Diarium och allmänna handlingar

De flesta handlingar hos Arbetsmiljöverket är så kallade allmänna handlingar. En stor del av våra allmänna handlingar finns i Arbetsmiljöverkets diarium.

Diarium

Ett diarium är ett register över de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Förutom olika handlingars diarienummer innehåller ett diarium vanligtvis en kort information om handlingens innehåll samt datum för när den skickades från, kom in till eller skapades hos myndigheten. I Arbetsmiljöverkets diarium på webben kan du hitta handlingar från den 1 januari 2015 till och med gårdagens datum. 

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Rätt till insyn

Genom offentlighetsprincipen får allmänheten insyn i myndigheternas arbete bland annat genom möjligheten att ta del av deras allmänna handlingar. Det går att ta del av en handling direkt i myndighetens lokaler eller genom att begära att få en kopia skickad.

Sekretess

Vissa uppgifter i Arbetsmiljöverkets allmänna handlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och är därmed hemliga. Uppgifter som är hemliga lämnas inte ut till allmänheten. Om du begärt att få ta del av en allmän handling som bedöms omfattas av sekretess tas hemliga uppgifter bort och du får ta del av handlingen i övrigt. Du ges alltid möjlighet att få frågan avgjord av myndigheten och ett överklagningsbart beslut.

E-post

Allmänna handlingar kan skickas till dig via e-post eller vanligt brev. På grund av dataskyddsförordningen tas alltid känsliga personuppgifter, såsom enskilds hälsotillstånd, bort när vi mejlar. Om du önskar ta del av även dessa uppgifter kan du begära att få handlingen skickad till dig med brev eller besöka Arbetsmiljöverket och ta del av handlingen på plats.

Kostnad för papperskopior

När vi lämnar ut papperskopior tillämpas avgiftsförordningen. De första nio sidorna är kostnadsfria. Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Porto tillkommer. 

Anonymitet

Som huvudregel behöver du inte uppge vem du är eller ditt syfte med din begäran. Arbetsmiljöverket får efterfråga namn eller syfte om det behövs för att avgöra om en handling som omfattas av sekretess kan lämnas ut eller inte.

Det är viktigt att komma ihåg att din begäran blir en allmän handling som kan komma att begäras ut av någon annan.

Antal utlämnade handlingar per år

2023: 79 483

2022: 64 760

2021: 70 603

2020: 71 521

2019: 63 490

2018: 58 861

2017: 45 102

2016: 28 915

2015: 25 102

Senast uppdaterad 2024-05-29