Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

På de här sidorna hittar du information om anmälan, tillstånd och uppdatering av verksamheter med innesluten användning av GMM. Här finns också blanketter för anmälan, ansökan om tillstånd och uppdatering.

Du bör ha föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2) till hands när du gör din anmälan, ansökan om tillstånd eller uppdatering.

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Innan du börjar använda GMM i en F-verksamhet eller L-verksamhet måste verksamheten anmälas till Arbetsmiljöverket. Du måste också anmäla alla nya GMM-användningar i en redan anmäld L-verksamhet.

En R-verksamhet får inte påbörjas innan du har fått ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Du får inte heller påbörja en ny GMM-användning i en befintlig R-verksamhet utan tillstånd. Anmälda GMM-verksamheter ska uppdateras om något ändras.

 

Definitioner av verksamhetskategorierna

F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön.

L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön.

R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken skiljer på anmälan och tillstånd

I miljöbalken är det skillnad på tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som behöver anmälas till en myndighet. Skillnaden utgår från hur riskfylld verksamheten bedöms vara för hälsa och miljö. För GMM-verksamheter betyder det att innesluten användning på skyddsnivåerna 1 och 2 är anmälningspliktig medan innesluten användning på skyddsnivå 3 och 4 kräver tillstånd.

En tillståndspliktig R-verksamhet får inte påbörjas utan tillstånd. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, därför måste det förnyas med jämna mellanrum. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för tre år i taget men kan i vissa fall ge tillstånd för verksamheten under fem år. Om inte tillståndet förnyas, får inte verksamheten längre bedrivas och Arbetsmiljöverket förutsätter då att den är nedlagd. Vi kommer inte att höra av oss, utan det är verksamhetsutövarens skyldighet att i god tid se till att lämna en ny ansökan om tillstånd om verksamheten ska fortsätta.

En anmäld och färdighandlagd F-verksamhet eller L-verksamhet får däremot normalt bedrivas utan tidsgräns tills arbetsgivaren meddelar Arbetsmiljöverket att användningen eller verksamheten är nedlagd. Arbetsmiljöverket kan också besluta om att en F-verksamhet eller L-verksamhet inte får fortsätta av säkerhetsskäl, till exempel om vi av någon anledning upptäcker att verksamheten inte uppfyller kraven för att vara säker för hälsa eller miljö. 

Anmälan av F-verksamhet

En F-verksamhet är en verksamhet med innesluten användning av GMM som kan bedrivas på skyddsnivå 1 eftersom risken för skador på människors hälsa eller miljön är försumbar eller saknas. Om skyddsnivå 1 inte är tillräckligt för en enskild eller flera GMM-användningar, hör den eller de till en L-verksamhet eller R-verksamhet. 

Innan du påbörjar din F-verksamhet ska du utreda och bedöma all innesluten användning av GMM i verksamheten. Du ska också anmäla F-verksamheten till Arbetsmiljöverket innan den påbörjas.

Du hittar mer information om detta under rubriken Utredning och bedömning av GMM-användningar på sidan Förebygg skador på människors hälsa och miljön vid innesluten användning av GMM.

Förebygg skador på människors hälsa och miljön vid innesluten användning av GMM

Så här anmäler du en ny F-verksamhet

Bestämmelserna om anmälan finns i förordningen 2000:271. En lista på de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 3 i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2).  

Förordning (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

I blanketten för anmälan i Word-format finns även stöd för utredningen och bedömningen. Du kan bara anmäla en F-verksamhet per blankett. Spara dokumentet i verksamheten och skicka endast in kopian av anmälningsdelen till arbetsmiljoverket@av.se. Bifoga också eventuella bilagor. Ange ”GMM-anmälan F-verksamhet” i ämnesraden. Du kan också använda adressen Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.

