Traktorer: arbeta säkert

Traktorer är varje år inblandade i svåra arbetsplatsolyckor inom jord- och skogsbruket. Antalet dödsfall har visserligen minskat betydligt tack vare att säkerheten har blivit bättre. Men samtidigt har nya risker uppstått i takt med att nya typer av traktorer har utvecklats. Följ därför reglerna, och arbeta så säkert som möjligt med traktorer.

Risker vid arbete med traktorer

Många olyckor med traktorer beror på bristande arbetsteknik och felaktig bedömning av risker. Det är därför avgörande att såväl arbetsgivare som traktorförare är väl insatta i vilka risker som finns vid arbete med traktorer och hur riskerna kan förebyggas.

Olyckor med traktorer inträffar ofta i samband med

 • på- och avstigning
 • till- och frånkoppling av arbetsredskap
 • reparation och underhåll
 • att en traktor oavsiktligt kommer i rullning.

Risken för olyckor är stor om någon befinner sig i området mellan eller strax bakom traktorns bakhjul samtidigt som dragstängerna i trepunktskopplingen höjs eller sänks.

Varje år inträffar också allvarliga olyckor i samband med dåligt skyddade kraftöverföringsaxlar, till exempel mellan traktorer och kraftuttagsdrivna maskiner. Ett klädesplagg kan fastna och dras med runt den roterande axeln. Om det vill sig illa följer någon del av kroppen med. Skadorna blir svåra, ibland med dödsfall som följd.

Du kan läsa mer om risker med kraftöverföringsaxlar och hur du skyddar dig i broschyren Farlig axel.

Farlig axel (ADI 278), broschyr

När en traktor används vid skogsarbete, till exempel för att lasta virke, kan föraren skadas av grenar eller stockar som glider ur gripen in i förarplatsen, om traktorn saknar tillräckligt skydd för föraren.

Så här kan du minska riskerna för olyckor med traktorer

Med bra rutiner kan du som arbetsgivare undvika många skador. Det är viktigt att det finns inarbetade rutiner, både för att säkerställa att traktorer, maskiner och redskap hålls i bra skick, och för att använda dem på ett säkert och korrekt sätt. Utgå från föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete när ni tar fram rutinerna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Bra rutiner och åtgärder för att minska risken för skador med traktorer:

Säkerställ att traktorn inte kan komma i rörelse av misstag när föraren lämnar förarplatsen. Du kan ofta säkra maskiner och redskap som är kopplade till traktorn genom att dra åt handbromsen och stänga av traktorns motor. När stoppet är beroende av bibehållet lufttryck, hydraultryck eller vakuum kan du behöva använda andra säkringsmetoder, till exempel mekaniska säkringar eller stöd. Läs gärna bruksanvisningarna. De innehåller viktig information.

Om traktorn har överrullningsskydd, kontrollera det regelbundet. Leta efter sprickbildning och andra skador. Använd aldrig ett skadat överrullningsskydd. Byt ut eller reparera det.

Reparationer av överrullningsskydd bör utföras av någon med goda kunskaper och erfarenheter av svetsnings- och riktningsarbete och som har tillgång till lämplig utrustning för arbetet. Samråd gärna med traktortillverkaren eller traktortillverkarens representant.

Säkerställ att förarplatsen kan värmas upp till tillräcklig temperatur och med jämnt fördelad värme, under den tid på året då dygnstemperaturen normalt ligger under 0 °C. Vid varmt väder ska föraren kunna ordna lämplig temperatur i hytten, till exempel genom att öppna fönster eller använda fläkt eller klimatanläggning.

Fordonsklimat

Säkerställ att ingen person befinner sig under de redskap som sitter i trepunktskopplingen eller under en frontlastare, om redskapen inte är säkrade. Säkra redskap i upplyft läge, mekaniskt eller med hjälp av innesluten vätska i hydraulcylindrar.

Säkerställ att föraren inte utsätts för skadlig belastning eller skadliga vibrationer. Vibrationer kan komma från ratten, reglage eller förarstolen.

Riskerna för skadlig belastning och skadliga vibrationer minskar om

 • föraren kan ändra sittställning på förarsitsen
 • förarsitsen har ryggstöd som stöder ländryggen när föraren sitter upprätt
 • förarsitsen har fjädring som är lätt att ställa in efter förarens kroppsvikt
 • förarsitsen är lätt att ställa in i fordonets längd- och höjdriktning.

Säkerställ att en traktor som används vid skogsarbete har skydd som hindrar att föremål, till exempel grenar och stockar, kan tränga in till förarplatsen.  Lämpligt skydd kan vara en hytt utrustad med galler eller säkerhetsrutor på hyttens bakruta och bakre sidorutor.

