Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i andra föreskrifter

Krav på medicinska kontroller och hälsoundersökningar finns i fler föreskrifter än i AFS 2019:3. Det gäller bland annat buller, smittrisker och arbete vid bildskärm.

Hörselkontroller vid risk för buller

Buller kan orsaka

  • hörselskador – vid starkt buller kan det räcka med en kortvarig exponering.
  • tillfällig hörselnedsättning
  • tinnitus
  • irritation och trötthet
  • stressreaktioner som hjärtklappning och högt blodtryck
  • minskad koncentrationsförmåga.

Arbetsmiljöverket räknar med att cirka 800 000 personer exponeras för hörselskadligt buller i arbetet. Bullerskador kommer smygande och uppmärksammas ofta inte förrän sent, eftersom man vänjer sig vid försämringen. Det är därför mycket viktigt med regelbundna hörselkontroller.

Risken för hörselskador ökar om man samtidigt exponeras för vibrationer eller kemikalier som kan skada innerörat eller hörselnerven.

Gravida kvinnor bör inte arbeta i kraftigt bullrande miljö eftersom exponering för höga ljudnivåer kan skada fostrets hörsel.

Buller

Hörselskydd

I 16 § i föreskrifterna om buller framgår när en hörselundersökning ska göras.

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Medicinska åtgärder vid smittrisker

Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker i arbetsmiljön

1 10 § i föreskrifterna om smittrisker framgår när vaccinationer och andra medicinska åtgärder blir aktuella.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Medicinska kontroller vid arbete med försöksdjur

För arbetstagare som arbetar med allergiframkallande försöksdjur ska en läkarundersökning erbjudas.

I 11-12 §§ i föreskrifterna om arbete med försöksdjur framgår när vaccinationer och medicinska kontroller blir aktuella.

Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter

Hälsoundersökning vid exponering för elektromagnetiska fält

I 33 § i föreskrifterna om elektromagnetiska fält framgår när en hälsoundersökning kan bli aktuell.

Elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, föreskrifter

Elektromagnetiska fält

Hälsoundersökning vid exponering för artificiell optisk strålning

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning om exponeringen överskridit gällande gränsvärden för strålning. Läkarundersökning ska även erbjudas de arbetstagare som har drabbats av skada eller sjukdom på grund av exponering för artificiell optiskt strålning. Framförallt kan laserljus och ultraviolett strålning ge problem.

Laser

I 12 § i föreskrifterna om artificiell optisk strålning framgår när en medicinsk kontroll kan bli aktuell.

Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Synundersökning vid arbete vid bildskärm

I 6 § i föreskrifterna om arbete vid bildskärm framgår när en synundersökning kan bli aktuell.

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter

Dator- och bildskärmsarbete

Regelbundna medicinska kontroller av minderårigas hälsa vid behov

Det finns flera orsaker till att unga är överrepresenterade i statistiken över olycksfall. Till exempel kan de vara känsligare för fysiska och psykiska påfrestningar, och för skadliga effekter av giftiga ämnen.

Arbetsgivaren ska se till att man utför regelbundna medicinska kontroller, om det behövs, för att bedöma risker som rör minderårigas fysiska eller psykiska hälsa, säkerhet eller utveckling.

Unga i arbetslivet

Läs mer om minderårigas arbetsmiljö i vägledningen till föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet.

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

I 5 § i föreskrifterna om minderåriga i arbetslivet framgår när en medicinsk kontroll kan bli aktuell.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

I 3 § i föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget framgår när en hälsoundersökning kan bli aktuell.

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-12-20