Arbete i cistern, brunn eller silo - 5, 31 §§

Luften ska undersökas och bedömas varje gång arbete ska påbörjas i en cistern, brunn, silo eller i ett lastutrymme.

Arbete i cistern, brunn eller silo

Akuta risker i cistern, brunn, silo eller lastutrymme

Arbetet ska förberedas så att det kan ske säkert. Dödsfall kan bli följden om man går in i ett utrymme med syrebrist eller där risk för förgiftning föreligger. Brand och explosion i sådana utrymmen medför stor risk för livshotande skador.

Kontrollera genom mätning

Om det inte är uppenbart att luften är säker ska man mäta luftens innehåll av:

  • syrgas
  • hälsofarliga ämnen
  • brännbara gaser och ångor 

Man ska också bedöma om luften behöver kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Kontroll av luften under arbetet

Man ska också bedöma om luften behöver kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Dokumentera resultatet

Resultatet av undersökningen och bedömningen ska dokumenteras enligt 10 §.

Arbetstillstånd vid risk för brand eller explosion

Om en brandfarlig vätska, gas eller aerosol förekommer i utrymmet ska arbetsgivaren lämna ett arbetstillstånd innan arbetet påbörjas.

Arbetstillstånd

Mätning av syrgashalt och brännbara ångor - 5 §

Där det finns rester kvar av hälsofarliga vätskor i en cistern eller liknande blir halten i luften genom avdunstning oftast så hög att de hygieniska gränsvärdena överskrids.

För kontroll av halten kan direktvisande mätampuller eller instrument användas för många ämnen.

10 g toluen kan spränga ett 200 liters fat

Om rester av en brandfarlig vätska finns i ett utrymme med otillräcklig ventilation kan explosionsfarlig halt av ånga uppstå.

Det behövs exempelvis endast ångor från cirka 10 g toluen i ett 200 liters fat för att fatet ska sprängas om blandningen antänds av till exempel en gnista.

Använd rätt mätare

Halten brännbara ångor kontrolleras genom mätning med en explosimeter. Det är viktigt att kontrollera att explosimetern är tillverkad för att användas i den aktuella atmosfären. Ex-klassade explosimetrar finns för olika gaser, ångor och zontyper.

Det är vidare viktigt att mätningarna utförs så att de blir representativa för hela utrymmet där arbetet ska ske. Syrgashalten behöver mätas samtidigt eftersom explosionsrisken underskattas om syrgashalten är lägre än normalt.

Högsta halten ångor

Halten ångor bör högst vara följande:

  • När hett arbete ska utföras i utrymmet: Högst fem procent av den undre explosionsgränsen (vid 21 procent syrgashalt i utrymmet). Det är därefter viktigt att explosionsrisken kontrolleras ända tills ytorna kallnat.
  • När övrigt arbete ska utföras: Högst 25 procent av den undre explosionsgränsen (vid 21 procent syrgashalt i utrymmet), förutsatt att inga tändkällor finns i närheten.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-01-03