Brand och explosion - 33, 34 §§

Utrustning för brandsläckning och livräddning

Brandfilt och handbrandsläckare eller framdragen vattenslang kan vara lämplig utrustning för att minska riskerna för personskador vid mindre bränder orsakade av en kemisk riskkälla.

Där det förekommer en kemisk riskkälla som vid brand kan utveckla en farlig mängd gas eller aerosol behövs skyddsutrustning mot gasen eller aerosolen.

Att planera för vilken utrustning som behövs är en del av framtagandet av Beredskapsplanen, se detta kapitel.

I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning 87 § finns krav på att en automatisk brandsläckningsutrustning installeras där det behövs.

Beredskapsplan

Använd Räddningstjänsten för råd

Felaktig användning av släckningsutrustning och olämpligt släckmedel kan förvärra situationen och det är därför viktigt att i förväg ta reda på vad som bör användas.

Räddningstjänsten ger råd i frågor om lämplig släckningsutrustning och släckmedel samt om hur utrustningen ska användas.

Det är viktigt att Räddningstjänsten har information om de kemiska riskkällor på arbetsplatsen som innebär risker för och vid en brand.

Förebygg risk för brand och explosion

Risk för brand och explosion ska förebyggas genom åtgärder i följande ordning.

  1. Undvik att antändbara halter bildas i luften. Välj produkter som inte är brandfarliga, minska avdunstningsytor och ventilera bort ångorna.
  2. Se till att det inte finns antändningskällor (gnistor, heta ytor, öppna lågor) där det finns brandfarliga vätskor.
  3. Om det ändå finns risk för brand eller explosion ska antalet personer i riskområdet minimeras och lokalerna och tekniska anordningar utformas så att en brand eller explosion medför minsta möjliga risk för personskador.

Innehåller luften brandfarliga ämnen?

Flampunkten hos en brandfarlig vätska anger vid vilken temperatur den avger antändbar ånga.

Regler om brandfarliga och explosiva varor

Om man hanterar mer än en liten mängd brandfarlig gas eller vätska ska man ha tillstånd och utse en föreståndare som ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler. Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Regler om brandfarliga varor finns i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde.

Regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2021-04-13