Användning av panna klass A eller B

Pannor är en egen typ av trycksatt anordning. Trycket orsakas av att vatten blir uppvärmt och vill expandera, samt av att vätska pumpas runt.

Vad är en panna? 

En panna överför energi från bränsle, el eller annan energikälla, till vätska som används utanför pannan. Det kan till exempel vara en flispanna som tillverkar ånga till en industri, en elpanna för uppvärmning av en fastighet eller en sodapanna på ett pappersbruk. Att använda en panna är förknippat med stora risker om den inte sköts och övervakas på ett säkert sätt. Vätskan, som oftast är vatten i olika form, är både trycksatt och het. Om det börjar läcka är det stor risk för allvarliga brännskador. Det finns även hetoljepannor, där en speciell värmetålig olja värms upp. Oljan kan sen användas i en värmeväxlare för att värma exempelvis en torkprocess. I föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar så handlar kapitel 6 om övervakning av pannor.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Innan du tar en panna i drift

Om din panna är klass A eller B enligt kapitel 4 i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar, så måste den vara kontrollerad av ett kontrollorgan innan du får trycksätta den. Du har trycksatt din panna när du har startat pannans cirkulationspump eller matarvattenpump.

Kontrollorganet måste också ha gjort en bedömning om hur pannan ska övervakas, innan du tar pannan i drift. En panna är i drift när energi överförs till vattnet, eller till oljan om det är en hetoljepanna.

  • En panna blir klass B om högsta tillåtna temperatur är över 65° C men max 110° C, och effekten är över 100 kW.
  • En panna blir klass A om högsta tillåtna temperatur är över 110° C, och effekten är över 5 kW.

Pannor klass B kallas ofta varmvattenpannor, men de ska inte förväxlas med vattenvärmare för tappvarmvatten. Pannor klass A kan vara hetvattenpannor, ångpannor eller hetoljepannor.  

Rutiner och kompetens

Ska du som operatör övervaka en panna, så måste du ha kunskaper och färdigheter om den. Du ska känna till pannans säkerhetssystem och veta hur du ska agera vid säkerhetsrelaterade larm. Arbetsgivaren ska dokumentera uppdraget. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som ingår i uppdraget. 

Genom dokumenterade rutiner ska du som arbetsgivare säkerställa att

  • uppstart sker med ständig övervakning
  • övervakning av pannan utförs på det sätt som framgår i rapporten från kontrollorganet
  • inställelse vid larm kan ske inom avsedd tid.

Samordning

På ett gemensamt arbetsställe kan det vara flera organisationer som deltar i övervakningen av pannan. Då ska den som är samordningsansvarig säkerställa att det alltid deltar en certifierad pannoperatör i övervakningen.

Övervakning, larm och inställelse

När det ackrediterade kontrollorganet som du anlitar för den återkommande kontrollen, gör driftprov på pannan, så gör de även en bedömning av hur pannan ska övervakas. En del pannor används bara med ständig övervakning. Då är det inte lika höga krav på säkerhetsutrustningen eftersom det alltid ska finnas en operatör i närheten av pannan. Operatören kan då åtgärda uppkomna situationer innan de blir farliga.

Vill du använda din panna med periodisk övervakning, så ska den ha utrustning som kan hindra att vätskenivån blir för låg, temperaturen för hög eller flödet genom pannan inte är tillräckligt. Det framgår i intyget som kontrollorganet har utfärdat efter driftprovet, hur du ska övervaka din panna. Där framgår det även vilken inställelsetid en pannoperatör ska ha om det kommer ett larm från pannan. Om du övervakar pannan på ett sätt som den inte får övervakas, kan du få betala en sanktionsavgift. Exempel på det är om en panna som ska ha ständig övervakning, ändå övervakas periodiskt.

Senast uppdaterad 2023-12-20