Välja produkt och arbetsmetod

Vid val av produkt och arbetsmetod ska man ta hänsyn till samtliga risker för ohälsa och olycksfall som kan uppkomma vid hanteringen, inte endast de kemiska riskerna.

Byte av produkt kan medföra att man använder en annan arbetsmetod. Det är därför viktigt att bedöma riskerna hos kombinationen av metod och produkt som att till exempel väga in risker för skadliga belastningar.

Givetvis finns även andra risker än arbetsmiljörisker att ta hänsyn till vid produktval, bland annat riskerna för den yttre miljön. Lagstiftningarna för yttre miljö och arbetsmiljö gäller parallellt och båda ska uppfyllas samtidigt.

Beredningsform och hantering

Beredningsformen kan ha stor betydelse för risken vid hanteringen. Tabletter och pellets ger mindre spridning av damm än pulver och det gäller också pastor och lösningar. I vissa fall kan farliga kemiska produkter hanteras inneslutna i ett hölje som senare löses upp, som diskmaskinstabletter.

Beredningsformen har också betydelse för om kemikalien kan överföras på ett säkrare sätt. Pumpning är ofta att föredra eftersom det kan minska exponeringen och stänkrisken.

Olika arbetsmetoder kan skapa olika risker

Olycksfallsriskerna i olika arbetsmetoder kan variera. De kan till exempel vara större om man väljer att slipa en yta maskinellt i stället för att använda ett kemiskt medel. Halkrisken kan också variera mellan olika ämnen och metoder.

Risken för hörselskada är en annan viktig faktor som man bör väga in om valet står mellan metoder där bullernivån är olika.

Väg in hur det går att skydda sig mot risken

En belastningsskada som uppstår på grund av olämpligt manuellt arbete, exempelvis vid rengöring, kan vara svårare att skydda sig mot än mot en kemisk skada.

Välj en städmetod som inte sprider damm

Dammsug i stället för att blåsa rent med tryckluft eller sopa.

Exempel på produktval

Vid sammanfogning av plaströrssystem vid installation av till exempel avlopp bör gummiringsfogning normalt användas i stället för limning med hälsofarliga produkter. Måste limning ändå väljas av tekniska skäl är det viktigt att använda rengöringsmedel och lim med så låg hälsofarlighet som möjligt och att förebygga ohälsa genom olika åtgärder, till exempel personlig skyddsutrustning.

Material och utrustning

Välj sådana material som inte påverkas av de ämnen och den miljö de utsätts för. Fast installerade rörledningar är att ofta föredra framför slangar. Krav på utformning av arbetsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning. För tryckkärl, cisterner, rörledningar och andra tryckbärande anordningar finns särskilda bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-11-23