För dig som hyr ut personal

Du vet väl om att en god introduktion minskar riskerna för arbetsskador? Oavsett om du hyr ut experter eller nybörjare, är bemanningsanställda ofta nya på jobbet och extra utsatta för risker. Du behöver därför känna till dina skyldigheter, och hur du ska samarbeta med kunderna så att din personal inte råkar illa ut.

Hur är arbetsmiljön för din personal?

Som ny på jobbet är man extra utsatt för risker. Under den första månaden är risken att skada sig 4-6 gånger större, jämfört med om man arbetat i minst ett år. Oavsett hur kompetent och erfaren en bemanningsanställd är, har personen inte all kunskap om den nya arbetsplatsen. Det kan gälla nya maskiner, andra rutiner eller outtalade regler, som gör att hen blir mer utsatt.

Varje vecka skadas runt 20 bemanningsanställda på jobbet. Du som är arbetsgivare ansvarar för att din personal har en god och riskfri arbetsmiljö, samt den inte råkar ut för några olyckor ute hos kundföretaget. Tillsammans med kundföretaget ska ni aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador. Ett kontinuerligt och tätt samarbete med både kundföretaget och din uthyrda personal är därför viktigt - innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Vad är ditt ansvar?

Arbetsmiljöansvaret regleras i Arbetsmiljölagen och kan inte förhandlas bort. Du som arbetsgivare är tillsammans med kundföretaget ansvarig för din personals arbetsmiljö. Det är därför viktigt att du har en god kunskap om den arbetsmiljö där din personal blir placerad.

Du som arbetsgivare har ett speciellt ansvar för att:

  • din personal har rätt kompetens för arbetsuppgifterna hos kundföretaget,
  • din personal får en noggrann information om vad arbetsuppgifterna innebär.
  • en riskbedömning görs av arbetsuppgifterna innan en uthyrningsperiod påbörjas,
  • din personal får en god introduktion av kundföretaget. Introduktionen ska innehålla instruktioner för arbetsuppgifter, information om riskerna och hur man undviker dessa, samt om rutinerna på arbetsplatsen. Det ska också finnas tid för inlärning av arbetsuppgifterna.
  • din personal får stöd av dig innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Du ska också försäkra dig om att:

  • kundföretaget åtgärdar de risker som finns på deras arbetsplats så att sjukdomar och olycksfall förebyggs,
  • kundföretagen rapporterar eventuella arbetsskador till dig. Kunden ska även rapportera allvarliga händelser till dig, de som hade kunnat bli en olycka, de så kallade tillbuden,
  • få information om din personals arbetsuppgifter förändras hos kundföretaget, eller att nya uppgifter tillkommer. Vid nya arbetsuppgifter ska alltid en ny riskbedömning genomföras.

Du ska även:

  • anmäla eventuella arbetsskador och olyckor till Arbetsmiljöverket,
  • vid skador ansvara för arbetslivsinriktad rehabilitering och vid behov arbetsanpassning.

Tänk på det här när du hyr ut personal

Bild som visar pallyft
Du som arbetsgivare kan göra skillnad

En god arbetsmiljö innebär att man inte riskerar att skada sig på jobbet, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det kan handla om att ha kontroll över maskiner, att lyfta rätt, ha bra belysning eller känna att man utvecklas på jobbet. Lika viktigt är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med en sund arbetsbelastning och att kunna känna tillhörighet i en arbetsgemenskap. Att ha en god arbetsmiljö är viktigt för alla och vinsterna är många - både för individen och arbetsplatsen. För att säkerställa detta behöver ni ha bra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, regelbundet undersöka arbetsmiljön och åtgärda de risker ni hittar.

Se filmen om ditt arbetsmiljöansvar

Beställ broschyren "En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd"

Framsida broschyr bemanningsanställda
I den här broschyren kan du läsa om hur du som är bemanningsanställd kan få en säkrare arbetsdag.Till exempel om vem som ansvarar för din arbetsmiljö och vad en bra introduktion ska innehålla.
En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-06