Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i andra föreskrifter

Krav på medicinska kontroller och hälsoundersökningar finns i fler föreskrifter än i AFS 2019:3. Det gäller bland annat buller, smittrisker och arbete vid bildskärm.

Buller

Buller kan

  • orsaka hörselskador – vid starkt buller kan det räcka med en kortvarig exponering.
  • tillfällig hörselnedsättning
  • tinnitus
  • irritation och trötthet
  • stressreaktioner som hjärtklappning och högt blodtryck
  • minskad koncentrationsförmåga.

Arbetsmiljöverket räknar med att cirka 800 000 personer exponeras för hörselskadligt buller i arbetet. Bullerskador kommer smygande och uppmärksammas ofta inte förrän sent, eftersom man vänjer sig vid försämringen. Det är därför mycket viktigt med regelbundna hörselkontroller.

Risken för hörselskador ökar om man samtidigt exponeras för vibrationer eller kemikalier som kan skada innerörat eller hörselnerven.

Gravida kvinnor bör inte arbeta i kraftigt bullrande miljö eftersom exponering för höga ljudnivåer kan skada fostrets hörsel.

Läs mer om buller och hörselskydd:

Buller

Hörselskydd

I 16 § i föreskrifterna om buller framgår när en hörselundersökning ska göras.

Föreskrifterna om buller

Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare

Smittrisker

Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker i arbetsmiljön

1 10 § i föreskrifterna om smittrisker framgår när vaccinationer och andra medicinska åtgärder blir aktuella.

Föreskrifterna om smittrisker

Arbete med försöksdjur

För arbetstagare som arbetar med allergiframkallande försöksdjur ska en läkarundersökning erbjudas.

I 11-12 §§ i föreskrifterna om arbete med försöksdjur framgår när vaccinationer och medicinska kontroller blir aktuella.

Föreskrifterna om arbete med försöksdjur

Elektromagnetiska fält

Läs mer om elektromagnetiska fält

I 33 § i föreskrifterna om elektromagnetiska fält framgår när en hälsoundersökning kan bli aktuell.

Föreskrifterna om elektromagnetiska fält

Artificiell optisk strålning

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning om exponeringen överskridit gällande gränsvärden för strålning. Läkarundersökning ska även erbjudas de arbetstagare som har drabbats av skada eller sjukdom på grund av exponering för artificiell optiskt strålning. Framförallt kan laserljus och ultraviolett strålning ge problem.

Läs mer om laser

I 12 § i föreskrifterna om artificiell optisk strålning framgår när en medicinsk kontroll kan bli aktuell.

Föreskrifterna om artificiell optisk strålning

Arbete vid bildskärm

Läs mer om arbete vid dator och bildskärm

I 6 § i föreskrifterna om arbete vid bildskärm framgår när en synundersökning kan bli aktuell.

Föreskrifterna om arbete vid bildskärm

Minderårigas arbetsmiljö

Det finns flera orsaker till att unga är överrepresenterade i statistiken över olycksfall. Till exempel kan de vara känsligare för fysiska och psykiska påfrestningar, och för skadliga effekter av giftiga ämnen.

Arbetsgivaren ska se till att man utför regelbundna medicinska kontroller, om det behövs, för att bedöma risker som rör minderårigas fysiska eller psykiska hälsa, säkerhet eller utveckling.

Läs mer om unga i arbetslivet

Läs mer om minderårigas arbetsmiljö i vägledningen till föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet.

Om minderårigas arbetsmiljö

I 5 § i föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet framgår när en medicinsk kontroll kan bli aktuell.

Föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

I 3 § i föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget framgår när en hälsoundersökning kan bli aktuell.

Föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-10