Allvarligt tillbud med smittrisker

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 3a ska en arbetsgivare utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud inträffat som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga.

Allmänfarliga sjukdomar som kan orsaka infektion hos arbetstagare i samband med arbete, ska anmälas som ett allvarligt tillbud skyndsamt till Arbetsmiljöverket. Nedan finns några exempel på sådana sjukdomar

  • Campylobacter
  • Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
  • Hepatit A-E
  • Tuberkulos
  • Virala hemorragiska febrar (exklusive dengue -och sorkfeber)
  • Hiv

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren.

Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa,

Läs mer i arbetsmiljölagen, AML 3 kap 3a.

Senast uppdaterad 2023-07-06