Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

På den här sidan kan du ansöka om tillstånd för rivning av asbest eller tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

När du ansöker

Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga handlingar som behövs för att handlägga din ansökan. De behöver bifogas varje gång du ansöker om tillstånd och gäller även då du söker förnyat tillstånd.

De handlingar som behöver bifogas när du ansöker om tillstånd för att riva asbest är:

  • Utbildningsintyg för samtliga personer som ska utföra arbetet samt för arbetsledare.
  • Intyg för grundutbildning samt kompletteringsutbildning.
  • Tjänstbarhetsintyg för samtliga som ska utföra arbetet.
  • Hanterings- och skyddsinstruktioner som ska innehålla företagets namn samt vara daterade.
  • Yttrande från lokalt eller regionalt skyddsombud.

Vid ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest är det samma handlingar som behöver bifogas förutom tjänstbarhetsintyg.

1. Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Hämta arbetsställen med hjälp av ert organisationsnummer

2. Följande bilagor bifogas (frivilligt)


Bilagorna (max 15 st) laddar du upp här: (max 20Mb/fil)
OBS! Tillåtna filformat är pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

3. Kontaktuppgifter

4. Tider

5. Övrigt (frivilligt)

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.