Radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som avger joniserande strålning när den sönderfaller. Vid inandning av gasen ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsaker omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att skydda människor för exponering för radon och minska risken för ohälsa finns det därför krav på att undersöka förekomsten, begränsa nivån där den är för hög eller skydda sig på annat sätt.

Var finns radon?

Radon finns överallt i luften i varierande koncentration och bildas naturligt i marken genom att grundämnet uran i jordskorpan omvandlas till andra ämnen i en sönderfallskedja. Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Markradon, som är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt, varierar med uranhalten i lokal bergart samt med jordarternas egenskaper.

Hur upptäcker man det?

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas och det enda sättet att upptäcka den är genom att mäta. Mätning utförs normalt under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. En mätning ska pågå under minst 2 månader under denna period. Man kan kontakta ett mätlaboratorium eller ett radonsaneringsföretag för att få hjälp.

När är nivån för hög?

Enligt Strålskyddsförordningen har en referensnivå fastställts till 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Referensnivån är en halt som det är olämpligt att överskrida. Nivån gäller inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser, och vid ett års vistelse i radonhalter på nivån, uppnås Arbetsmiljöverkets gränsvärde för exponering för radon i luften i ovanjordslokaler.

Vilka regler gäller för arbetsplatser?

Alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare genom att mäta. Om nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsmiljöverket använder tre hygieniska gränsvärden för radonexponering. Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i 1) lokaler ovan jord, 2) färdigställda och inredda bergrum under jord eller 3) annat arbete under jord såsom i gruvor. Radonexponering definieras som produkten av radonhalt och vistelsetid. Det innebär att radonexponeringen kan minskas både genom åtgärder för att sänka radonhalten i aktuella utrymmen eller genom att vistelsetiden minskas.

Om en arbetsgivare inte följer reglerna kan Arbetsmiljöverket ställa krav eller ge ett föreläggande med vite om att mäta och vidta åtgärder.

Regelverk

Nedan följer en lista över de författningar som är tillämpliga.

Författning

Beskrivning

Rådets direktiv 2013/59/Euratom

Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning

Strålskyddslag (2018:396)

Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.

SSMFS 2018:10

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser.

Bestämmelser som ska iakttas vid verksamhet i en omgivning med joniserande strålning.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Syftet med denna lag är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

AFS 2018:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen.

AFS 2001:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

AFS 2010:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete.

Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm och mineral. De tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning.

AFS 2009:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

AFS 2012:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö.

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Tillsyn på arbetsplatser

I direktiv om joniserande strålning, 2013/59/Euratom, finns bland annat specifika krav på att medlemsländerna ska utöva tillsyn på arbetsplatser med anledning av radon. I Sverige har Arbetsmiljöverket (AV), Strålsäkerhetshetsmyndigheten (SSM) och till viss del Försvarsmakten ett delat ansvar för radontillsyn. Se fördelning i tabellen nedan.

 

Tillsyn enligt arbetsmiljölagen

Tillsyn enligt strålskyddslagen

Arbetsplats saknar mätning/riskbedömning

AV

AV

Arbetsplats < 200 Bq/m³

AV

AV

Arbetsplats > 200 Bq/m³

AV

SSM

Försvarsmakten

AV

FIHM*

*FIHM: Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser där mätning av radonhalt ännu inte gjorts, och tills att arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att begränsa exponeringen för radon.

När radonhalten i lokaler där arbetstagare vistas fortsatt överskrider referensnivån 200 Bq/m³ trots vidtagna åtgärder ska detta anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser enligt strålskyddslagen övergår därmed till Strålsäkerhetsmyndigheten, medan tillsynen enligt arbetsmiljölagen kvarstår hos Arbetsmiljöverket. För verksamheter inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt utöver försvarsinspektören för hälsa och miljö tillsynen enligt strålskyddsregelverkets bestämmelser om radon.

Se Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10 om radon på arbetsplatser.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell handlingsplan för radon

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna med exponering för radon.

I handlingsplanen ingår bland annat

  • ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten, med uppdrag att planera och följa upp insatser för att genomföra de strategier och aktiviteter som handlingsplanen tar upp
  • att en radonkampanj genomförs som en del i långsiktiga kommunikationsinsatser för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalter
  • att myndigheternas information om radon samordnas så att heltäckande information finns lätt tillgänglig
  • att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m³

Läs hela handlingsplanen här:

Nationell handlingsplan för radon, pdf, öppna i nytt fönster

Länkar

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

SGU:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk radonförenings webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-10-11