Förebygg smittspridning i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Så här kan du som arbetsgivare i förskolan förebygga smittspridning.

Barn sitter vid ett bord och pysslar. En vuxen står bredvid och visar något.

Smittrisker i förskolan

Personal inom förskolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta.

När det finns risk för personalen att komma i kontakt med kroppsvätskor ska personalen använda personlig skyddsutrustning, till exempel vid blöjbyten.

För att minska smittspridning är det viktigt att barn och personal med nya symtom på luftvägsinfektion eller andra smittsamma sjukdomar stannar hemma från förskolan.

Om ett barn blir sjukt på förskolan

Eftersom barn kan bli sjuka under förskoledagen, behöver arbetsgivaren och personalen förbereda hur det ska hanteras.

Åtgärder kan vara att:

 • Barnet vilar utomhus i väntan på hämtning.

 • Barnet vilar i ett rum en bit från övriga barn och vuxna på förskolan. Rutiner behövs för städning och vädring av rummet efteråt.

 • Personal i riskgrupp undviker att ta hand om barn som blivit sjuka under dagen.

Personal använder lämplig personlig skyddsutrustning när andra åtgärder inte räcker till. Det kan till exempel vara om ett barn som insjuknar behöver nära omvårdnad tills dess att barnet hämtas. 

Vad ska och kan du som arbetsgivare göra?

Du som arbetsgivare har ansvar för att förebygga smittspridning och göra arbetsmiljön i förskolan så säker som möjligt.

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetsmiljöarbetet består av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att du som är arbetsmiljöansvarig löpande ska:

 • undersöka arbetsmiljön

 • bedöma riskerna

 • vidta åtgärder i din verksamhet

 • kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Ta hjälp av skyddsombud och ha en bra dialog med personalen. Arbetet med arbetsmiljön fördelas från huvudman, som till exempel är kommunen eller styrelsen för fristående förskolor, till rektor. Begär stöd från huvudman vid behov.

En särskild riskbedömning ska göras för personal som tillhör riskgrupp.

Se till att alla som berörs såsom personal, barn och vårdnadshavare känner till vilka anpassningar som förskolan gör.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Undersöka och riskbedöma arbetet vid smittrisker

När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hänsyn till: 

 • Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
 • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
 • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
 • Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Vidta de åtgärder som behövs för att ingen ska riskera att bli sjuk. Använd vår åtgärdstrappa för att ta fram passande åtgärder.

Läs mer om förebyggande åtgärder och åtgärdstrappan: 

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Mer information om hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder finns här:

Covid-19 - riskbedöm och genomför åtgärder i din verksamhet

Riskbedömning − hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Förslag på åtgärder för att minska risken för smittspridning i förskolan

 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska smittspridning.
 • Uppmuntra till utomhusaktiviteter.
 • Ha god luftkvalitet. 
 • Se över städrutinerna och säkerställ att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta.
 • Beröringsytor som handtag, strömbrytare, leksaker och bord rengörs ofta.
 • Se till att det finns personlig skyddsutrustning som personalen kan använda vid behov och när andra skyddande åtgärder inte är tillräckliga.

God ventilation och luftkvalitet

Se till att ventilationen är god och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor vistas.

Smittspridning och ventilation

Mer information

Förebygg smittspridning i skolan

Arbetsmiljöansvar i skola och förskola

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Senast uppdaterad 2023-12-04