Fördjupning om skogsbruk

Här hittar du fördjupande information om de reviderade föreskrifterna om motorkedjesågar och röjsågar och tips på läsning som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Stormfälld skog

Reviderade föreskrifter om motorkedjesågar och röjsågar

Den 1 december 2012 började föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1) att gälla.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna innebär en del förändringar: 

1. Dokumenterade kunskaper

Den som arbetar med motorkedjesåg ska ha kunskaper för att göra det på ett säkert sätt. Därför införs ett krav på att den som använder motorkedjesåg i arbetet ska ha blivit godkänd i teoretiska och praktiska prov. Det ska finnas dokumentation som styrker detta.

2. Sanktionsavgifter

Kravet på dokumentation av avklarade praktiska och teoretiska prov börjar gälla den 1 januari 2015. Den som låter någon använda en motorkedjesåg utan att ha dokumentationen ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

3. Varselkläder

 • Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska ha varselkläder på överkroppen. Dessa kan vara godkända enligt svensk standard för varselkläder för yrkesbruk. Standarden SS-EN ISO 20471:2013 kan beställas från www.sis.se.
 • När man arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg ska man använda skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd.

Swedish Standards Institute, SIS, webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Vara två inom trädets räckvidd

Kravet på att endast den som fäller ett träd får befinna sig inom trädets räckvidd, kan vara opraktiskt vid till exempel utbildning. Därför införs nu ett undantag i föreskrifterna för utbildning och svåra arbetssituationer som kräver att man är fler än en person vid trädet. Undantaget innebär att det är tillåtet även för andra personer att vistas inom trädets räckvidd vid dessa situationer, under förutsättning att man har genomfört en riskbedömning.

Man ska alltid ha tillgång till hjälpmedel för att bringa träd på fall och för att ta ned fastställda träd. På grund av risken för spjälkning är det inte tillåtet att bringa träd i spänn med vinschar eller andra mobila maskiner innan fällsågningen är avslutad.

Arbete under upplyfta kranarmar eller andra delar av mobila maskiner är inte heller tillåtet.

5. Föreningar

I vissa fall gäller inte arbetsmiljölagen och därmed inte heller kraven på avlagt praktiskt och teoretiskt prov alternativt utbildning som tas upp i 17 och 18 §§ (i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1). Det gäller för föreningar som uppfyller samtliga tre kriterier: 

 • De drivs inte i vinstsyfte eller av annat ekonomiskt skäl. 
 • De använder sig endast av de egna medlemmarnas arbetskraft, som när som helst kan lämna sina arbetsuppgifter 
 • De utför arbete som endast syftar till att tillgodose den ideella verksamhetens intressen och behov.

Det finns dock undantag, och det gäller exempelvis om föreningen använder sig av personal som inte är medlemmar. I ett sådant fall kan personalen komma att betraktas som anställda, även om lön inte betalas ut utan ersätts av någon annan kompensation.

Arbetsmiljöverket avgör inte på förhand om en förening är en ideell förening eller inte. Om frågan skulle dyka upp vid exempelvis ett brottsmål, mål om utdömande av vite eller skadestånd, avgör en domstol frågan om vem som bär det yttersta ansvaret i en enskild situation.

6. Egna företagare och ensamföretagare

Familjeföretagare och arbetsgivare som utför arbete för egen räkning är undantagna från 

 • paragraferna om undersökning och riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
 • vissa punkter om ensamarbete, instruktioner och kommunikation mellan arbetstagare (10 §, bilaga B) 
 • krav på motorsågsrum 
 • krav på kunskaper och utbildning.

Kravet på kunskaper gäller dock för alla som använder motorkedjesåg eller röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller vid bygg- och anläggningsarbete.

7. Arbete på plattform

Kravet på att motorkedjesågar ska förankras vid plattformen har tagits bort.

Föreskrifter 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:05), föreskrifter

Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Ensamarbete (AFS 1982:03), föreskrifter

Bekämpningsmedel (AFS 1998:06), föreskrifter

Broschyrer 

Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr

Arbete i skogsbruk (ADI 664), broschyr

Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Farlig axel (ADI 278), broschyr

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Säkra maskiner - om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr

Vid plantering av besprutade plantor och besprutning efter plantering (ADI 590), broschyr

Broschyrer på andra språk 

English - Working in the forestry industry - short version  

Svenska - Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr

Eest - Tööhõive metsanduses – lühiversioon

Latviesu - Darbas miškų ūkyje – trumpas variantas

Lietuviu - Darbs mežsaimniecībā – īsā versija  

Română - Protecţia muncii în silvicultură – pe scurt 

Polski - Praca w leśnictwie – wersja skrócona

Ukrainian - Робота у сфері лісового господарства- короткий огляд

Czech - Práce v lesnictví – krátká verze

Russian - Работа в лесном хозяйстве – краткая версия

Ämnesrelaterade sidor 

Arbeta med arbetsmiljön

Växtskyddsmedel, bekämpningsmedel

Säkerhetsblad med information om hantering av bekämpningsmedel  

Bekämpningsmedlet Merit Forest WG - mot skadeinsekter på barrträdsplantor, pdf, öppnas i nytt fönster

Broschyr om bekämpningsmedlet Merit Forest WG - Mot skadeinsekter på barrträdsplantor, pdf, öppnas i nytt fönster

Bekämpningsmedlet Decis mot skadeinsekter i odlingar, pdf, öppnas i nytt fönster

Bekämpningsmedlet Cyper Plus mot skadeinsekter på skogsplantor och mot insektsangrepp på obarkat timmer, pdf, öppnas i nytt fönster 

Olycksstatistik 

Arbetsolyckor inom skogsbruk, faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapporter

Tillsyn av skogsbranschen, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Andra aktörer

Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare erbjuder rådgivning ute på ditt företag inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare finns i hela landet. På Gröna arbetsgivares hemsida hittar du kontaktuppgifter samt en översikt över vem/vilka som jobbar i ditt område.

Gröna arbetsgivares webbplats, öppnas i nytt fönster

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 

Skyddsombudet är en nyckelperson i GS arbetsmiljöarbete och regionala skyddsombud finns över hela Sverige. På GS hemsida hittar du kontaktpersoner för ditt geografiska område.

Facket för skogs-, trä- och grafisk branschs webbplats, öppnas i nytt fönster

Prevent

På Prevents webbplats  finns branschanpassade checklistor inom skogsbruket. Dessa går att hämta hem gratis som PDF.

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Säker Skog 

På www.sakerskog.se finns bland annat mer information för dig som vill veta mer om motorsågskörkort. Där finns också:

 • information om LRF:s stormjour
 • grundläggande regler som gäller när man ska upparbeta stormfälld skog
 • råd för att kunna arbeta säkert. 

Säker Skogs webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogsstyrelsen 

På skogsstyrelsens webbplats finns aktuella kurser som myndigheten arrangerar, aktuell information, kartor över utbredning av skog och mycket mera. 

Skogsstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndighetsgemensam webbplats om marknadskontroll 

Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som tillsammans med Swedac tagit fram webbplatsen www.marknadskontroll.se. På webbplatsen kan du läsa om

 • vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter och EU-direktiv
 • CE-märkning och annan obligatorisk märkning på produkter, till exempel energimärkning.

Marknadskontrollrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-01-03