Mäta ljud och buller

Du kan behöva mäta ljudet på arbetsplatsen. Då får du ett underlag för att bedöma om det finns risk för hörselskada eller bullerstörning.

Vår bullerapp är enkel att använda och ger en indikation på om ljudnivån är för hög. Ett annat verktyg är kalkylatorn för buller, som kan användas för att beräkna den dagliga bullerexponeringsnivån.

Ljudmätning

Mätningar kan behöva göras för att avgöra om det finns risk för hörselskada eller bullerstörning. Mätvärden är viktiga underlag när bullerminskande åtgärder ska göras och vid val av hörselskydd. Gör mätningarna vid tillfällen som är representativa för den aktuella verksamheten i ett längre tidsperspektiv.

Ljudnivåmätare

För att mäta buller behövs en ljudnivåmätare eller en personburen ljudexponeringsmätare, så kallad bullerdosimeter. Vilken som ska användas beror på hur arbetstagaren utsätts för ljud under arbetsdagen. Om arbetstagaren är på samma ställe under hela arbetsdagen är en ljudnivåmätare ett bra val. Om arbetstagaren däremot utför många olika arbetsmoment, är på flera olika platser under dagen eller har komplexa och oförutsägbara arbetsuppgifter, då är en bullerdosimeter ett bättre alternativ.

Mätinstrument ska vara kalibrerade och mätningarna ska göras i enlighet med standard för ljudmätning.

Mätningar

För att kunna bestämma den dagliga bullerexponeringsnivån, LEX, 8h, och få med den högsta ljudnivån och det högsta impulstoppvärdet under dagen, så behöver mätningen omfatta alla aktiviteter under arbetsdagen. Om arbetsdagen innehåller ett begränsat antal aktiviteter kan varje aktivitet mätas var för sig. Genom att bestämma hur lång tid per dag en person arbetar med varje aktivitet, kan den dagliga bullerexponeringsnivån beräknas. Om ljudnivån varierar kraftigt och oförutsägbart under hela arbetsdagen är det mer lämpligt att göra en mätning som pågår under hela tiden som arbetstagaren utsätts för buller.

Standarder för ljudmätning

När du mäter ljud är det viktigt att du gör det på ett korrekt sätt. Det gör du genom att följa en standard för mätning. Två exempel på mätstandarder är:
SS-EN ISO 9612:2009 Akustik - Bestämning av bullerexponering i arbetsmiljön – Teknisk metod (ISO 9612:2009). Standarden anger hur en arbetstagares exponering ska mätas. Den innehåller tre olika strategier för olika arbetsförhållanden samt metoder för att beräkna daglig bullerexponeringsnivå och mätosäkerhet.

SS 25268:2007+T1:2017 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden är ett komplement till Boverkets byggregler och ska underlätta planering, projektering, produktion och kontroll (ljudklassning).

Räkna ut den dagliga bullerexponeringsnivån med hjälp av kalkylatorn.

Kalkylator för buller

Mät buller med din mobiltelefon med hjälp av bullerappen

Mät buller med din mobiltelefon

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har gett ut riktlinjer för att underlätta för aktörer som genomför bullermätningar att följa standarderna. Riktlinjerna ger ett stöd för att genomföra mätningar och skriva mätrapporter i enlighet med de standarder som finns. Målet med riktlinjerna är att ge praktisk vägledning för att bestämma medarbetares exponering för hörselskadligt buller i enlighet med våra föreskrifter om buller (AFS 2005:16).

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller, Myndigheten för Arbetsmiljökunskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-10