Samordna så att risker inte uppstår

Eftersom samordning är så viktig i ett byggprojekt så finns det krav på byggarbetsmiljösamordnare för alla byggnads- och anläggningsarbeten. Kraven gäller oavsett storleken på projektet eller hur många entreprenörer som är involverade.

Det är byggherren som utser en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (Bas-P), och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

Bas-P ska samordna de som deltar i planeringen och projekteringen, så att de tar hänsyn till varandras lösningar och så att arbetsmiljörisker under både bygg- och bruksskedet förebyggs. Arkitekter, konstruktörer och andra som är involverade i den tidiga planeringen eller projekteringen, har också ett eget ansvar att inom ramen för sina uppdrag se till att arbetsmiljön beaktas.

Den gemensamma säkerhetsplaneringen för alla på bygg­arbetsplatsen ska i vissa fall samman­ställas i en arbets­miljöplan. Byggherren, Bas-P och Bas-U ska då se till att arbetsmiljöplanen upprättas och finns tillgänglig på bygg­arbets­platsen. Läs mer om arbetsmiljöplanen nedan.

Arbetsmiljöplan

Bas-U ska samordna de som driver verksamhet på byggarbetsplatsen, så att de inte skapar arbetsmiljörisker för varandra. Det handlar bland annat om att tidsplanera de olika entreprenörernas arbeten så att det inte uppstår risker på grund av att flera arbeten pågår samtidigt. Entreprenörerna har också ett eget ansvar att informera varandra om risker som deras respektive verksamheter kan medföra för andra.

Bas-U ska även se till att gemensamma skyddsanordningar finns på plats och att ansvaret för dem tydliggörs så att inte exempelvis kontroller av dem faller mellan stolarna. Det kan vara fråga om skyddsräcken eller byggnadsställningar, skyddstäckning över hål och öppningar eller barriärer för schaktgropar och liknande.

Bas-U är också den som ska se till att det finns gemensamma skyddsregler för alla som arbetar på byggarbetsplatsen och har flera andra uppgifter som handlar om samordning.

Här kan du läsa mer om vad Bas-P och Bas-U ska göra.

Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U)

Läs även mer i 3 kap. 6, 7, 7a, 7b och 7g §§ arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-13