Fördjupning om lyftanordningar

Här hittar du fördjupande information om arbete med lyftanordningar som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Detaljbild på en maskin vid ett vindkraftverk

Föreskrifter

Föreskrifter för lyftarbete

Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter som gäller vid lyftarbete. Här förklarar vi vad fyra av de föreskrifter som gäller lyftarbete omfattar.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) riktar sig till alla som använder lyftanordningar och lyftredskap. Föreskrifterna innehåller krav på att användare ska hålla CE-märkt utrustning i det skick den var då den släpptes på marknaden av tillverkaren, föreskriften innehåller också krav på att:

  • skyddsanordningar inte får tas bort eller sättas ur spel,
  • personer får endast lyftas med en anordning som är avsedd för att lyfta personer,
  • underhåll och service ska utföras enligt tillverkarens instruktioner,
  • kontroller och dokumenterad tillsyn ska utföras och
  • användarna ska ha tillräcklig kompetens.

I föreskrifterna finns ett undantag som gäller personlyft. Undantaget gäller personlyft vid nödsituationer, eller då det finns särskilda föreskrifter, se föreskrifterna om tillfälliga personlyft med truckar eller kranar (AFS 2006:7).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) utgör en del av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) som baseras på ett EU-direktiv.

Föreskriften innehåller även tekniska krav för till exempel äldre anordningar som fanns innan maskindirektivet trädde i kraft och sådana lyftanordningar som är undantagna från kraven i maskinföreskrifterna.

Lyftanordningar och lyftredskap i svenska hamnar – ett undantag

När man använder lyftanordningar och lyftredskap i svenska hamnar gäller kraven i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och användning av lyftanordningar och lyftanordningar (AFS 2006:6).

Lyftanordningar och lyftredskap som används ska vara CE-märkta och uppfylla kraven i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Undantaget från de reglerna enligt 2 § är “havsgående fartyg och mobila offshore-enheter samt maskiner installerade ombord på sådana fartyg eller enheter”.

Undantaget innebär

Lastning och lossning får ske med det havsgående fartygets egna lyftanordningar och lyftredskap. Enligt internationella överenskommelser bör sådana lyftanordningar och lyftredskap minst uppfylla kraven i ILO “Code of practice” safety and health in ports. Kraven för lyftredskap av textil anges i punkt 4.4.4 (loose gear).

"Code of practice”, Safety and health in ports, International Labour Organizations webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)

I undantagsfall, när det är svårt eller olämpligt att använda utrustning som är avsedd för att lyfta personer, kan kraven i tillfälliga personlyft med kranar eller truckar istället uppfyllas.

Tillfälliga personlyft är då personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är till för att lyfta personer, detta är förknippat med krav på besiktning. Lyften av personer ska planeras och genomföras noga för att förhindra olyckor och skador.

Personlyften ska planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Arbetsgivaren ska utse en person som ska leda arbetet, ha tillräckliga kunskaper och tillgång till nödvändig information.

Vid tillfälliga personlyft med en kran med tillhörande arbetskorg ska fallskyddsutrustning alltid användas. Fallskyddsutrustningen ska förankras så att personen inte kan falla ur korgen, den kan till exempel fästas i kranens krok.

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)

För vissa anordningar ställer Arbetsmiljöverket krav på besiktning. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan. Olika slag av besiktningar är första-, montage-, återkommande- och revisionsbesiktning

En lista över vilka anordningar som ska besiktas finns i föreskrifternas bilaga 1. Exempel på anordningar som ska besiktas är bland annat grävmaskiner, fordonskranar och fordonslyftar. En sån anordning får bara användas om den är besiktad och eventuella brister har åtgärdats.

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)

Gruvhissar, räddningshissar och schaktningsställningar som används vid berg- och gruvarbete ska vara betryggande säkra.

Berg- och gruvarbete innebär speciella risker, därför har Svenska gruvföreningen (SveMin) gett ut en handbok, Branschanvisningar för gruvhissar i Sverige, BRAGS. Boken ger information om konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av gruvhissar, räddningshissar och schakthängställningar.

Branschanvisningar för gruvhissar i Sverige, Svenska gruvförenings webbplats, öppnas i nytt fönster

Ackrediterade kontrollorgan

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan. Vi samråder regelbundet med kontrollorganen och utbyter erfarenheter om besiktningsverksamheten och om olyckor och tillbud. Läs mer om ackreditering, handledningar för kontrollorganen och statistik från besiktningsverksamheten på nedanstående sida.

Ackrediterade kontrollorgan

Länkar till aktörer

Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklista och andra hjälpmedel.

Läs mer om lyftanordningar på Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish Standards Institute, SIS

Swedish Standards Institute, SIS, webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s officiella tidning, EUT

EUTs webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadsindustrins yrkesnämnd och liftutbildningsrådet, BYN

BYN:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Liftutbildningsrådet (www.liftutbildning.se)

Liftutbildningsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification, är branschorganisationen för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

SWETICs webbplats, öppnas i nytt fönster

För och nackdelar med olika materialval i lyftredskapen. 

Val av lyftredskap - fördelar och nackdelar, faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Det är viktigt med gemensamma europeiska och globala säkerhetskrav. Genom kommittéerna har du möjlighet att påverka att påverka och få tidig information om utvecklingstrender. Standarderna riktar sig både till tillverkare och användare av lyftanordningar och lyftredskap.

Senast uppdaterad 2024-01-24