Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

På den här sidan kan du ansöka om tillstånd för rivning av asbest.

Ni måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket om ni vill riva där det finns asbest.

Ansök senast fem veckor innan ni ska börja riva. Ni måste också ansöka igen vid företagsombildning, när ert företag får ett nytt organisationsnummer.

Ett tillstånd kan inte överlåtas. Det innebär att ni inte kan använda ett tillstånd som vi har gett till ett annat företag för samma arbetsplats.

Du kan använda formuläret nedan.

Så går ansökan till

 1. Fyll i ansökan
  • Fyll i formuläret nedan. 
  • Tänk på att du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret och skicka in din anmälan vid ett och samma tillfälle.
 2. Skicka ansökan till oss
  • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan. Vi kontaktar er i första hand via e-post.

Om ansökan gäller en förlängning av ett tillstånd kontrollerar vi uppgifterna och fattar ett beslut. Vi skickar beslutet till er kontaktperson, oftast via e-post. Tillsammans med beslutet skickas även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna. Det förlängda tillståndet kommer få ett nytt diarienummer.

En inspektör kommer kontrollera att ni har de kunskaper som behövs för att riva asbest. Om allt är som det ska fattar vi beslut om att ni ska få tillstånd att riva. Vi meddelar er kontaktperson vårt beslut, om möjligt via e-post. Tillsammans med beslutet skickar vi även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna.

Om inspektören upptäcker kunskapsbrister eller brister i ansökan kan det leda till att ni inte får tillstånd att riva asbest. Vi skickar er ett beslutsbrev, oftast via e-post.


1. Du kan överklaga om du inte får tillstånd
Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut.

2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked, oftast via e-post.

3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
Vi skickar din överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten.

Kontakta förvaltningsrätten om du vill följa vad som händer med din överklagan.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Tryck på knappen Hämta arbetsställe för att få fram ert företags arbetsställen.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson behöver inte vara en chef/ projektledare utan kan vara vem som helst på ditt företag.
Det viktiga är att personen lätt kan kontaktas under kontorstider.
Med en tillgänglig kontaktperson kan din ansökan handläggas snabbare utan onödig försening.

Tider

Handläggningstiden för ditt ärende är normalt fem veckor
Sök därför inte tillstånd från dagens datum.

Bifoga handlingar

Det är obligatoriskt att skicka in följande bilagor för att kunna få ett godkänt tillstånd.

Markera ovanför att de obligatoriska bilagorna bifogas.

Max 20Mb/fil. Max 15 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Övrigt

Här kan du lämna någon annan upplysning som är till hjälp vid handläggningen av er ansökan.

Det kan bland annat vara:

 • nuvarande tillstånds diarienummer
 • nuvarande tillstånd går ut
 • ni kommer att komplettera med någon handling som saknas vid ansökningstillfället
 • varför yttrande från skyddsombud saknas

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket