CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav.
CE-märket

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet

CE-märke

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

Bara produkter som EU bestämt får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-länder.

Det gamla systemet med förhandsgodkännande av produkter gäller inte längre för produkter som omfattas av produktdirektiv. Myndigheterna ska nu utföra marknadskontroll.

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll av produkter innan de når användarna genom insatser mot tillverkare, importörer, distributörer eller vid besök på mässor och utställningar. Vi kontrollerar bland annat att maskiner, personlig skyddsutrustning och enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar är CE-märkta och uppfyller säkerhetskraven.

Marknadskontroll av farliga produkter, ämnesområdessida

Anmälan av farlig eller bristfällig produkt

Försäkran om överensstämmelse

Till en CE-märkt produkt ska det finnas en ”försäkran om överensstämmelse”, som är det dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det innebär:

  • att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda
  • att dokumentation finns
  • att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Det ska alltid följa med en bruksanvisning på svenska med den CE-märkta produkten.

CE-märkning för maskinlinjer

CE-märkning för en maskinlinje består av två eller flera hopmonterade maskiner. Om två eller flera maskiner förenas så att de utgör en grupp maskiner som styrs och fungerar som en enhet måste en försäkran om överensstämmelse utfärdas för helheten och ett CE-märke för helheten krävs. Detta gäller normalt även i det fall de ingående maskiner redan är CE-märkta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3. Hela maskinlinjen ska CE-märkas om den har ett gemensamt styrsystem. Du kan läsa mer i broschyren Säkra maskiner och CE-märkning.

Säkra maskiner och CE-märkning (ADI 670), broschyr

Det är nödvändigt att den tekniska tillverkningsdokumentationen för helheten kan göras tillgänglig för de marknadskontrollerande myndigheterna. Det gäller även för de ingående delarna.

Maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller reglerna i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4. Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27