E-post till Arbetsmiljöverket

Anmälan av F-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

Så här anmäler du GMM-destruktion i avfallsanläggningar

Den särskilda blanketten F-avfall ska användas av dig som ska anmäla en F-verksamhet där man destruerar avfall som innehåller GMM. Blanketten är särskilt utformad för att passa avfallsföretag och liknande, som tar hand om förpackat avfall med GMM från andra verksamhetsutövare. Det finns en vägledning i blanketten. Du skickar blanketten med e-post till arbetsmiljoverket@av.se. Ange ”GMM-anmälan F-avfall” i ämnesraden. Du kan också använda adressen Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.

E-post till Arbetsmiljöverket

Anmälan av F-verksamhet i avfallsanläggning, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan kommer till Arbetsmiljöverket registreras den och ditt ärende får ett diarienummer (ärendenummer). Diarienumret används sedan för all korrespondens i ärendet. Om du vill veta något eller vill lämna kompletteringar, ska du ange diarienumret för att snabbare nå rätt person.

En sakkunnig handläggare får ärendet och läser igenom anmälan och granskar de lämnade uppgifterna. Om något är oklart eller fattas, kommer handläggaren att höra av sig till dig för att få kompletterande uppgifter. Arbetsmiljöverket kan komma att göra en inspektion av anläggningen och verksamheten.

När du har lämnat alla uppgifter så skriver handläggaren en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. I bekräftelsen finns ett diarienummer för din GMM-verksamhet som du alltid ska ange vid kontakten med oss. 

Om du skickar in en uppdatering för din F-verksamhet så kommer du att få ett nytt diarienummer som enbart gäller för den uppdateringen. F-verksamheten behåller sitt ursprungliga diarienummer.

Hur lång är handläggningstiden?

Du får påbörja arbetet i en F-verksamhet 45 dagar efter en fullständig anmälan, om inte Arbetsmiljöverket beslutar annat. Det innebär att vi normalt sett begär kompletterande uppgifter innan 45 (arbets)dagar har förflutit eller att vi skickar en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan inom den tidsramen.

Periodvis har vi en hög arbetsbelastning och därför kan svaret dröja, men vi kommer alltid att kontakta dig.

Om vi har begärt komplettering, betyder det att anmälan inte är fullständig. Därför räknas tiden då vi väntar på kompletterande uppgifter inte med i de 45 dagarna.

Vad innebär bekräftelsen med diarienumret?

Om Arbetsmiljöverket har tilldelat F-verksamheten ett diarienummer och skickat ett bekräftelsebrev till arbetsgivaren, betyder det att du kan använda GMM på det sätt som du har beskrivit i anmälan.

Bekräftelsen betyder inte att din F-verksamhet har fått ett ”tillstånd” eller ett officiellt certifikat eller liknande. Det betyder bara att du har fullgjort plikten att anmäla F-verksamheten. Du måste fortfarande utreda och bedöma nya användningar och vidta de skyddsåtgärder som behövs.

Anläggningen har inte heller fått något slags certifikat eller godkännande, inte ens om Arbetsmiljöverket har inspekterat anläggningen. Arbetsgivaren har fortfarande det fulla ansvaret för miljö och säkerhet.

Anmälan av L-verksamhet och nya GMM-användningar

En L-verksamhet är en verksamhet med innesluten användning av GMM som kan bedrivas på skyddsnivå 2 eftersom risken för skador på människors hälsa eller miljön är låg om GMM skulle komma utanför inneslutningen. Om skyddsnivå 2 inte är tillräckligt för en enskild eller flera GMM-användningar, hör den eller de till en R-verksamhet.

Innan du påbörjar din L-verksamhet ska all innesluten användning av GMM i verksamheten utredas och bedömas. Du ska också anmäla L-verksamheten och alla GMM-användningar i den till Arbetsmiljöverket. 

Du hittar mer information om detta under rubriken Utredning och bedömning av GMM-användningar på sidan Förebygg skador på människors hälsa och miljön vid innesluten användning av GMM.

Förebygg skador på människors hälsa och miljön vid innesluten användning av GMM

Du ska också anmäla nya GMM-användningar i en redan anmäld L-verksamhet till Arbetsmiljöverket.

