Vårt uppdrag

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.
Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Regeringen ger övergripande anvisningar i sin förordning

Förordning 2007:913 (ändrad genom 2010:166) med instruktion för Arbetsmiljöverket, är regeringens anvisningar till oss när det gäller uppgifter, råd och ledning. En förordning är föreskrifter som beslutats av regeringen (utan riksdagens medverkan). Arbetsmiljöverkets förordning innehåller de uppgifter som regeringen bestämt att Arbetsmiljöverket ska följa.

Förordningen med instruktion för Arbetsmiljöverket, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringen presenterade 1 februari 2016 ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”. I den nya arbetsmiljöstrategin står att Arbetsmiljöverket är den myndighet som i störst grad bidrar till att verkställa arbetsmiljöpolitiken. Det finns i arbetsmiljöstrategin en rad nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöstrategi tar avstamp i konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

I regleringsbrevet finns regeringens beslut om mål- och resultatkrav för det aktuella budgetåret

Regleringsbrevet innehåller regeringens beslut om mål- och resultatkrav för Arbetsmiljöverkets aktuella budgetår samt hur stora anslag vi får använda. I regleringsbrevet finns också särskilda uppdrag, som vi ska redovisa vid vissa tidpunkter under året.

Arbetsmiljöverket rapporterar årligen till regeringen om verksamheten. Större delen av rapporteringen görs i årsredovisningen efter årets slut.

Regeringen kan ge särskilda uppdrag under året

Regeringen kan även ge Arbetsmiljöverket särskilda uppdrag när som helst under året.

Pågående regeringsuppdrag efter särskilt beslut

 

Slutförda regeringsuppdrag efter särskilt beslut

2020-03-17 Återrapport Regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser för att motverka och förebygga sexuella trakasserier 

2019-03-21 Projektrapport Regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser för att motverka och förebygga sexuella trakasserier

2019-02-22 Rapport Regeringsuppdraget Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen A 2016/00159/ARM

2019-02-21 Redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin

2019-02-05 Återrapportering – regeringsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

2018-05-24 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet för år 2017

2018-02-22 Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

2018-02-20 Återrapportering av regeringsuppdrag: Urvalskriterium för tillsyn

2018-02-15 Återrapportering - regeringsuppdrag om utländska arbetstagare inom gröna näringen 

2018-02-13 Delrapport Regeringsuppdraget Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen

2018-02-08 Återrapportering av regeringsuppdrag Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

2018-01-16 Metodutveckling för strategisk marknadskontroll

2018-01-13 Rapport regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid  

2018-01-04 Rapport om Arbetsmiljöverkets uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten

2017-08-29 Arbetsmiljö i hushållstjänster och personlig assistans

2017-05-12 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet för år 2016 

2017-02-22 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerat arbete

2017-02-22 Återrapportering - regeringsuppdrag 2016, förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

2017-02-22 Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg

2017-02-21 Återrapportering av regeringsuppdraget: Analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv

2017-02-17 Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsarbete

2017-02-14 Återrapportering av regeringsuppdrag: Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

2017-02-14 Återrapportering av regeringsuppdrag: Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten

2017-01-24 Återrapportering – regeringsuppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

2017-11-22 Rapport från seminarieserie hösten 2016 med anledning av EU-kampanjen Friska arbetsplatser för alla åldrar.

2016-07-07 Redovisning av arbetsmiljöindikatorer 2015 enligt regeringsuppdrag

2016-05-04 Arbetsmiljöverkets sammanställning över de centrala arbetsorganisationernas redovisningar av regional skyddsombudsverksamhet år 2015

2016-02-11 Kontaktpunkt i forum för odeklarerat arbete, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 Projektplaneringsbidrag beträffande forskning med relevans för tillsynsverksamheten, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv, återrapportering av regeringsuppdrag

2016-02-19 ”Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige”, återrapportering av regeringsuppdrag 

2016-02-19 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerade sektorer 2015

2016-02-16 Händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller allvarligt skadats

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-04