Bedöma om luften är godtagbar - 8, 9 §§

Om den genomsnittliga halten av föroreningar i luften är i nivå med gränsvärdet anses den inte medföra någon risk för skador eller besvär, enligt nuvarande kunskap.

Det är viktigt att ändå hålla alla luftföroreningar vid så låga halter som möjligt. Detta beror på att det inte finns underlag för att ange någon absolut eller skarp gräns mellan skadlig och icke skadlig halt, särskilt gäller det ämnen som kan orsaka överkänslighet.

Bedömningen ska gälla den sammantagna risken från alla ämnen och även samverkande effekter med andra kemiska riskkällor och andra arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. Vid tungt arbete ökar upptaget av luftföroreningar på grund av ökad andning.

Samverkande effekter

Fyra sätt att bedöma om luften är godtagbar

  1. Med hjälp av leverantörens information. 
  2. Genom att använda exponeringsmodeller. 
  3. Anlita en expert för att göra bedömningen. 
  4. Låta göra en exponeringsmätning.

Med hjälp av leverantörens information

Ibland är det uppenbart utifrån data om produkten och hanteringen att ingen skadlig exponering kan ske. Detta gäller till exempel när små mängder används och produkten inte beskrivs som farlig vid inandning.

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information som gör det möjligt att bedöma risken vid användningen.

När tillverkaren eller importören, enligt Reach-förordningen, har tagit fram en kemikaliesäkerhetsrapport ska det finnas ett exponerings-scenario med en detaljerad beskrivning av användningen och vilka åtgärder som behövs.

Den som registrerat ämnet har då gjort exponeringsbedömningen och användaren ska bara behöva kontrollera att det beskrivna användningssättet stämmer och att rekommendationerna följs.

Att använda exponeringsmodeller

Det finns exponeringsmodeller i några andra EU-länder. Modellerna räknar i vissa fall fram ett värde som man kan jämföra med gränsvärdet och i andra fall används uppgifter från märkningen (om farligheten) för bedömning av vilka skyddsåtgärder som behövs.

Modellerna ligger på Internet och är fritt tillgängliga. Följande modeller kan rekommenderas.

COSHH Essentials 

– från Storbritannien. Utifrån uppgifter om ämnet och hanteringen får man veta vilken kontrollstrategi (control approach) av nedanstående fyra som rekommenderas:

  1. Allmänventilation 
  2. Tekniska kontrollåtgärder 
  3. Inneslutning 
  4. Experthjälp erfordras

Man får också ett blad med vägledning om de åtgärder som behövs.

COSHH Essentials webbplats, öppnas i nytt fönster

Stoffenmanager 

– är från Nederländerna men delar finns också i, bland annat, en svensk version. Utifrån uppgifter om ämnet, hanteringen och skyddsåtgärder får man uppgift om exponeringen är acceptabel. Man kan också, i en annan modul, få en uppskattning av hur stor exponeringen kan bli. Denna kan då jämföras med gränsvärdet.

Stoffenmanagers webbplats, öppnas i nytt fönster

ART, Advanced Reach Tool 

– är en exponeringsmodell som främst är framtagen för att användas vid kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt REACH. Uppgifter om ämnet, hanteringen och skyddsåtgärder matas in och modellen ger sedan ett värde på exponeringen.

ART, Advanced Reach Tools webbplats, öppnas i nytt fönster

En expert kan behövas

Yrkeshygienisk expertis, till exempel från företagshälsovården, kan hjälpa till med att bedöma om en exponeringsmätning bör göras.

Mätningar utförda på andra arbetsplatser kan ibland ge vägledning. För att sådana resultat ska kunna användas behöver en jämförelse ha gjorts mellan alla relevanta parametrar i hanteringen och en god marginal finnas till gränsvärdet.

Stickprovsmätningar med analysampuller eller direktvisande instrument är ytterligare en möjlighet att visa att halterna är så låga att exponeringen bör vara godtagbar.

När någon drabbats av ohälsa

Om något ämne orsakar ohälsa, och detta inte framgår av leverantörsinformationen, behöver detta utredas närmare. Yrkesmedicinska kliniker kan behöva rådfrågas. Användaren ska, enligt Reach, underrätta sin leverantör om ohälsan som deras produkt misstänks orsakat.

Mätningar av luftföroreningar

För bly, kadmium, etylenoxid och styren, vinyltoluen och andra reaktiva monomerer för esterplasttillverkning ska exponeringsbedömningen alltid göras genom mätning om det inte är uppenbart onödigt, se 50 §.

Exponering för kvartsdamm ska utredas enligt föreskrifterna om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). Läs mer om kontroll av luftföroreningar på sidan om gränsvärden.

Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Gränsvärden

Senast uppdaterad 2020-05-19