Så här anmäler du en ny L-verksamhet

Bestämmelserna om anmälan finns i förordningen 2000:271. En lista på de uppgifter som du ska lämna finns i bilaga 4 i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2).

Förordning (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

I blanketten för anmälan i Word-format finns även stöd för utredningen och bedömningen. Spara dokumentet i verksamheten och skicka in en kopia av anmälningsdelen till arbetsmiljoverket@av.se. Bifoga också de bilagor som behövs, till exempel hanterings- och skyddsinstruktioner. Du behöver inte skriva under din anmälan. Ange gärna ”Anmälan av GMM-verksamhet” i ärenderaden. Du kan också använda adressen Arbetsmiljöverket, Box 9082 , 171 09 Solna.

E-post till Arbetsmiljöverket

Du kan bara anmäla en L-verksamhet per blankett, men du kan bifoga flera blanketter med samma e-post. Du kan anmäla flera GMM-användningar i samma blankett.

Anmälan av L-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

Så här anmäler du nya GMM-användningar i en befintlig L-verksamhet

Du som ska anmäla en eller flera nya GMM-användningar i en befintlig L-verksamhet ska helst använda blanketten ”L-a Anmälan L-användning”, där du bland annat måste uppge L-verksamhetens diarienummer. Det går att anmäla flera olika användningar i samma blankett, förutsatt att de ingår i samma verksamhet. Det finns stöd för utredningen och bedömningen även i det formuläret. Spara dokumentet i verksamheten och skicka in en kopia av anmälningsdelen till arbetsmiljoverket@av.se och ange ”Anmälan av GMM-användningar i befintlig L-verksamhet” i ärenderaden. Kom ihåg att bifoga eventuella bilagor. Du kan också använda adressen Arbetsmiljöverket, Box 9082 , 171 09 Solna.

E-post till Arbetsmiljöverket

Anmälan av nya GMM-användningar i befintlig L-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan kommer till Arbetsmiljöverket registreras den och ditt ärende får ett diarienummer (ärendenummer). Diarienumret används sedan för all korrespondens i ärendet. Om du vill veta något eller vill lämna kompletteringar, ska du ange diarienumret för att snabbare nå rätt person.

En sakkunnig handläggare får ärendet och läser igenom anmälan och granskar de lämnade uppgifterna. Om något är oklart eller fattas, kommer handläggaren att höra av sig till dig för att få kompletterande uppgifter. Ibland kan handläggaren komma ut för att inspektera anläggningen. Det händer att också andra personer från Arbetsmiljöverket deltar.

När du har lämnat alla uppgifter, skriver handläggaren en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. I bekräftelsen finns diarienummer för din L-verksamhet och de GMM-användningar som ingår i verksamheten.

Varje gång du lämnar en ny anmälan eller uppdaterar din L-verksamhet kommer du att få ett nytt diarienummer som enbart gäller för just det ärendet.

Hur lång är handläggningstiden?

Du får påbörja arbetet i en L-verksamhet 45 dagar efter en fullgjord anmälan, om inte Arbetsmiljöverket beslutar annat. Det innebär att vi normalt sett begär kompletterande uppgifter innan 45 (arbets)dagar har förflutit eller att vi skickar en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan inom den tidsramen.

Periodvis har vi en hög arbetsbelastning och det kan därför dröja innan du hör ifrån oss, men vi kommer alltid att kontakta dig.

Om vi har begärt komplettering, betyder det att anmälan inte är fullgjord. Därför räknas normalt inte tiden då vi väntar på kompletterande uppgifter med i de 45 dagarna.

En ny GMM-användning i en befintlig L-verksamhet får påbörjas när anmälan är fullgjord, dvs. om du har lämnat alla uppgifter som krävs enligt bilaga 4 B i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2). En förutsättning är också att GMM-användningen kan bedrivas inom ramen för L-verksamheten och inte tillhör någon annan verksamhetsinriktning.

