt, Rapport 2012:10 Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:9 Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:8 Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:7 Frisörer och nagelbyggare - en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare, Rapport 2012:5 Migration, arbetsmiljö och hälsa, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:4 Konsekvensbeskrivning - till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18, Rapport 2012:3 Nationell tillsyn av överbeläggningar inom aktusjukvården, Rapport 2012:2 Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv - interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:1

2011

Riskbedömning inom tillverkingsindustrin - Nationell tillsynsinsats, Rapport 2011:17 Hot och våld inom vård och omsorg, kunskapsöversikt, Rapport 2011:16 Hot och våld i skolan - en enkätstudie bland lärare och elever, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:15 Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:14 Medicinsk kontroll vid användning av handhållna vibrerande verktyg - enkätstudie om tillämpningen av reglerna i företagshälsor och företag, Rapport 2011:13 Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12 Kartor och statistik - redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:12B Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade ekonomisk nedgång, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:11 Explosionsfarlig miljö, Rapport 2011:10 Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan - ur ett jämställdhetsperspektiv, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:9 Arbete och helkroppsvibrationer - hälsorisker, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:8 Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:7 Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:6 Kvarts och dess cancerframkallande förmåga, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:5 Organiskt damm i lantbruk, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:4 Våld och genus, Rapport 2011:3, Kunskapsöversikt Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:2 Kolnanorör – exponering, toxikologi och skyddsåtgärder, Kunskapssammanställning, Rapport 2011:1

Äldre publikationer

Kontakta oss vid önskemål om att ta del av äldre publikationer. Vänligen uppge dess titel och/eller årtal och löpnummer.

E-post till Arbetsmiljöverket

Pdf-filer

Många av våra nedladdningsbara filer är i pdf-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Adobe acrobat reader - ladda ned, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-20