Vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla, 7 §

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

Det ska göra det möjligt för användarna att ordna med nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa och säkerheten på arbetsplatsen och till skydd för miljön.

För vissa ämnen har det enligt REACH utarbetats en kemikaliesäkerhetsrapport. Till säkerhetsdatabladet ska det då bifogas exponeringsscenarier för identifierade användningar.

Reach

Ger svar på hur den kemiska produkten ska hanteras

Informationen i säkerhetsdatabladen ska ge arbetsgivaren det underlag som behövs för att kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Säkerhetsdatabladen ska ge arbetsgivarna möjlighet att avgöra vilka kemiska riskkällor man har och bedöma riskerna för arbetstagarnas säkerhet och hälsa vid användningen.

Säkerhetsdatabladet ska utarbetas av en kompetent person som ska ta hänsyn till användarkretsens särskilda behov och kunskap, i den mån dessa är kända.

Språket i säkerhetsdatabladen ska vara enkelt, tydligt och exakt, utan jargong och förkortningar.

Leverantören ska lämna säkerhetsdatablad

Leverantören ska förse mottagaren med säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga senast då produkten levereras.

När en leverantör uppdaterat ett blad ska det tillhandahållas alla som de levererat den kemiska produkten till de senaste tolv månaderna.

På mottagares begäran

Leverantören ska också på begäran lämna blad för nedanstående kemiska produkter:

Blandningar som inte klassificerats som farliga men som

 • innehåller minst 0,1 % av ett ämne som klassificeras som hudsensibiliserande, luftvägssensibiliserande, cancerframkallande eller reproduktionstoxiskt,
 • innehåller minst ett annat hälso- eller miljöfarligt ämne eller
 • innehåller minst ett ämne som har gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen

 På förpackningen ska anges att säkerhetsdatablad finns att rekvirera  

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i artikel 31, bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och ändringsförordningen till Reach, (EG) nr 453/2010.

Säkerhetsdatabladet har 16 obligatoriska punkter

 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
 2. Farliga egenskaper.
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.
 4. Åtgärder vid första hjälpen.
 5. Brandbekämpningsåtgärder.
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 7. Hantering och lagring.
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
 10. Stabilitet och reaktivitet.
 11. Toxikologisk information.
 12. Ekologisk information.
 13. Avfallshantering.
 14. Transportinformation.
 15. Gällande föreskrifter.
 16. Annan information.

Läs mer om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-19