Vad innebär bekräftelsen med diarienumret?

Om Arbetsmiljöverket har tilldelat L-verksamheten och GMM-användningarna diarienummer och skickat ett bekräftelsebrev till arbetsgivaren, betyder det att du kan använda GMM på det sätt som du har beskrivit i anmälan.

Bekräftelsen betyder inte att din L-verksamhet har fått ett ”tillstånd” eller ett officiellt certifikat eller liknande. Det betyder bara att du har fullgjort plikten att anmäla L-verksamheten. Du måste fortfarande utreda och bedöma nya användningar och anmäla dem och vidta de skyddsåtgärder som behövs.

Anläggningen har inte heller fått något slags certifikat eller godkännande, inte ens om Arbetsmiljöverket har inspekterat anläggningen. Arbetsgivaren har fortfarande det fulla ansvaret för miljö och säkerhet.

Tillstånd för R-verksamhet

En R-verksamhet är en verksamhet med innesluten användning av GMM som måste bedrivas på skyddsnivå 3 eller 4 eftersom risken för skador på människors hälsa eller miljön är måttlig eller hög.

Så här ansöker du om tillstånd för en R-verksamhet och nya GMM-användningar

Bestämmelserna om tillstånd finns i förordningen 2000:271. En lista på de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 5 i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. 

Förordning (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Vi håller på att se över våra rutiner för hantering av tillstånden för R-verksamhet. Kontakta Arbetsmiljöverket och be att få tala med en GMM-handläggare för att få reda på hur du ska skicka in din ansökan om R-verksamhet.

Ansökan om tillstånd för R-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

E-post till Arbetsmiljöverket

Så här ansöker du om tillstånd för nya GMM-användningar i en befintlig R-verksamhet

Du som ska ansöka om tillstånd för en eller flera nya GMM-användningar i en befintlig R-verksamhet ska använda blanketten ”R-a Ansökan av ny GMM-användning”, där du bland annat måste uppge R-verksamhetens diarienummer. Uppgifterna som ska lämnas finns i bilaga 5 B i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Det går att anmäla flera olika användningar i samma blankett, förutsatt att de ingår i samma verksamhet. Vi håller på att se över våra rutiner för hantering av tillstånden för R-verksamhet. Kontakta Arbetsmiljöverket och be att få tala med en GMM-handläggare för att få reda på hur du ska skicka in din ansökan om ny användning i R-verksamhet.

Ansökan om tillstånd för nya GMM-användningar i befintlig R-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

E-post till Arbetsmiljöverket

Förnya ditt tillstånd i god tid

Innesluten användning av GMM i en R-verksamhet får bara ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Ett tillstånd är tidsbegränsat och gäller vanligen tre år i taget. Ibland kan ett tillstånd gälla längre tid, men vi ger inte tillstånd för längre tid än fem år. Därför måste tillståndet förnyas med jämna mellanrum. Om inte tillståndet förnyas, får inte verksamheten längre bedrivas och Arbetsmiljöverket förutsätter då att den är nedlagd. Vi kommer inte att höra av oss, utan det är verksamhetsutövarens skyldighet att i god tid se till att lämna en ny ansökan om tillstånd om verksamheten ska fortsätta.

Vad händer med din tillståndsansökan?

När din ansökan om tillstånd kommer till Arbetsmiljöverket registreras den och ditt ärende får ett diarienummer (ärendenummer). Diarienumret används sedan för all korrespondens i ärendet. Om du vill veta något eller vill lämna kompletteringar, ska du ange diarienumret för att snabbare nå rätt person.

En sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket får ärendet och läser igenom ansökan och granskar de lämnade uppgifterna. Om något är oklart eller fattas, kommer handläggaren att höra av sig till dig för att få kompletterande uppgifter.

Arbetsmiljöverket kan komma att göra en inspektion av anläggningen och verksamheten.