Säkerställ att föraren snabbt kan få tillgång till hjälp och sjukvårdsutrustning. Första förband ska finnas lättåtkomligt och vara skyddat mot yttre skador. Vid ensamarbete är det viktigt att traktorföraren kan kontakta omvärlden, till exempel med mobiltelefon.

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Traktorförare ska ha dokumenterade kunskaper

En traktor är en arbetsutrustning med särskild risk för allvarliga olyckor eller svår ohälsa, om den inte hanteras med stor kunnighet och gott omdöme. Därför ska alla traktorförare ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Traktorförare behöver

 • ha goda kunskaper i traktorns konstruktion, egenskaper och säkerhetsanordningar
 • känna till de särskilda risker som terrängen och väderleken kan medföra
 • känna till hur de med lämplig arbetsteknik kan undvika skadlig belastning

Arbetsmiljöverkets regler om traktorer gäller för yrkesmässig verksamhet. Utöver de reglerna finns körkortslagen (1998:488) om körkortsbehörigheter för att få köra traktor. Om du har frågor om körkort och traktorkort, kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivaren har ansvaret vid arbete med traktorer

Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön. Du ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler. Reglerna om traktorer och andra tekniska anordningar gäller även dig som ensam eller gemensamt med familjemedlemmar driver verksamhet utan anställda. Det står i arbetsmiljölagen.

Arbetstagare och skyddsombud är viktiga för en säker arbetsmiljö med traktorer

Även om arbetstagare och skyddsombud inte har något formellt ansvar har de en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Du som kör traktor kan till exempel bidra till en säker arbetsmiljö genom att

 • förvissa dig om att ingen befinner sig i traktorns riskområde
 • säkra traktorn och tillkopplade anordningar när du lämnar förarplatsen
 • hålla god ordning, till exempel inte lägga lösa föremål på golvet vid förarplatsen.

Som arbetstagare ska du följa arbetsgivarens instruktioner. Arbetsgivaren ska också ge dig möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet. Till exempel kan du rapportera risker, tillbud, sjukdom och olyckor, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som din arbetsgivare har genomfört.

Läs mer om traktoranvändning och arbetsmiljöarbete

Här hittar du fördjupande information om traktoranvändning som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Broschyrer

Ta gärna hjälp av checklistorna i Arbetsmiljöverkets broschyrer. Där finns kontrollfrågor och tips för säkrare arbete med traktorer och lantbruksmaskiner:

Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr

Säkrare arbete med lantbruksmaskiner (ADI 531), broschyr

Föreskrifter om traktorer och arbetsutrustning

Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Föreskrifterna om användning av traktorer (AFS 2004:6) preciserar och kompletterar föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Frågor och svar om traktorer

Nej. Skotare, skördare eller drivare omfattas inte av de särskilda föreskrifterna om traktorer. För dessa maskiner gäller föreskrifterna om arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Det stämmer. De särskilda föreskrifterna om traktorer gäller bara för jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är konstruerade och tillverkade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i timmen, alltså de traktorer som är traktor a enligt lagen (2001:599) om vägtrafikdefinitioner. Anledningen är att föreskrifterna skrevs innan traktorer delades in i undergrupperna a och b efter deras maximala konstruktiva hastighet.

Samtidigt är föreskrifterna om traktorer mest relevanta för äldre traktorer eftersom de till största delen innehåller tekniska krav som nyare traktorer inte omfattas av.

Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) gäller dock för alla traktorer. Och de organisatoriska kraven i föreskrifterna om användning av traktorer (AFS 2004:6) kan givetvis användas som vägledning även för traktorer klass b.

Det är som huvudregel förbjudet för minderåriga att använda traktorer med vinsch, grävaggregat, frontlastare med redskap eller dylikt. Detta gäller även om den minderåriga har behörighet att köra traktor enligt reglerna om körkort och traktorkort i körkortslagen (1998:488). Traktorer utan farliga maskiner eller redskap omfattas inte av förbudet.

Det finns undantag från huvudregeln. I undervisning eller praktik får ungdomar även arbeta med traktorer som har utrustning som annars skulle göra användningen förbjuden. Detsamma gäller för ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning för arbetsuppgiften.

Även om ett arbete inte är förbjudet ska arbetsgivaren alltid undersöka och riskbedöma arbetet för att förvissa sig om att minderåriga inte utsätts för några risker. Särskild hänsyn ska tas till minderårigas psykiska och fysiska förutsättningar för arbetet. Minderåriga får heller aldrig utföra riskfyllda arbetsuppgifter ensamma.

Du kan läsa mer om reglerna för minderåriga i våra föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-09-22