E-tjänster och blanketter

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Om du som arbetsgivare anställer barn under 13 år måste du ansöka om tillstånd. Det gäller bland annat när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

Bild från klassrum i skola

Arbetsmiljöverket prövar både möjligheten till tillstånd att få utföra arbetet och arbetstiderna arbetet ska utföras.

För minderåriga – barn och ungdomar under 18 år men som har fyllt 13 år – krävs inte tillstånd för att få arbeta som artist, statist, eller liknande. Däremot kan Arbetsmiljöverket pröva frågan om arbetstider.

Enligt föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö kan Arbetsmiljöverket inte bevilja några undantag från bestämmelserna annat än för de uppgifter och arbetstider som nämns ovan.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03), föreskrifter

Tips för att underlätta din ansökan

 • Du kan göra en generell ansökan innan du vet exakt vilka minderåriga som ska vara med i er produktion/verksamhet. Du anger då hur många barn din ansökan omfattar och vilken ålderskategori de kommer att tillhöra. Då kan du komplettera med namn och födelsedata när du vet mer.

 • Du kan ange flera minderåriga och olika datum i samma ansökan så länge det gäller samma produktion. Så du behöver inte skicka in flera olika ansökningar för en produktion.

 • Har du en längre produktion med flera repetitionstillfällen eller inspelningsdagar är det bättre att du skickar med en fil till din ansökan. Klistrar du in texten direkt i ansökningsrutan är det stor risk att mellanrum och spalter försvinner och all text klumpas ihop. Det gör tyvärr att handläggningstiden blir längre.

Så ansöker du om tillstånd

 1. Fyll i ansökan
  • Fyll i formuläret nedan.
  • Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. Annars kanske du måste komplettera ansökan och ditt tillstånd kan bli försenat.
  • Tänk på att du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret och skicka in din ansökan vid ett och samma tillfälle.
 •  
 1.  
 2. Skicka ansökan till oss
  • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

 

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan.

När ansökan är komplett fattar vi beslut. Vi skickar beslutet via e-post till kontaktpersonen. Om ni inte har angett en e-postadress i ansökan skickar vi beslutet med brev.

 • Du kan överklaga om du inte får tillstånd
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut.

 • Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked, oftast via e-post.

 • Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar din överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten. Kontakta förvaltningsrätten om du vill följa vad som händer med din överklagan.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Kom ihåg att ansöka i tid

Mängden ansökningar varierar så tänk på att komma in med ansökan i god tid. Om ansökan kommer in för sent är det inte säkert att vi hinner ta hand om ditt ärende innan barnet ska börja arbeta. Vi vill helst ha din ansökan minst fem veckor innan arbetet ska påbörjas.

Ansökan gäller

Uppgifter om arbetsgivaren

Hämta företagsnamnet med hjälp av ert organisationsnummer.

Denna ansökan gäller

De minderåriga som ansökan gäller

Klicka på 'Lägg till fält' om du vill lägga till fler deltagare.
Du kan alternativt ladda upp en deltagarlista som bilaga.

Lägg till fält

Du kan alternativt ladda upp en deltagarlista som bilaga.
Ladda upp en deltagarlista som bilaga

Besvara dessa frågor

Finns det ett introduktionsprogram?
Har vårdnadshavaren lämnat medgivande till arbete för minderårig som är under 16 år eller som har skolplikt?
Har vårdnadshavaren fått information om skyddsförhållanden på arbetsplatsen (gäller minderårig som är under 16 år eller som har skolplikt)?
Har ni genomfört en riskbedömning?
Utförs arbetet under ledning och tillsyn av en person som har fyllt 18 år och som har kunskap om arbetet?

Skyddsombud


Har skyddsombud informerats?

Övrigt (frivilligt)

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket