Arbetsmiljöansvar för vindkraftverk

Ett vindkraftverk

Flera har ansvar vid vindkraftverk

När ett vindkraftverk uppförs omfattas arbetet av föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Reglerna lägger under projektets förberedelse ansvaret på byggherren eller uppdragstagaren, projektörerna och en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Under projektets utförande vilar ansvaret på arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U) och byggherren.

Byggherrens eller uppdragstagarens ansvar för arbetsmiljön vid vindkraftverk

Byggherren eller uppdragstagaren är ansvarig för arbetsmiljön. Även om varje arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön för de egna arbetstagarna, är det viktigt att alla aktörer inom ramen för sina uppdrag medverkar för att skapa en säker arbetsmiljö på den gemensamma arbetsplatsen.

En samordning mellan alla dessa aktörer är därför avgörande för att uppmärksamma alla risker och vidta de åtgärder som behövs under arbetets olika stadier.

Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar i projekt med vindkraftverk

Byggherren eller uppdragstagaren är skyldig att utse byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P), dels för utförandet av arbetet (BAS-U).

Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samordnaren behöver ha kunskaper om vilka slags risker som finns vid uppförande av vindkraftverk.

BAS-P ska särskilt uppmärksamma risker för bygg- och driftsskedet. BAS-P ska upprätta en arbetsmiljöplan för de åtgärder som behövs för arbeten med vissa särskilda risker.

BAS-U ska se till att arbetsmiljöplanen följs och tar hänsyn till planerade eller oplanerade förändringar på byggarbetsplatsen. BAS-U ska säkerställa att alla på arbetsplatsen, även underentreprenörer, följer arbetsmiljöreglerna. 

Läs mer i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och arbetsmiljölagen, kapitel 3, paragraf 6.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS, 1999:3), föreskrifter

Arbetsmiljölagen, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkarens ansvar över vindkraftverk

Hela vindkraftverket, inklusive maskinhus, torn, rotorblad, kopplingsstation, även kallad ”ställverk”, och tillhörande fundament betraktas som en maskin.

För vindkraftverk som släppts ut på marknaden eller tagits i drift efter 28 december 2009 gäller kraven i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Föreskrifterna riktar sig till tillverkare, importörer och i viss mån distributörer och överför EU:s maskindirektiv till svensk lag.

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som släpps ut på marknaden inom EU.

Direktivets krav gäller inom hela EU. I Sverige finns de reglerna i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

I Sverige har Arbetsmiljöverket ansvar för maskinreglerna. Arbetsmiljöverket har därmed tillsyn över att vindkraftverk som släpps ut på marknaden eller tas i drift uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna.

Enligt föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3), 6 §, ska tillverkaren av ett vindkraftverk ta hänsyn till följande punkter innan det släpps ut på marknaden eller tas i drift:

 • Hälso- och säkerhetskraven 
  Vindkraftverket ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i bilaga 1 i, föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3)
 • Försäkran om överensstämmelse 
  En EG-försäkran om överensstämmelse ska upprättas i enlighet med bilaga 2, del 1, avsnitt A i (AFS 2008:3) och den ska följa med maskinen.
 • CE-märkning 
  Vindkraftverket ska vara CE-märkt när det tas i drift. Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och beständig. CE-märket innebär att tillverkaren intygar att vindkraftverket uppfyller hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna.
 • Bruksanvisning på svenska 
  Det ska finnas en bruksanvisning på svenska. Läs mer om vilka krav som gäller på sidan om maskiner.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Maskiner och arbetsutrustning

Arbetsgivarens ansvar vid vindkraftverk

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Läs mer under rubriken förebygg riskerna vid vindkraftverk.

Arbetstagaren vid vindkraftverk ska ha rätt utbildning

Vid arbete på ett vindkraftverk krävs det att arbetstagarna har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra.

För att arbeta uppe i maskinhuset, krävs höghöjdsutbildning. De ska också ha genomgått en medicinsk kontroll för att få arbeta på hög höjd. De får inte arbeta ensamma. De måste ha kunskap i hur de gör vid en olycka – hur de hjälper en skadad arbetskamrat.

Arbetstagarens ansvar vid vindkraftverk

Även arbetstagarna har ett arbetsmiljöansvar. De ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö.

Följa regler och använda skyddsutrustning i arbetsmiljö vid vindkraftverk

Arbetstagarna ska följa gällande föreskrifter och instruktioner. Det är absolut förbjudet att sätta skyddsanordningar ur spel eller strunta i att använda skyddsutrustning.

Arbetstagarna ska också iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Kontakta arbetsgivare eller skyddsombud vid allvarlig fara

Arbetstagare som bedömer att ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska snarast kontakta arbetsgivaren eller skyddsombudet.

Skyddsombud kan stoppa farligt arbete 

Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet. Om arbetsgivare och skyddsombud inte är överens kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket för att få frågan avgjord. Se broschyren Skyddsombud, ADI 314.

Skyddsombud (ADI 314), broschyr

Arbetsmiljöverkets inspektioner och marknadskontroll

Arbetsmiljöverkets arbete med vindkraft omfattar i första hand arbetstagares men även till viss del allmänhetens säkerhet. Vårt arbete syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall vid vindkraftverk.

Ett vindkraftverk är en maskin och måste därmed uppfylla de regler som gäller för maskiner.

Marknadskontroll av farliga produkter

Föreskrifter som gäller vindkraftverk

Det finns flera föreskrifter som gäller för arbete på ett vindkraftverk som arbetsgivaren är skyldig att känna till och följa för att förebygga olycksfall och skador.

Ett vindkraftverk omfattas även av andra regler som andra myndigheter ansvarar för exempelvis lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk kompabilitet.

Nedan ges exempel på Arbetsmiljöverkets föreskrifter som kan vara aktuella för arbete vid uppbyggnad och underhåll av vindkraftverk.

Senast uppdaterad 2023-12-18