Kemiska ämnen, grupp B

Du behöver ha tillstånd för att få hantera vissa cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade kemiska B-ämnen.

Kemiska ämnen

Tillstånd behövs för ämne i grupp B

Du behöver ansöka om tillstånd för att hantera kemiska ämnen i grupp B. Det enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Du behöver inte tillstånd för lagerhållning, försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar med ämnen i grupp B.

Om du hanterar ämnen i grupp B utan tillstånd kan du behöva betala en sanktionsavgift.

Vilka ämnen ingår i grupp B?

Du hittar en lista över vilka kemiska ämnen som tillhör grupp B längst ner på den här sidan.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos oss på Arbetsmiljöverket.
Tänk på att:

 • vi oftast gör en inspektion på plats innan tillståndet kan ges. 
 • Vår handläggningstid för tillstånd är ungefär tre månader. Ansök i god tid.

Så här gör du

 1. Fyll i ansökningsblanketten

  Ansök om tillstånd för ämnen i grupp A och B, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

  Du ska bland annat fylla i uppgifter om:

  • namn på ämnet eller produkten som ska hanteras
  • CAS-nummer på ämnet eller produkten
  • metoder
  • syftet med hanteringen
  • för vilken tid tillståndet ska gälla
  • hur stor mängd av ämnet som ska hanteras och förbrukas
  • antal personer som berörs
  • skälet till att ämnet eller produkten inte kan ersättas med en mindre farlig produkt.

 2. Skicka med bilagor
  Ta fram och skicka med följande dokument:

  • riskbedömning med beslut om åtgärder
  • skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner
  • yttrande från arbetsplatsens skyddsombud om hanteringen.

 3. Skicka in
  Skicka in din ansökan och bilagor till:

  arbetsmiljoverket@av.se

  eller i ett brev till:
  Arbetsmiljöverket
  Box 9082 
  171 09 Solna
   
  När vi tagit emot din ansökan får du ett automatiskt svar till den mejladress som du skickat från. Om du skickat din ansökan med brev till oss svarar vi dig med ett brev.

Om något saknas i din ansökan kontaktar vi dig och ber om en komplettering.

När din ansökan är komplett bokar vi oftast in en inspektion. Om vi upptäcker brister vid inspektionen skriver vi ett inspektionsmeddelande till dig. I inspektionsmeddelandet står det vad du måste åtgärda för att få tillstånd. Normalt har du två veckor på dig att svara.

När alla brister är åtgärdade fattar vi beslut om du får tillstånd eller inte.

 1. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga
  I vårt besked om beslut står det hur du gör en överklagan. Beskriv varför du anser att vi bör ändra beslutet. Skicka sedan din överklagan till oss.

 2. Vi kan ändra vårt beslut
  Efter överklagan gör vi en ny bedömning av din ansökan. Om vi beslutar att ändra vårt första beslut, får du besked om det.

 3. Om vi inte ändrar beslut skickas din överklagan till domstol
  Om vi inte ändrar vårt tidigare beslut skickar vi din överklagan, din ansökan och alla handlingar i ditt ärende vidare till domstolen, i det här fallet Förvaltningsrätten.

 4. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar ställning till din överklagan och fattar beslut. Du får besked om domstolens beslut direkt från dem.

Lista över kemiska ämnen i grupp B

Ämnen som ingår i grupp B får ni bara hantera efter att ni har fått tillstånd av Arbetsmiljöverket. Det gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Cancerframkallande ämnen CAS-nr*
p-Aminoazobensen 60-09-3
Auramin (4,4'-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin)) 492-80-8
Bensalklorid 98-87-3
Bensotriklorid 98-07-7
ß-Butyrolakton 3068-88-0
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-Diaminoanisol) 615-05-4
2,4-Diaminotoluen 95-80-7
Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin) 119-90-4
Diazometan 334-88-3
1,2:3,4-Diepoxibutan 1464-53-5
Dietylsulfat 64-67-5
3,3'-Diklorbenzidin 91-94-1
2,2'-Diklordietyleter 111-44-4
2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas) 505-60-2
3,3'-Dimetylbenzidin (o-Tolidin) 119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin 57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin 540-73-8
Dimetylsulfat 77-78-1
Etylenimin 151-56-4
Etylmetansulfonat 62-50-0
Fenyl-ß-naftylamin 135-88-6
Metylmetansulfonat 66-27-3
Monometylhydrazin 60-34-4
α-Naftylamin 134-32-7
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin) 62-75-9
1,3-Propansulton 1120-71-4
ß-Propiolakton 57-57-8
1,2-Propylenimin 75-55-8
Tioacetamid 62-55-5
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 126-72-7
Uretan (etylkarbamat) 51-79-6

 

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Sensibiliserande ämnen CAS-nr
2,4-Diaminotoluen 95-80-7
3,3´-diklorbenzidin 91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-
pseudotioureadihydroklorid (PBA 1)
16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid** 85-42-7
Hexahydroftalsyraanhydrid** 13149-00-3
Hexahydroftalsyraanhydrid** 14166-21-3
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 25550-51-0
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 19438-60-9
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 48122-14-1
Metylhexahydroftalsyraanhydrid** 57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 26590-20-5
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 11070-44-3
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 34090-76-1
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 1694-82-2
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 3425-89-6
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 5333-84-6
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid** 42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid** 85-43-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid** 935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid** 117-08-8

 

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Reproduktionsstörande ämnen CAS-nr
Etylentiourea 96-45-7

*CAS-nummer är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.
**Som riktvärde gäller att ingen person bör andas in över 0,005 mg/m³ syraanhydrider under 15 minuter.
**Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m³ för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.
***Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-10-12