När du har lämnat alla uppgifter och kraven bedöms vara uppfyllda, ger Arbetsmiljöverket tillstånd för R-verksamheten och tilldelar verksamheten ett diarienummer. 

Tillståndet skickas till verksamhetsutövarens (arbetsgivarens) officiella adress. Kopior för kännedom skickas till ansvariga och skyddsombud.

R-verksamhetens diarienummer använder du om du behöver ansöka om tillstånd för en ny GMM-användning i R-verksamheten och vid uppdateringar. Du behöver också ange diarienumret om du ansöker om förlängt tillstånd.

Hur lång är handläggningstiden?

Du måste ansöka om tillstånd för en R-verksamhet senast 90 dagar innan du vill påbörja den. Tänk på att ansöka i lika god tid om du behöver förnya ett tillstånd och vill kunna fortsätta utan uppehåll. Periodvis har vi en hög arbetsbelastning och därför kan svaret dröja, men vi kommer alltid att kontakta dig.

Om vi har begärt kompletterande uppgifter med anledning av tillståndsansökan kommer de 90 dagarna att förlängas.

Vad innebär ett tillstånd för R-verksamhet?

Om R-verksamheten har fått ett tillstånd betyder det att du får använda vissa GMM på en viss plats, under en viss tid, under vissa förutsättningar. Det betyder inte att anläggningen har fått något slags certifikat som ”godkänt för klass 3”, ”skyddsnivå 4-laboratorium” eller liknande, inte ens om Arbetsmiljöverket har inspekterat anläggningen. Verksamhetsutövaren har fortfarande det fulla ansvaret för miljö och säkerhet.

Tillståndet kan innehålla villkor som begränsar förutsättningarna jämfört med den ursprungliga ansökan. Därför behöver du ha beslutet om tillstånd tillgängligt i verksamheten. Eventuella begränsningar ska vara kända för alla som arbetar i R-verksamheten.

Uppdatering av ändrade uppgifter

En del av de uppgifter som ska lämnas vid anmälan eller tillståndsansökan om GMM-verksamhet kan ändras med tiden. Om uppgifterna är av administrativ art och markerade med en asterisk * i respektive bilaga till föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, kan uppgiften uppdateras enligt 17 § i föreskrifterna och 22 § i förordningen 2000:271. Du ska också uppdatera Arbetsmiljöverket om en GMM-användning eller GMM-verksamhet har upphört.

Förordning (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Så här gör du en uppdatering av ändrade uppgifter

Använd blanketten "Uppdatering av GMM-verksamhet" för att anmäla uppdateringar enligt 17 § i föreskrifterna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Skicka uppdateringen till arbetsmiljoverket@av.se. Ange ”Uppdatering av GMM-verksamhet” i ämnesraden. 

Uppdatering av GMM-verksamhet, blankett, Word, öppnas i nytt fönster

E-post till Arbetsmiljöverket

Vad händer med min uppdatering?

När din uppdatering kommer till Arbetsmiljöverket registreras den och ditt ärende får ett diarienummer. Diarienumret används sedan för all korrespondens i ärendet. Om du vill veta något eller vill lämna kompletteringar, ska du ange diarienumret för att snabbare nå rätt person.

En sakkunnig handläggare får ärendet och läser igenom uppdateringen. Om något är oklart eller fattas, kommer handläggaren att höra av sig till dig för att få kompletterande uppgifter.

När uppdateringen är granskad och uppgifterna registrerade, skickar vi en bekräftelse på mottagen uppdatering och avslutar ärendet. Det kan ibland ta lång tid att få en bekräftelse då vår arbetsbelastning periodvis är hög.

Kontakta oss om du har problem med att fylla i blanketterna i Word

E-post till Arbetsmiljöverket

Du kan också ringa vår växel:

010-730 90 00

 

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om genmodifierade mikroorganismer (GMM) syftar till att skydda både hälsa och miljö. Dokumentet innehåller föreskrifter och allmänna råd för skyddsåtgärder, dokumentation, klassificering och märkning.
Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-04-11