Produktutformning och CE-märkning

Det är viktigt att produkter utformas så att de stöttar användarna att utföra sina uppgifter. Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav.
CE-märket

Det finns en standard för att involvera användarna när produkter tas fram

En produkt kan utformas på flera olika sätt. En del lösningar fungerar bra för den som ska använda den medan andra lösningar fungerar mindre bra. Därför är det viktigt att inte bara se till så att alla funktioner hos en produkt finns med vid utformning och inköp, utan också hur de är utformade och om de fungerar på ett lätthanterligt och effektivt sätt för användaren.

En produkt ska utformas så att den stöttar utföraren att utföra sina uppgifter. Det finns en standard som beskriver hur användarcentrerad utveckling går till – ISO 13407. 

CE-märke I standarden talar man om: 

 • att aktivt involvera användarna i utvecklingsarbetet 
 • att förstå deras uppgifter 
 • hur teknik lämpligast kan användas för att hjälpa dem att utföra sina uppgifter.

Yrkesgrupper som kan påverka utformningen

Följande yrkeskategorier påverkar i stor utsträckning den fysiska och kognitiva användningen och utformningen av produkter (till exempel maskiner, hjälpmedel, skyddsutrustning, verktyg, redskap) som används på arbetsplatser: 

 • Inköpare 
 • Designer/konstruktör 
 • Arbetsgivare (genom att främst sätta ekonomiska begränsningar).

Vid användarcentrerad utformning är det viktigt att användare/medarbetare är delaktiga för att få fram en lösning som fungerar så tillfredsställande och effektivt som möjligt.

Viktiga aspekter vid utformning av produkter

När formgivare och konstruktörer utformar en produkt bestämmer de även hur den ska produceras, användas, underhållas och återvinnas och därmed hur ergonomin blir.

Viktiga aspekter att ta med vid utformningen är till exempel 

 • montering och demontering
 • transport av produkt
 • åtkomst för service/underhåll
 • daglig användning
 • hur användarens arbetssituation påverkas om automatisering införs
 • hur, var och när produkten används 
 • vilka som använder produkten 
 • vilka uppgifter man ska utföra och vad användarna har för mål.

Detta är ett antal viktiga frågor för designern/konstruktören att finna svar på. Genom att tidigt i utvecklingsarbetet involvera användare i framtagning av produkten genom observation av arbete, intervjuer och användbarhetstester säkerställer formgivaren/konstruktören att produkten tillfredsställer användarnas behov och fungerar på ett lättförståeligt sätt. På så sätt kan arbetsuppgifter utföras effektivt och tillfredsställande med undvikande av riskfyllda arbetsställningar och -rörelser och onödigt höga mentala belastningar.

Vissa produkter faller under produktdirektivet för maskiner och då finns det ett antal harmoniserade ergonomistandarder att använda sig av.

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder.

Det gamla systemet med förhandsgodkännande av produkter gäller inte längre för produkter som omfattas av produktdirektiv. Myndigheterna ska nu utföra marknadskontroll.

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll av produkter innan de når användarna genom insatser mot tillverkare, importörer, distributörer eller vid besök på mässor och utställningar. Vi kontrollerar bland annat att maskiner, personlig skyddsutrustning och enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar är CE-märkta och uppfyller säkerhetskraven.

Marknadskontroll av farliga produkter, ämnesområdessida

Anmälan av farlig eller bristfällig produkt

Försäkran om överensstämmelse

Till en CE-märkt produkt ska det finnas en ”försäkran om överensstämmelse”, som är det dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det innebär:

 • att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda
 • att dokumentation finns
 • att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Det ska alltid följa med en bruksanvisning på svenska med den CE-märkta produkten.

CE-märkning och produktsäkerhet (ADI 468), broschyr

CE-märkning för maskinlinjer

CE-märkning för en maskinlinje består av två eller flera hopmonterade maskiner. Om två eller flera maskiner förenas så att de utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en enhet måste en försäkran om överensstämmelse utfärdas för helheten och ett CE-märke för helheten krävs. Detta gäller normalt även i det fall de ingående maskiner redan är CE-märkta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. Du kan läsa mer i broschyren Säkra maskiner och CE-märkning.

Säkra maskiner och CE-märkning (ADI 670), broschyr

Det är nödvändigt att den tekniska tillverkningsdokumentationen för helheten kan göras tillgänglig för de marknadskontrollerande myndigheterna. Det gäller även för de ingående delarna.

Maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller reglerna i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4. Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01