Om oss

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen, och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Vi har flera ansvarsområden:

 • Att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen. Några av de mest grundläggande reglerna är de om systematiskt arbetsmiljöarbete, som innebär att alla arbetsgivare regelbundet ska undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och åtgärda dem.
 • Att kontrollera att arbetsmiljölagen och våra föreskrifter följs. Det gör vi i stor utsträckning genom att inspektera arbetsplatser.
 • Att ta fram statistik om arbetsmiljö och om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
 • Att främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.
 • Att förverkliga den politik som rör funktionshinder och tillgänglighet.
 • Att sprida information om arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Läs mer om våra ansvarsområden på följande sidor: 

En myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket är en av Arbetsmarknadsdepartementets myndigheter. Ett insynsråd är knutet till oss.

Insynsråd finns för myndigheter som leds av en chef, så kallade enrådighetsmyndigheter, som i Arbetsmiljöverkets fall. Enligt regeringens beskrivning av insynsrådens uppgift ska ett insynsråd utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Så här ser sammansättningen ut i Arbetsmiljöverkets insynsråd

 • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)
 • Saila Quicklund, riksdagsledamot (M)
 • Magnus Jacobsson, riksdagsledamot (KD)
 • Johan von Sydow, länsöverdirektör
 • Jan Gulliksen, professor
 • Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist
 • Mattias Dahl, vice VD
 • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare
 • Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Arbetsmiljöverkets vision och värdegrund

Vår vision är: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Det arbetar vi för genom att vara trovärdiga, kommunikativa och offensiva, vilket är vår värdegrund.

Arbetsgivaren ansvarar för din arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på jobbet. När vi är ute och inspekterar olika arbetsplatser tittar vi på hur arbetsmiljön ser ut och kontrollerar att lagar och regler inom arbetsmiljöområdet följs. Om vi hittar brister behöver arbetsgivaren åtgärda dem.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Skyddsombudet är din representant på jobbet

Många arbetsplatser i Sverige har skyddsombud. Skyddsombudet är en person som representerar de anställda och som kan ställa krav på arbetsmiljön och arbetsgivaren. Skyddsombudet kan också slå larm och stoppa arbetet om någons liv är i fara. Om du har problem på jobbet kan du prata med ditt skyddsombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Senast uppdaterad 2023-07-11