Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

På den här sidan kan du ansöka om tillstånd för rivning av asbest eller tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest.

När du ansöker

Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga handlingar som behövs för att handlägga din ansökan. De behöver bifogas varje gång du ansöker om tillstånd och gäller även då du söker förnyat tillstånd.

De handlingar som behöver bifogas när du ansöker om tillstånd för att riva asbest är:

  • Utbildningsintyg för samtliga personer som ska utföra arbetet samt för arbetsledare.
  • Intyg för grundutbildning samt kompletteringsutbildning.
  • Tjänstbarhetsintyg för samtliga som ska utföra arbetet.
  • Hanterings- och skyddsinstruktioner som ska innehålla företagets namn samt vara daterade.
  • Yttrande från lokalt eller regionalt skyddsombud.

Vid ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest är det samma handlingar som behöver bifogas förutom tjänstbarhetsintyg.

Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Tryck på knappen Hämta arbetsställe för att få fram ert företags arbetsställen.

Kontaktuppgifter


Tider

Bifoga handlingar

Markera ovanför att de obligatoriska bilagorna bifogas.Max 20Mb/fil. Max 15 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Övrigt

Här kan du lämna någon annan upplysning som är till hjälp vid handläggningen av er ansökan.

Det kan bland annat vara:
  • nuvarande tillstånds diarienummer
  • nuvarande tillstånd går ut
  • ni kommer att komplettera med någon handling som saknas vid ansökningstillfället
  • varför yttrande från skyddsombud saknas

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket


Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.