Hälsa och säkerhet

Det finns mycket som påverkar vår hälsa och säkerhet på jobbet. Buller, stress, kemiska risker och ergonomi är några viktiga faktorer som det finns regler om som arbetsgivaren måste följa.

På de här sidorna kan du läsa om vilka risker som finns inom hälsa och säkerhet och vilka regler du som arbetsgivare ska följa för att förebygga dessa. De exakta reglerna hittar du i våra föreskrifter – här är de presenterade på ett mer lättförståeligt sätt.

Föreskrifter mot ohälsa

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla i mars 2016. En vägledning för tillämpning av föreskrifterna började gälla 31 mars 2016. Läs mer om organisatoriska och sociala orsaker till ohälsa i form av stress eller annan psykisk påfrestning på arbetsplatsen här på webbplatsen.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Buller 

Ibland hör man någon säga, ”visst bullrar det men man vänjer sig”. Det är fel. Du vänjer dig inte. Du blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. Som arbetsgivare behöver du veta vilka regler och gränsvärden som gäller för buller.

Buller

Huvudsakliga risker med buller 

Stress

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Kemiska risker och luftföroreningar

Kemikalier kan skada kroppen på olika sätt. De kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. För 500 ämnen finns hygieniska gränsvärden. De anger högsta tillåtna halt i luften som man andas in. Arbetsgivaren är skyldig att bedöma om halten på arbetsplatsen är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet – och dokumentera detta.

Kemiska risker och luftföroreningar

Gränsvärden

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-02-22