Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Anmälan om rivning av asbest

På den här sidan kan du anmäla rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Så fyller du i formuläret

Beskrivning hur du fyller i formuläret

1. Uppgifter om företaget som ska riva

Företagsnamn

Hämta företagsnamnet med hjälp av ert organisationsnummer.

2. Kontaktuppgifter

3. Tidpunkt för rivning

4. Uppgifter om rivningsobjektet

5. Uppgift om beställaren

6. Om rivningen

Rivningens art

Blå asbest (Krokidolit) (frivilligt)

Saneringsmetod (frivilligt)

7. Rivningens omfattning

8. Hur avfallet kommer att transporteras och deponeras.

9. Övrigt

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.