För dig som hyr in personal

Ni vet väl att en god introduktion minskar riskerna för skador och ökar arbetsplatsens produktivitet? Oavsett om ni hyr in experter eller personal för enklare rutinarbeten är den bemanningsanställda ofta ny på jobbet och extra sårbar för skador.

Bemanningsanställd, inhyrd eller konsult. Titlarna kan skilja sig åt men uppdraget är detsamma – att utföra sitt arbete på någon annans arbetsplats. Som ny på jobbet är man extra utsatt för skador och löper 4-6 gånger större risk att skada sig under den första månaden på ett nytt jobb, jämfört med de som arbetat ett år. Som bemanningsanställd är man ofta ny på jobbet och har inte kunskap om alla rutiner, maskiner eller outtalade regler som gäller på en ny arbetsplats. En god introduktion ökar dessutom arbetsplatsens produktivitet.

Varje vecka skadas runt 20 bemanningsanställda på jobbet. Ni som hyr in personal är ansvariga för att bemanningsanställda har en säker arbetsmiljö hos er och inte skadar sig. Det är därför viktigt att ni känner till era skyldigheter, och hur ni ska samarbeta med bemanningsföretaget så att ingen råkar illa ut. Tillsammans ska ni arbeta med arbetsmiljön, göra riskbedömningar av arbetsuppgifter och ge den anställda en god introduktion. För att detta ska fungera behöver ni samarbeta tätt med bemanningsföretaget, innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Vad är ert ansvar?

Arbetsmiljöansvaret är reglerat i Arbetsmiljölagen och kan inte förhandlas bort. Ni är tillsammans med bemanningsföretaget ansvarig för den inhyrda personalens arbetsmiljö. Som kundföretag och därmed arbetsledare har ni ett speciellt ansvar för att:

  • åtgärda risker på er arbetsplats så att sjukdomar och olycksfall förebyggs
  • vara tydlig gentemot bemanningsföretaget med vilken kompetens ni är ute efter. Fel person på fel plats kan leda till arbetsskador
  • ge den bemanningsanställda en god introduktion som innehåller instruktioner om arbetsuppgifter, rutiner på arbetsplatsen, säkerhet, risker i arbetet och hur man undviker dem. Ni måste även försäkra er om att den bemanningsanställda har förstått instruktionen
  • kontakta bemanningsföretaget innan arbetsuppgifterna förändras eller nya tillkommer
  • rapportera eventuella olyckor till bemanningsföretaget. Även händelser som skulle kunna leda till en olycka, så kallade tillbud, måste rapporteras
  • kontrollera att de bemanningsanställdas kunskaper är tillräckliga för arbetsuppgifterna.

Tänk på det här när ni hyr in personal

Bild från äldreboende

Du kan göra skillnad

En god arbetsmiljö innebär att man inte riskerar att skada sig på jobbet, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det kan handla om att ha kontroll över maskiner, att lyfta rätt, ha bra belysning eller känna att man utvecklas på jobbet. Lika viktigt är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med en sund arbetsbelastning och att kunna känna tillhörighet i en arbetsgemenskap. Att ha en god arbetsmiljö är viktigt för alla och vinsterna är många - både för individen och arbetsplatsen. För att säkerställa detta behöver ni ha bra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, regelbundet undersöka arbetsmiljön och åtgärda de risker ni hittar.

Senast uppdaterad 2018-07-10