Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet

De arbetsmiljörisker som inte har kunnat tas bort under planeringen eller projekteringen kommer att kvarstå i byggskedet. Det kan också uppstå oförutsedda risker. Här kan du läsa om hur man kan arbeta under byggskedet med att förebygga olycksfall och ohälsa.

Riskbedöm alla arbeten

Byggnads- och anläggningsarbeten innebär att varje enskild arbetsgivare eller ensamföretagare måste hantera arbetsmiljörisker som kan uppstå för sin egen personal, men de ska även hantera de risker som den egna verksamheten kan medföra för andra  på bygg­arbets­platsen. Därför måste arbeten risk­bedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga bygg­processen.

Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras.

Det är viktigt att varje entreprenör gör en risk­bedömning för sina arbeten och ger underlag om vilka risker som kan uppstå till bygg­arbetsmiljö­samordnaren. Risk­bedömningen för de risker som kan uppstå i den egna verksamheten behövs för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete medan information om risker som kan uppstå för andra är nödvändigt för att Bas-U ska kunna utföras sin samordning. Information om vilka åtgärder till arbeten med särskild risk som entreprenören planerar, blir underlag till arbetsmiljö­­planen, som Bas-U ska uppdatera, om en sådan krävs.

Arbetsgivaren ska även se till att informera sig själv och sina arbetstagare om byggarbetsplatsens gemensamma risker och regler, vilka ska finnas i arbetsmiljöplanen när en sådan krävs.

Kunskaper för arbetet

Det behöver finnas personal med en rad olika kompetenser vid byggnads- och anläggningsarbete. Många av de arbeten som utförs, och de arbetsutrustningar som används, vid byggnads- och anläggningsarbete medför stora risker för olycksfall eller ohälsa om personalen inte har rätt kunskaper. Arbetsmiljöverket har med hjälp av parterna inom byggbranschen tagit fram regler och utbildningar som det i dag ställs krav på att arbetstagaren ska ha för att kunna arbeta säkert.

På byggarbetsplatsen är det vanligt med krav på dokumenterad kunskap eller kompetens för den som är:

 • Kranförare
 • Grävmaskinist
 • Liftförare
 • Truckförare
 • Dykare
 • Ställningsbyggare
 • Asbestsanerare
 • Kopplare av last

Mer information om utbildningskrav kan du få genom byggindustrins samverkansparter nedan.

Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Maskinentreprenörernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Innovationsföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekos webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadsindustrins yrkesnämnds(BYN) webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontroller av utrustning och installationer

På en byggarbetsplats används ofta många olika sorters utrustning och installationer. Det kan handla om brandredskap, alarmsystem, elinstallationer, förbindelseleder, trafikanordningar, skyddsnät och varselmärkning. Dessa utrustningar och installationer ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Det är lämpligt att göra en plan för när och hur kontrollerna ska genomföras.

Om någon brist som kan innebära allvarlig fara för säkerhet eller hälsa upptäcks vid kontrollen ska arbetet avbrytas omedelbart. Arbetet får inte återupptas förrän bristen har rättats till.

Skyddsronder på byggarbetsplatser

På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar och det lätt uppstår arbetsmiljörisker. Frekvensen för hur ofta skyddsronder ska genomföras behöver bedömas utifrån hur mycket risker, personer och på hur stor yta arbete sker.

När byggandet pågår som mest aktivt kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång per dag på arbetsplatser med mycket personal och arbetsmiljörisker, medan det i övrigt kan räcka med en veckas mellanrum.

Om man ibland använder checklistor som anpassats för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar kan skyddsronderna få bättre effekt i vissa fall. Det är lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder vid skyddsronder och i protokoll.

Åtgärda riskerna

När risker för olycksfall eller ohälsa har identifierats genom riskbedömningar, skyddsronder med mera, återstår det allra viktigaste – att åtgärda arbetsmiljöriskerna. Risker på arbetsplatsen kan förebyggas med många olika slags åtgärder som gör att arbetet kan utföras säkert och utan risk för ohälsa. Men i första hand ska man försöka hitta åtgärder

 • som minskar risken så mycket som möjligt
 • som finns så nära källan som möjligt
 • som skyddar flera personer.

Möjligheterna för hur arbetet kan utföras begränsas ibland på grund av att många olika arbetsgivare arbetar sida vid sida på byggarbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt att varje arbetsgivare i god tid informerar Bas-U om just sina arbetens risker och behov av särskilda förebyggande åtgärder. Det är Bas-U som koordinerar olika arbetens utförande och deras möjlighet att utföras säkert. Därför ska arbetsgivaren vända sig dit om det finns några oklarheter.

Här kan du läsa mer om vad man ska göra för att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet:

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

Vanliga arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete

Vanliga riskfyllda arbetsmoment vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan

Här kan du läsa mer om vad arbetsgivare och ensam- och familjeföretagare särskilt behöver tänka på vid byggnads- och anläggningsarbete:

Arbetsgivare

Ensam- och familjeföretagare

Senast uppdaterad 2023-09-20