Tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner

Trycksatta anordningar är ett samlingsnamn för tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner. Trycksatta anordningar finns på många arbetsplatser även om du kanske inte tänker på det.

Vad är en trycksatt anordning?

Trycksatta anordningar är tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner. Det gemensamma är att de utsätts för tryck. Om en tryckanordning som har ett invändigt över- eller undertryck går sönder riskerar personer i närheten att skadas.

Exempel på vanliga trycksatta anordningar:

 • luftbehållare till tryckluftskompressorer
 • kokgrytor i restauranger och storkök
 • gassystem på sjukhus och verkstäder
 • hydraulackumulatorer
 • pannor.
 • rörledningar för ånga
 • processkärl i industrier
 • indunstningsanläggningar i industrin
 • kylmaskiner
 • cisterner för förvaring av kemikalier eller fjärrvärmevatten.

Arbetsutrustning

Trycksatta anordningar är arbetsutrustning med särskilda risker. Därför ska du planera, organisera och genomföra arbete med dem, eller i närheten av dem, så att farliga situationer inte uppstår.

Vid all användning av arbetsutrustning gäller att du ska följa våra föreskrifter om användning av arbetsutrustning.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

I föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar hittar du utökade krav som gäller för trycksatta anordningar i din verksamhet.

 • Kapitel 2 innehåller allmänna krav för all användning av trycksatta anordningar.
 • En hel del objekt har krav på att oberoende kontroll ska utföras av kontrollorgan. För dem finns det ytterligare krav i kapitel 4, 5 och 6.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Riskbedömning

Riskbedömningar ska vara en naturlig del av ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Det kan du läsa mer om i våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete .

Gör riskbedömningar för alla dina trycksatta anordningar, både de som du redan använder, och innan du tar nya i bruk.

En riskbedömning kan omfatta enstaka objekt, eller flera om det passar bättre. Hur omfattande en riskbedömning behöver vara varierar stort. En riskbedömning för en luftbehållare på en verkstad skiljer sig mycket från en riskbedömning på en större anläggning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Informera personalen om riskerna

En trycksatt anordning som används på fel sätt, eller är i dåligt skick, kan haverera med stora konsekvenser. Du förebygger haverier som kan leda till personskador genom att hålla utrustningen i gott skick. Därför är det viktigt att du utför tillsyn, underhåll och kontroll av anordningarna.

Personal som utför arbete med trycksatta anordningar, eller jobbar i närheten av dem, ska känna till riskerna med dem.

Använd bara en trycksatt anordning för det den är avsedd för. Det gäller bland annat vad den får innehålla och vilket tryck och temperatur den utsätts för.

Placering

Det är viktigt att trycksatta anordningar är placerade så att riskerna minimeras. Till exempel så ska det vara lätt att utföra underhåll, men samtidigt ska den vara skyddad mot påkörning.

Även omgivningstemperaturen är viktig. Ska din tryckluftsbehållare stå utomhus så måste den vara konstruerad för att klara de temperaturer vi kan ha på vintern.

Fyllning och tömning

Att fylla eller tömma en trycksatt anordning kan vara farligt. Slangen som du använder ska vara säkert fastsatt så att den inte lossnar och orsakar skador. Spärra av arbetsområdet, det är bara de som utför fyllning eller tömning som får vara i arbetsområdet. Du ska snabbt kunna avbryta arbetet om det behövs.

Länkar till föreskrifter

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3

Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Senast uppdaterad 2023-08-17