Vårt uppdrag

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Regeringen ger övergripande anvisningar i sin förordning

Förordning 2007:913 (ändrad genom 2010:166) med instruktion för Arbetsmiljöverket, är regeringens anvisningar till oss när det gäller uppgifter, råd och ledning. En förordning är föreskrifter som beslutats av regeringen (utan riksdagens medverkan). Arbetsmiljöverkets förordning innehåller de uppgifter som regeringen bestämt att Arbetsmiljöverket ska följa.

Förordningen med instruktion för Arbetsmiljöverket, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Regeringen presenterade 11 februari 2021 ”En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025”. Strategin visar regeringens långsiktiga inriktning för arbetsmiljöpolitiken, och har fyra delmål:

  1. Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
  2. Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande
  3. Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund jobbet
  4. Ett arbetsliv utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Regeringen utvidgar sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete.

En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

I regleringsbrevet finns regeringens beslut om mål- och resultatkrav för det aktuella budgetåret

Regleringsbrevet innehåller regeringens beslut om mål- och resultatkrav för Arbetsmiljöverkets aktuella budgetår samt hur stora anslag vi får använda. I regleringsbrevet finns också särskilda uppdrag, som vi ska redovisa vid vissa tidpunkter under året.

Arbetsmiljöverket rapporterar årligen till regeringen om verksamheten. Större delen av rapporteringen görs i årsredovisningen efter årets slut.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Arbetsmiljöverket, Ekonomistyrningsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Regeringen kan ge särskilda uppdrag under året

Regeringen kan även ge Arbetsmiljöverket särskilda uppdrag när som helst under året.

Pågående regeringsuppdrag efter särskilt beslut

2024-02-27 Återrapportering av regeringsuppdrag att ta fram åtgärdsplaner till En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

2021-08-30 Återrapportering av regeringsuppdraget att ta fram en inriktning till uppdraget jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2022–2025

2021-06-15 Redovisning till regeringen om varaktig myndighetssamverkan

Slutförda regeringsuppdrag efter särskilt beslut

2024-04-29 Återrapportering av regeringsuppdraget om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud

2024-02-29 Redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring

2024-02-29 Bilaga 1 – Förslag till förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket

2024-02-22 Återraportering av regeringsuppdrag: Redovisning av uppdraget att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

2023-02-27 Återrapportering av regeringsuppdrag att ta fram åtgärdsplaner till En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

2023-01-25 Redovisning av Arbetsmiljöverkets arbete med asbest och förslag på åtgärder vad gäller utbildning om asbest

2022-09-30 Återrapportering av regeringsuppdraget om att redogöra för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas

2022-02-22 Slutrapport avseende regeringsuppdraget om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19

2021-12-14 Redovisning av regeringsuppdraget att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

2021-05-19 Återrapportering av regeringsuppdrag Indikatorer för arbetsmiljön 2020

2021-06-14 Delrapport 2, 2021, avseende regeringsuppdraget om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19

2021-02-23 Redovisning av de åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser

2021-02-16 Återrapportering - regeringsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

2020-03-17 Återrapport Regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser för att motverka och förebygga sexuella trakasserier 

2019-03-21 Projektrapport Regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser för att motverka och förebygga sexuella trakasserier

2019-02-22 Rapport Regeringsuppdraget Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen A 2016/00159/ARM

2019-02-21 Redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin

2019-02-05 Återrapportering – regeringsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

2018-05-24 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet för år 2017

2018-02-22 Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

2018-02-20 Återrapportering av regeringsuppdrag: Urvalskriterium för tillsyn

2018-02-15 Återrapportering - regeringsuppdrag om utländska arbetstagare inom gröna näringen 

2018-02-13 Delrapport Regeringsuppdraget Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen

2018-02-08 Återrapportering av regeringsuppdrag Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

2018-01-16 Metodutveckling för strategisk marknadskontroll

2018-01-13 Rapport regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid  

2018-01-04 Rapport om Arbetsmiljöverkets uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten

2017-08-29 Arbetsmiljö i hushållstjänster och personlig assistans

2017-05-12 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet för år 2016

2017-02-22 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerat arbete

2017-02-22 Återrapportering - regeringsuppdrag 2016, förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

2017-02-22 Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg

2017-02-21 Återrapportering av regeringsuppdraget: Analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv

2017-02-17 Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsarbete

2017-02-14 Återrapportering av regeringsuppdrag: Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

2017-02-14 Återrapportering av regeringsuppdrag: Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten

2017-01-24 Återrapportering – regeringsuppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

2017-11-22 Rapport från seminarieserie hösten 2016 med anledning av EU-kampanjen Friska arbetsplatser för alla åldrar.

2016-07-07 Redovisning av arbetsmiljöindikatorer 2015 enligt regeringsuppdrag

2016-05-04 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet år 2015

2016-02-11 Kontaktpunkt i forum för odeklarerat arbete, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 Projektplaneringsbidrag beträffande forskning med relevans för tillsynsverksamheten, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 ”Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige”, återrapportering av regeringsuppdrag 

2016-02-19 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerade sektorer 2015

2016-02-16 Händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller allvarligt skadats

Senast uppdaterad 2024-01-15