Krav vid olika bullernivåer

Det finns olika krav på vad arbetsgivaren är skyldig att göra beroende på hur högt bullret är.

Krav vid undre insatsvärden

 • Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h: 80 dB
 • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 dB

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 80 dB eller mer, eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att:

 • informera och utbilda arbetstagarna
 • erbjuda tillgång till hörselskydd
 • erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada

Krav i föreskrifterna som hör i hör ihop med insatsvärdena gäller oavsett om man använder hörselskydd eller inte.

Utbildning om buller

Hörselskydd

Risker med buller - hörselundersökning

Krav vid övre insatsvärden

 • Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h: 85 dB
 • Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax: 115 dB
 • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 dB

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 dB eller högre eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att:

 • genomföra åtgärder och upprätta skriftlig handlingsplan
 • skylta, avgränsa och begränsa tillträde
 • se till att hörselskydd används
 • erbjuda hörselundersökning.

Krav i föreskrifterna som hör ihop med insatsvärdena gäller oavsett om man använder hörselskydd eller inte.

Förebygg risker med buller - åtgärder och handlingsplan

Krav vid gränsvärden

När det gäller gränsvärdena ska man ta hänsyn till hur mycket eventuella hörselskydd dämpar bullret.

Gränsvärden som inte får överskridas:

 • Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h: 85 dB
 • Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax: 115 dB
 • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 dB

Om det ändå sker ska arbetsgivaren:

 • vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdena
 • utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits
 • vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen.

Exempel: 
En arbetstagare som inte använder hörselskydd utsätts för ett genomsnittligt buller som ligger på 90 dB under en 8-timmars arbetsdag. Det ligger över gränsvärdet 85 dB för daglig bullerexponeringsnivå vilket inte är tillåtet. Arbetsgivaren måste då vidta omedelbara åtgärder.

Om arbetstagaren använder hörselskydd med en dämpning på 15 dB hamnar värdet på 75 dB, det vill säga klart under gränsvärdet. Några omedelbara åtgärder behöver då inte göras.

Läs mer om filter och instrumentinställningar i boken Buller och bullerbekämpning.

Information och utbildning om buller

Om bullret som du som arbetstagare utsätts för är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena på 80 eller 135 dB som anges i bullerföreskrifterna är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om:

 • riskerna med att utsättas för buller
 • åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna så långt det är möjligt
 • de insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna
 • resultaten av riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker
 • korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten att använda hörselskydd när de övre insatsvärdena uppnås eller överskrids
 • nyttan med, och metoder för att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
 • under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa
 • bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.  

Ordförklaringar

Insatsvärde innebär att arbetsgivaren ska göra vissa åtgärder som anges i bullerföreskrifterna om man kommer upp till eller överskrider värdet.

Gränsvärde innebär att värdet inte får överskridas.

Daglig bullerexponeringsnivå LEX ,8h är det genomsnittliga buller som en arbetstagare utsätts för under en åtta timmars arbetsdag. Det mäts med ett så kallat A-filter i mätinstrumentet.

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax är den högsta nivå som förekommer under en arbetsdag mätt med A-filter i instrumentet och inställning ”F” (Fast).

Impulstoppvärdet LpCpeak anger nivån på den högsta ljudtoppen som förekommer under en arbetsdag. Mäts med ett så kallat C-filter i instrumentet och inställning ”peak”.

A-filter är ett filter som är anpassat till människans öra. Det ger stor dämpning av ljudet vid låga frekvenser och liten dämpning vid höga frekvenser.

C-filter är ett filter som ger liten dämpning vid både låga och höga frekvenser.

Inställning ”Fast” (Snabb) innebär att instrumentet kan mäta snabba variationer hos ljudet.

Inställning ”peak” gör att instrumentet kan mäta mycket korta och höga ljudtoppar.

Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Bokomslag - Buller
Den här handboken är till för dig som arbetar systematiskt och långsiktigt med bullerfrågor. Du får kunskap om bullrets uppkomst och spridning samt hur du mäter och åtgärdar. Det är en handbok med praktisk inriktning. Handboken är rikt illustrerad med figurer som beskriver principer samt diagram som du kan använda för att avläsa olika värden. Dessutom innehåller boken en mängd formler och tabeller.
Buller och bullerbekämpning (H003), bok

Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

En man som arbetar med verktyg och bär hörselkåpor
I den här broschyren får du råd om hur du kan arbeta för att följa föreskrifterna om buller och systematiskt arbetsmiljöarbete. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt.
Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.
Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-10