Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 3a ska en arbetsgivare utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier, till vilka har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag.

Exempel på allmänfarliga sjukdomar som kan orsaka infektion hos arbetstagare och som ska anmälas som ett allvarligt tillbud skyndsamt till Arbetsmiljöverket. För fullständig lista se hyperlänk.

  • Campylobacter
  • Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
  • Hepatit A-E
  • Tuberkulos
  • Virala hemorrhagiska febrar (exklusive dengue -och sorkfeber)
  • Hiv

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren.

Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa,

se föreskrifterna om smittrisker 11 § dokumentation av tillbud med konstaterad exponering för smittämnen i riskklass 3-4.

Läs mer i arbetsmiljölagen, AML 3 kap 3a.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-04-23