Vilka rutiner som behövs - 11 §

I det kemiska arbetsmiljöarbetet kan det ofta behövas rutiner för bland annat:

 • Undersökning, riskbedömning och uppföljning
 • Produktval och inköp
 • Skyldigheterna i Reach-förordningen
 • Utfärdande av hanterings- och skyddsinstruktioner och instruktion av arbetstagare
 • Mottagning av farliga kemiska ämnen, förvaring och omförpackning
 • Introduktion i nya arbetsuppgifter
 • Rapportering, utredning och uppföljning av ohälsa, tillbud och olycksfall
 • Kontroll och underhåll av utrustning och ventilation
 • Avfallshantering
 • Städning och uppsamling av utspillda ämnen

Rutiner för undersökning och riskbedömning

För den ordinarie verksamheten och för ny hantering behöver rutinerna fastställa bland annat.

 • Vem som ansvarar för uppgiften
 • vilka som ska delta
 • hur ofta det ska göras
 • vilka metoder som ska användas
 • vilket underlag som ska tas fram
 • hur resultatet ska dokumenteras
 • hur arbetstagarna ska informeras
 • hur uppföljning ska ske.

Rutiner för tillfälligt arbete

För tillfälligt arbete är det viktigt att rutinerna säkerställer att ingen börjar med arbetet innan man gjort en riskbedömning. En person som arbetsgivaren gett denna uppgift ska ha gett klartecken.

För att snabbt komma igång kan det vara lämpligt att ha förberett en blankett för bedömningen som ska fyllas i och godkännas av en person som fått ansvaret för denna uppgift.

För arbeten som återkommer men där riskerna är olika från gång till gång, kan en lista tas fram över de kontroller som ska utföras före arbetet och vilka åtgärder som krävs beroende på vad som framkommer. Listan medkontroller kommer då att vara instruktioner för sådant arbete.

Kontroll och underhåll

Det är viktigt att ha rutiner för att säkerställa att utrustningen, och då särskilt skyddsanordningarna, fungerar som det är tänkt. Av rutinerna kan till exempel framgå när och av vem utrustningen ska kontrolleras.

För processutrustning kan kontroll och underhåll gälla bland annat kontroll av packningar, reglerdon och säkerhetsutrustning samt byte eller justering vid behov.

Regler om underhåll av arbetsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Om funktionskontroll och underhåll av ventilationen finns regler i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Krav om underhåll av personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:03. 

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-01-17