CE-märkning

Produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra. Ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren intygar att produkterna uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet.

CE-märket

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet

CE-märke

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder. EU-förordningar gäller direkt, det vill säga de behöver inte skrivas om som föreskrifter.

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll av produkter genom insatser mot tillverkare, importörer och distributörer, eller vid besök på mässor och utställningar. Vi kontrollerar bland annat att maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar är CE-märkta och uppfyller säkerhetskraven.

Marknadskontroll av farliga produkter, ämnesområdessida

Anmälan av farlig eller bristfällig produkt

Försäkran om överensstämmelse

Till en CE-märkt produkt ska det finnas en ”försäkran om överensstämmelse”, som är det dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det innebär

  • att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda
  • att det finns dokumentation
  • att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Det ska alltid följa med en bruksanvisning på svenska med den CE-märkta produkten.

CE-märkning för maskinlinjer

CE-märkning för en maskinlinje består av två eller flera hopmonterade maskiner. Om två eller flera maskiner förenas så att de utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en enhet måste en försäkran om överensstämmelse utfärdas för helheten och det krävs ett CE-märke för helheten. Detta gäller normalt även när de maskiner som ingår redan är CE-märkta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. Du kan läsa mer i broschyren Säkra maskiner och CE-märkning.

Säkra maskiner och CE-märkning (ADI 670), broschyr

Den tekniska tillverkningsdokumentationen för helheten ska kunna göras tillgänglig för de marknadskontrollerande myndigheterna. Det gäller även för de delar som ingår.

Maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller reglerna i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-02-23