Förebyggande – att välja skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och därefter välja personlig skyddsutrustning. Genom att analysera och bedöma riskerna i arbetet, kan man avgöra vilka egenskaper utrustningen ska ha och när den ska användas.

Gör en riskbedömning

I bedömningen tar man hänsyn till:

 • hur allvarlig risken är
 • hur frekvent man blir utsatt för risken
 • vilka särskilda förhållanden som finns på arbetsplatsen
 • vilken prestanda den personliga skyddsutrustningen ska ha.

Personlig skyddsutrustning är avsedd att användas av en person och bör bara i undantagsfall användas av flera. Då ska arbetsgivaren se till att det inte skapar några hälso- eller hygienproblem för de olika användarna.

Minska riskerna i första hand

I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Det kan innebära att se över punktutsug och fallskyddsräcken eller att avskärma buller. Arbetsgivaren kan även undersöka hur arbetet är organiserat och minska riskerna som det innebär. Då kan han eller hon till exempel behöva vidta åtgärder som att:

 • begränsa tiden som arbetstagaren är exponerad för risken
 • införa slutna processer för att minska exponering
 • arbetsrotation.

Välj lämplig personlig skyddsutrustning

Innan man väljer personlig skyddsutrustning bör man prova olika typer och modeller för att hitta den som fungerar bäst. Det är viktigt att utrustningen skyddar väl, men utan att leda till ytterligare risk, till exempel genom att minska rörligheten eller synfältet. Den ska även vara anpassad

 • till förhållandena på arbetsplatsen
 • till ergonomiska krav och till arbetstagarens hälsotillstånd
 • så att den passar bäraren efter eventuell justering.

Arbetsgivaren bör alltid kontrollera att den personliga skyddsutrustningen verkligen skyddar som förväntat och att den passar den enskilde användaren. Exempelvis bör andningsskydd och hörselskydd sluta tätt för att ge bästa skydd.

Man ska alltid använda dem enligt tillverkarens bruksanvisning, därför är det viktigt att läsa igenom den innan man använder skyddsutrustningen första gången.

Kontrollera att olika typer av skyddsutrustning går att kombinera

Ibland är det nödvändigt för en arbetstagare att bära mer än en typ av personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon och andningsskydd samtidigt. Då ska skyddsutrustningarna gå att kombinera utan att skyddsförmågan försämras. Därför är det lämpligt att kontrollera detta innan.

Att tänka på vid köp av personlig skyddsutrustning

När man köper personlig skyddsutrustning är det viktigt att kontrollera att den är CE-märkt, och därmed uppfyller EU:s säkerhetskrav. På följande personliga skyddsutrustning ska CE-märket även följas av ett fyrsiffrigt nummer:

 • fallskydd
 • andningsskydd och dykapparater
 • skyddskläder, skyddsskor och skyddshandskar mot kemikalier
 • skydd mot värme motsvarande en lufttemperatur på >100 grader C
 • skydd mot kyla motsvarande en lufttemperatur på <-50 grader C
 • skydd mot elektriska risker på >50 V växelström eller >75 V likström.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Vad betyder piktogrammen?

Skyddskläder och skyddshandskar ska även vara märkta med ett piktogram som anger vad de skyddar mot eller vilken miljö de är lämpliga att användas i.

Skyddskläder och skyddshandskar som skyddar mot flera risker ska ha ett piktogram för varje typ av risk. Exempelvis ska skyddskläder mot kemikalier som även skyddar mot statisk elektricitet vara märkt med två piktogram. Exempel på piktogram som förekommer: 

Piktogram skydd mot mekaniska riskerSkydd mot mekaniska risker

Piktogram skydd mot skärande risker.Skydd mot skärande risker

Piktogram skydd mot joniserande strålning.

Skydd mot joniserande strålning

Piktogram skydd mot kemiska risker (2 eller färre kemikalier).

Skydd mot kemiska risker (2 eller färre kemikalier)

Piktogram skydd mot kemiska risker (3 eller fler kemikalier).

Skydd mot kemiska risker (3 eller fler kemikalier)

Piktogram skydd mot motor/kedjesåg.

Skydd mot motor/kedjesåg

Piktogram skydd mot mikroorganismer.

Skydd mot mikroorganismer

Piktogram skydd mot rörliga delar.

Skydd mot rörliga delar

Piktogram skyddsutrustning med hög synbarhet

Skyddsutrustning med hög synbarhet

Piktogram skydd mot kyla.

Skydd mot kyla

Piktogram skydd mot hetta och flamma.

Skydd mot hetta och flamma

Piktogram skydd mot radioaktiv kontaminering.

Skydd mot radioaktiv kontaminering

Piktogram skydd för brandmän.

Skydd för brandmän

Piktogram skydd mot svetsning.

Skydd mot svetsning

Piktogram skydd mot statisk elektricitet.

Skydd mot statisk elektricitet

Vad ska bruksanvisningen innehålla?

Det ska finnas en bruksanvisning på svenska som följer med utrustningen. Bruksanvisningen ska som minst innehålla uppgifter om

 • tillverkarens namn och adress
 • modell eller beteckning
 • märkningar och angivna prestandanivåer för den aktuella skyddsutrustningen
 • vad utrustningen skyddar mot och vilken skyddsnivå utrustningen har
 • hur man kontrollerar utrustningen
 • faktorer som kan påverka utrustningens livslängd eller skyddande egenskaper
 • underhåll och reparation
 • förvaring och livslängd.

Läs mer om skyddsutrustning:

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-12