Särskilt drabbade av dålig ljudmiljö

De negativa effekterna av en dålig ljudmiljö blir större om du redan av andra orsaker behöver anstränga dig för att höra vad andra säger.

De som kan bli särskilt drabbade av hög bakgrundsnivå och lång efterklangstid är:

  • Den som har en hörselskada.
  • Barn, beroende på att de inte hunnit lära sig språkets alla mönster och regler. De har därför svårare än en vuxen att utnyttja den information som finns i talet för att fylla i ord som de missat.
  • Äldre personer, beroende på att hjärnan med ökande ålder blir sämre på att behandla information.
  • Den som lyssnar till ett annat språk än sitt modersmål eller till en dialekt som man är ovan vid.
  • Den som lyssnar till någon som talar otydligt, till exempel yngre barn.

Problemet ökar också för dig som omfattas av flera av de ovanstående punkterna. 

Fördjupning om buller och ljud

Lyssningsförhållanden

Möjligheten att uppfatta tal påverkas av buller

Buller kan göra att du inte uppfattar önskvärt ljud och annan viktig information. Man säger att bullret ”maskerar” det du vill eller behöver höra. Det gäller ofta tal och är därför ett särskilt problem i miljöer där man behöver uppfatta tal bra, till exempel i skolan, i sjukhusmiljöer och i sammanträdeslokaler.

Maskering av tal har inte bara stor betydelse då det gör det omöjligt att uppfatta vad som sägs; den kan också vara besvärande då den bara gör det mer ansträngande att uppfatta talet.

Ljudets styrka och frekvens har betydelse

Maskeringen beror på hur starkt det störande ljudet är och vilka frekvenser det innehåller. Den som har en hörselnedsättning är också känsligare för maskering.  

Ett ljuds maskeringseffekt blir starkast på andra ljud inom samma frekvensområde. Talljuden ligger framförallt i frekvensområdet 500-3000 Hz och eliminering av buller i detta frekvensområde är därför särskilt viktigt i lokaler där man behöver uppfatta tal bra. Man behöver även åtgärda buller med frekvenser som ligger något under området för tal eftersom det också ger maskering. Läs om frekvens i handboken Buller och bullerbekämpning.

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Även lång efterklangstid gör det svårare att uppfatta tal

I miljöer med långa efterklangstider, till exempel större lokaler med hårda ljudreflekterande vägg- och takytor, lever tidigare talljud kvar som ekon i rummet och maskerar efterföljande ljud. Efterklangstider på ca 0,8 s och därunder innebär i de flesta fall acceptabel störning från rumsekon. I större lokaler med längre efterklangstid, t.ex. aulor och stora konferenslokaler, krävs som regel speciella högtalaranläggningar för att skapa rimlig taluppfattbarhet.

I lokaler för barn, äldre och hörselskadade där krav ställs på att det ska vara lätt att uppfatta tal kan efterklangstider kortare än 0,5 s behövas. I lokaler för möten där hörselskadade deltar är det också viktigt att använda mikrofonanläggning när man är fler än några enstaka personer. Det underlättar ofta även för den som inte har någon hörselnedsättning. Det kan också vara till hjälp att installera en teleslinga.

Under fördjupning hittar du mer information om efterklangstid.

Fördjupning om buller och ljud

Buller kan utgöra en olycksrisk

Buller kan, på grund av maskering, även allvarligt försämra möjligheterna att uppfatta akustiska varningssignaler och till exempel ljud från ett fordon som närmar sig och kan därför vara en indirekt olycksrisk. Det är också svårare att uppfatta varifrån ett ljud kommer ju längre efterklangstiden är i en miljö. Läs mer om ljudmiljö i rapporten Störande buller i arbetslivet

Störande buller i arbetslivet (RAP 2013:3), kunskapssammanställning

Senast uppdaterad 2023-07-10