Exempel på hur bullerskador kan förebyggas

Här följer ett exempel på hur företagshälsovården har genomfört en kartläggning av bullerexponeringen för personalen i produktions- och monteringshallarna vid Verkstadsproduktion AB.

Undersökning

För personalen i monteringshallen låg den dagliga bullerexponeringsnivån mellan 79 och 84 dB. Det huvudsakliga bullret kom från materialtransportörer och tryckluftsdrivna monteringsverktyg. En del av personalen använde hörselskydd.

För personalen i produktionshallen låg den dagliga bullerexponeringsnivån mellan 85 och 96 dB. Där förekommer även maximala A-vägda ljudtrycksnivåer över 115 dB och C-vägda impulstoppvärden över 135 dB. Det huvudsakliga bullret kom från:

 • pressar
 • tryckluftskompressorer
 • tryckluftsutsläpp och renblåsningsmunstycken
 • gradsaxar
 • materialtransportörer
 • gods som faller ned i uppsamlingsbehållare och matningsrännor.

Samtliga arbetstagare utom två använder hörselskydd.

I samband med undersökningen framkom att tre arbetstagare har nedsatt hörsel som bedöms bero på bullerexponering under arbetet. En av pressoperatörerna i produktionshallen har anmält till arbetsgivaren att hon är gravid.

Risker med buller

Krav för olika bullernivåer

Riskbedömning

Exempel på riskbedömning
Risker Beskrivning Bedömning: Allvarlig Bedömning: Inte allvarlig
1 Huvuddelen av personalen i monteringshallen utsätts för dagliga bullerexponerings­nivåer över 80 dB. Det betyder att det finns viss risk för hörselskada.           X
2 Samtlig personal i produktionshallen utsätts för dagliga bullerexponerings-nivåer som är lika med eller överskrider 85 dB. Det betyder att det finns risk för hörselskada.         X  
3 Kortvariga ljud och ljudtoppar med nivåer över de övre insatsvärdena 115 resp. 135 dB som står i bullerföreskrifterna förekommer i produktionshallen. Risk för hörselskada finns.         X  
4 För de två arbetstagarna i produktionshallen som inte använder hörselskydd överskrids gränsvärdena i buller­föreskrifterna. Det finns stor risk för att de två ska få en hörselskada.
Här kan du läsa om de insats- och gränsvärden som finns i bullerföreskrifterna AFS 2005:16.
        X  
5 Det finns risk för olyckor på grund av att personal, speciellt i produktionshallen, inte hör de truckar som transporterar gods i lokalerna.         X  
6 En gravid pressoperatör arbetar i produktionshallen. Bullernivåerna är sådana att det finns risk för att fostret kan bli påverkat.         X  
7 Tre arbetstagare uppvisar arbetsrelaterad hörselnedsättning. Risk finns för att de ska få ytterligare försämrad hörsel.         X  

Så gör du en riskbedömning

Åtgärder

Utifrån riskbedömningen vidtogs följande åtgärder:

Arbetsgivaren ställde omedelbart krav på att de två arbetstagarna i produktionshallen som inte använder hörselskydd ska börja använda sådana.

Arbetsgivaren såg till att man gjorde en översyn av rutinerna för hur man ska välja och använda hörselskydd. I samband med detta kontrollerade företagshälsovården att hörselskyddens dämpning var tillräcklig.

Hörselskydd

Den gravida pressoperatören fick ett nytt tillfälligt arbete i den tystare delen av monteringshallen.

Samtliga arbetstagare i produktions- och monteringshallarna blev informerade om: 

 • riskerna med bullerexponering
 • resultaten av riskbedömningen 
 • vilka åtgärder som kommer att vidtas
 • vilka insats- och gränsvärden som gäller
 • korrekt användning av hörselskydd
 • när man har rätt till hörselundersökningar.

Förebyggande om buller

Periodisk uppföljning av hörselundersökningarna beslutades för all personal som utsätts för dagliga bullerexponeringsnivåer över 80 dB. För de tre arbetstagarna med hörselnedsättning beslutades om 6 månaders intervaller mellan hörselundersökningarna.

Handlingsplan

Handlingsplan för buller vid Verkstadsproduktion AB:
Med hjälp av extern konsult har nedanstående handlingsplan upprättats. Efter behandling på skyddskommittémöte 20XX-XX-XX och i samverkan med personalen togs beslut av företagsledningen 20XX-XX-XX.

Exempel på handlingsplan
Nr Beskrivning Ansvarig Klart
1 Tryckluftskompressorerna i produktionshallen flyttas till separat utrymme i källaren.             X             X
2 Samtliga tryckluftsutsläpp förses med ljuddämpare             X             X
3 Vakuumpump till lyftanordning för plåt förses med ljuddämpare på utloppet och ljudisolerande huv.             X             X
4 Renblåsningsmunstycken byts ut mot nya dämpade.             X             X
5 Gradsaxarna förses med modifierad och dämpad utmatningsanordning.             X             X
6 Ljudabsorbenter monteras i produktionshallens tak och bullerskärmar ställs upp runt pressarna.             X             X
7 Materialtransportörerna mellan produktions- och monteringshallarna förses med partiella inbyggnader.             X             X
8 Samtliga uppsamlingsbehållare och matningsrännor dämpas.             X             X    

Med dessa åtgärder beräknas den dagliga bullerexponeringsnivån understiga 80 dB för samtlig personal utom för pressoperatörerna för vilka det övre insatsvärdet 85 dB fortfarande kommer att överskridas.

Inom de kommande två åren kommer investeringar att göras i nya, tystare pressar. De nya pressarna beräknas vara i drift under april - XX varefter den dagliga bullerexponeringsnivån för operatörerna beräknas understiga 85 dB. Exponeringen beräknas också understiga den maximala A-vägda ljudtrycksnivån 115 dB och impulstoppvärdet 135 dB. 

Kontroll

Kontrollmätning av personalens bullerexponering kommer att genomföras dels när åtgärderna enligt ovan är vidtagna och dels när pressarna bytts ut. 
20XX-XX-XX NN

Senast uppdaterad 2023-07-10