Reach och arbetsmiljölagstiftningen

Användarföretagets arbetsgivare har ansvar för att användningen av kemiska ämnen och produkter är säker. Det gäller enligt både Reach och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Den utökade leverantörsinformationen måste användas

Vid bedömningen av kemiska risker och behovet av åtgärder ska leverantörens information användas. Med Reach ska denna information nu vara mer detaljerad. Men med Reach tillkommer några skyldigheter för nedströmsanvändare.

Rutiner för Reach ska finnas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ska säkerställa att vissa Reach-krav följs i verksamheten. Detta enligt 12 a § i arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Det betyder bland annat att det ska finnas rutiner som beskriver hur dessa krav uppfylls. Vilka kraven är anges i 17 § arbetsmiljöförordningen.

Arbetsmiljöförordningen, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutinerna hos ett kemikalieanvändande företag behöver beskriva t.ex. hur man tar till sig leverantörsinformationen och kontrollerar att villkoren i bifogade exponeringsscenarier följs.

Detta är också en del av att undersöka och bedöma de kemiska riskerna enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

Reach-rutinerna ska se till att följande fungerar på företaget

Tillgång till leverantörsinformation

Säkerhetsdatablad och annan leverantörsinformation om ämnen och blandningar ska vara tillgängliga för arbetstagare som kan exponeras för dem.

Registrera när leverantörsinformationen mottas

Enligt Reach ska den information som behövs för att följa kraven sammanställas och hållas tillgänglig under minst 10 år, se artikel 36.1 i Reach-förordningen.

Genomföra rekommendationerna i säkerhetsdatabladen

Nedströmsanvändare ska genomföra leverantörens rekommenderade arbetsmiljö­åtgärder eller utarbeta en egen kemikaliesäkerhetsrapport. Detta ska göras senast 12 månader efter att en nedströmsanvändare fått ett säkerhetsdatablad med registreringsnummer (bevis på att tillverkaren eller importören registrerat ämnet).

Utarbeta egen säkerhetsrapport

Nedströmsanvändare ska utarbeta en egen kemikaliesäkerhetsrapport när deras användning inte stämmer överens med en identifierad användning i ett utökat säkerhetsdatablad eller när leverantörens rekommendationer om arbetsmiljöåtgärder inte följs.

Kemikaliesäkerhetsrapport behöver inte utarbetas om mindre än ett ton per år används, om ämnet används inom forskning eller utveckling eller om det ingår i en blandning som inte är en farlig kemisk produkt.

Rapport till Europeiska kemikaliemyndigheten

Nedströmsanvändare ska informera den Europeiska kemikaliemyndigheten om sådan användning som inte uppfyller villkoren i ett bifogat exponeringsscenario. Detta ska göras senast 6 månader efter att de fått ett säkerhetsdatablad med registreringsnummer.

Informera sin leverantör när riskhanteringen ifrågasätts

Om nedströmsanvändaren har en identifierad användning av ett ämne, men har information som gör att han ifrågasätter de riskhanteringsåtgärder som rekommenderas i säkerhetsdatabladet, så ska användaren informera leverantören.

Tillverkare av ämnens egna arbetsmiljöåtgärder

Registranter ska fastställa och tillämpa lämpliga åtgärder för de risker som identifierats i deras kemikaliesäkerhetsrapport.

Tillståndspliktiga ämnen i Reach, bilaga XIV

  • Att tillstånd finns och att villkoren som avser arbetsmiljöfrågor följs.
  • Att exponeringen i arbetsmiljön utöver detta minskas till den lägsta som är tekniskt och praktiskt möjligt.

Ämnen med begränsningsvillkor i Reach, bilaga XVII

  • Att de villkor som avser arbetsmiljöfrågor för begränsningarna följs. 

Här finns en sammanfattning av kraven att skriva ut:

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Reach, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontrollera om användningen följer ett exponeringsscenario

När användarföretaget (nedströmsanvändaren) mottar ett utökat säkerhetsdatablad för ett ämne eller en blandning, måste de fastställa om deras användning är identifierad och om den följer villkoren för en säker användning.  

För ämnen finns användningen och villkoren beskrivna i bifogade exponeringsscenarier.

För blandningar kan antingen ett exponeringsscenario för blandningen bifogas eller för innehållsämnena. Om leverantören valt att föra in informationen i avsnitt 1-16 i säkerhetsdatabladet ska man kontrollera användningen mot dessa.

1. Identifiera vid vilka olika steg/uppgifter ämnet eller blandningen används

Samla information om den egna användningen av ämnet. Gör gärna ett flödesschema.

2. Hitta motsvarande steg i leverantörsinformationen

Ofta behöver man först välja det exponeringsscenario som motsvarar användningen som helhet. I detta identifierar man sedan vilka processtyper eller arbetsuppgifter (PROC) som motsvarar de egna stegen/uppgifterna.

3. Jämför om användningen följer leverantörsinformationen

Fastställ om den egna användningen och användningsförhållandena motsvarar de förhållanden som beskrivs i leverantörsinformationen.

Dokumentera

Om användningen omfattas behöver nedströmsanvändare bara dokumentera kontrollen.

Här kan du se ett exempel på en ifylld rapport:

Fiktivt exempel - Sammanställning av användningen av ett ämne, pdf, öppnas i nytt fönster

Ett exempel på blankett för att göra kontrollen kan du se här:

Blankett - Sammanställning av användningen av ett ämne och jämförelse med leverantörsinformationen, pdf, öppnas i nytt fönster 

Om användningen inte omfattas

Om användningen inte omfattas har du som nedströmsanvändare följande alternativ:

  1. Införa de användningsförhållanden som beskrivs i det mottagna      exponeringsscenariot.
  2. Göra användningen känd för leverantören och begära ett uppdaterat      exponeringsscenario.
  3. Byta ut ämnet mot ett annat ämne för vilket det inte krävs ett      exponeringsscenario eller för vilket det finns exponeringsscenarier som      omfattar användningsförhållandena. Alternativt byta ut processen mot en      process där ämnet inte ingår.
  4. Hitta en annan leverantör som tillhandahåller ämnet eller blandningen      tillsammans med ett exponeringsscenario som omfattar användningsområdet.
  5. Sammanställa  en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport (DU CSR).

Nedströmsanvändaren behöver i vissa fall rapportera till Echa.

Här finns en sammanfattning av kraven att skriva ut,

Nedströmsanvändarnas skyldigheter, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-06