E-tjänster och blanketter

Arbetsgivarens skyldigheter

Här finns information om vad du som utstationerar arbetstagare till Sverige är skyldig att göra.

Som arbetsgivare ska du

  • anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets tjänst
  • följa de svenska reglerna och kollektivavtalen om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Mer om vilka regler och avtal som du ska följa finns på denna sida och sidan Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter. 

Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Anmäla utstationering

Om du ska utstationera en arbetstagare, ska du anmäla det  senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige. Du ska också utse en kontaktperson som du anger i din anmälan.

Senaste den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige ska du också lämna dokumentation till tjänstemottagaren om att du har anmält utstationeringen. Tjänstemottagare är den som tar emot de tjänster som den utstationerade arbetstagaren ska utföra.

Anmäl utstationering

Kontaktpersonens rättigheter och skyldigheter

Kontaktpersonen är behörig att ta emot delgivningar för din räkning.

Kontaktpersonen ska också kunna visa handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan till exempel vara anställningsavtal som visar att arbetstagarna har de villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagen och tidsredovisningar.

Sanktioner om du inte anmäler enligt reglerna

Om du som arbetsgivare inte anmäler utstationeringen eller en kontaktperson i rätt tid, kan du få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller om du inte lämnar dokumentation om anmälan till tjänstemottagaren i rätt tid. 

Om anmälan är oriktig eller bristfällig kan Arbetsmiljöverket förelägga att du rättar till bristerna. Detsamma gäller om de registrerade uppgifterna inte är uppdaterade. Du kan också få ett föreläggande om kontaktpersonen inte utför sitt uppdrag enligt bestämmelserna. Föreläggandet kan förenas med ett vitesbelopp som kan dömas ut om du inte rättar till bristerna.

Ditt ansvar vid långvarig utstationering
Om en utstationering pågått i mer än 12 månader har den utstationerade arbetstagaren rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige i motsvarande situation. Tiden behöver inte gälla för en och samma arbetstagare, utan olika utstationerade arbetstagares tid ska räknas samman om de tar över arbetet från varandra och fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats. Du som arbetsgivare ska informera en arbetstagare som ersätter en annan om den sammanlagda utstationeringstiden senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

Som arbetsgivare kan du förlänga tiden till 18 månader om du anmäler och anger skälen för det till Arbetsmiljöverket. Det måste du göra senast den dag arbetstagaren varit utstationerad i 12 månader.

Din motiverade anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande för företaget som utstationerar arbetstagaren
  2. namn på tjänstemottagaren i Sverige
  3. plats eller adress i Sverige där den utstationerade arbetstagaren utför tjänsten
  4. namn och unikt officiellt identitetsnummer för den utstationerade arbetstagare som förlängningen gäller 
  5. datum för när tjänsten började utföras
  6. datum för när tjänsten beräknas vara slutförd
  7. dina skäl för att förlänga tiden från 12 till 18 månader

Mejla din moteriverande anmälan till.

Arbetsmiljoverket@av.se

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-30