Reach EU-förordning

En del av arbetsmiljöarbetet för kemikalier

Reach står för:

Registration,
E
valuation,
A
uthorisation and restriction of
CH
emicals.

På svenska: Registrering, utvärdering, tillståndskrav och begränsning av kemikalier.

Grundläggande om Reach

Reach är en EU-förordning (Kemikalieregistreringsförordningen, (EG) nr 1907/2006). Genom Reach har vi fått tillgång till mycket ny information om kemiska ämnen och hur de kan användas på ett nytt sätt.

Ämnestillverkarna har huvudansvaret

Grundbulten i Reach är att tillverkaren av ett ämne ska utreda och registrera det. Annars får det inte säljas. Även importörer ska göra det.

När ämnet registreras lämnas utredningen till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i form av ett registreringsunderlag. Informationen i det utökade säkerhetsdatabladet till kunden ska sedan överensstämma med den som angavs i registreringsunderlaget.

DNEL anger hälsofarligheten och motsvarar ett gränsvärde

Vid utredning anges hälsofarligheten som DNEL, Derived No Effect Level. Om exponering är högre än DNEL bedömer tillverkaren att den är farlig. De åtgärder som tillverkaren anger ska medföra att exponeringen blir lägre än DNEL.

DNEL anges både för inandning och hudupptag. DNEL för inandning motsvarar ett hygieniskt gränsvärde, men kan vara lägre eller högre. Exponeringen ska vara lägre än både DNEL och Arbetsmiljöverkets gränsvärde.

Nedströmsanvändare har också ansvar

Nedströmsanvändare är inom Reach de som i sin yrkesmässiga verksamhet använder ett kemiskt ämne eller en blandning av ämnen. Verksamheter som tillverkar blandningar eller andra ämnen och säljer dessa är också nedströmsanvändare av ämnet.

Utökade säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier och identifierade användningar

Ett utökat säkerhetsdatablad (e-SDB) ska lämnas för ett registrerat faroklassat ämne som tillverkas i mer än 10 ton per år. Detta innebär att exponeringsscenarier ska bifogas som bilagor till säkerhetsdatabladet.

Exponeringsscenarier är en beskrivning av hur ett ämne kan tillverkas eller användas på ett säkert sätt. Där anges driftsförhållanden, som halt av ämnet, och riskbegränsande åtgärder, som ventilation.

Exponeringsscenarier ska finnas för de, så kallade, identifierade användningarna. Det är sådana användningar av ämnet som tillverkaren eller importören känner till och kan ange säkra användningsförhållanden för.

Tillverkare av blandningar ska föra relevant information vidare

För att den kunskap som sammanställts vid registreringen ska komma slutanvändaren till godo ska tillverkare av blandningar använda informationen i exponeringsscenarierna för innehållsämnena när de sammanställer sitt säkerhetsdatablad för blandningen.

Tre sätt att lämna informationen finns.

  1. Relevant information förs in i avsnitt 1–16 av säkerhetsdatabladet.
  2. Information om säker användning av blandningen bifogas i ett exponeringsscenario för blandningen eller en SUMI som är allmän information för typen av produkter.
  3. Relevanta exponeringsscenarier om ämnen bifogas till säkerhetsdatabladet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska säkerställa att Reach efterlevs

Hos de som använder eller tillverkar kemiska produkter ska det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställa att även arbetsmiljökraven i Reach efterlevs.

Reach och arbetsmiljölagstiftningen

Mer om Reach

Nedströmsanvändarnas skyldigheter beskrivs i ”Vägledning för nedströmsanvändare” som finns hos Echa.

European Chemicals Agency (ECHA), extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalieinspektionen är den svenska myndighet som har övergripande ansvar för tillämpning av Reach. På deras webbplats kan du läsa mer.

Kemikalieinspektionen, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

På den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats finns bland annat:

  • uppgifter om registrerade ämnen
  • vägledningar av olika typ
  • förordningstexter
  • förslag till tillstånd och begränsningar (offentliga samråd)

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-12-18