Ansvar för mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att du som är arbetsgivare ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen eller andra skadliga biologiska agens.

Om du inte har tillräcklig kompetens för att själv göra undersökningar och riskbedömningar av mikrobiologiska arbetsmiljörisker behöver du ta hjälp utifrån.

När det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker ingår detta i ditt ansvar som arbetsgivare:

 • Se till att utreda vilka mikrobiologiska hälsofaror som finns och bedöma vilken risk de kan utgöra för arbetstagarna
 • Se till att åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs enligt riskbedömning
 • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt. I det ingår att försäkra sig om att instruktioner har förståtts och att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i verksamheten
 • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs
 • Anmäl allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket
 • Vid avsiktligt arbete med smittämnen ska du i vissa fall söka tillstånd eller anmäla denna verksamhet till Arbetsmiljöverket.

Reglerna om bland annat undersökning av risken att utsättas för skadliga mikroorganismer och om krav på skyddsutrustning finns i våra föreskrifter, Smittrisker (AFS 2018:4).

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetstagaren kan bidra till en säkrare arbetsmiljö

Du som arbetstagare kan själv göra saker för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Följande gäller om du riskerar att utsättas för skadliga mikroorganismer som smittämnen, mögel eller produkter av mikrobiologisk aktivitet i ditt arbete:

 • Du ska använda den skyddsutrustning som anvisas. Om personlig skyddsutrustning behövs ska arbetsgivaren förse dig med den.
 • Du har ansvar att följa de hanterings- och skyddsinstruktioner som arbetsgivaren ger.
 • Du ska snarast rapportera till arbetsledningen om tillbud och olycksfall inträffar.
 • Du ska också rapportera till arbetsgivaren om du drabbas av hälsobesvär som kan ha samband med de biologiska agens som kan förekomma på arbetsplatsen.

Skyddsombudet är en länk mellan arbetsgivaren och arbetstagarna

Du som är skyddsombud (arbetsmiljöombud) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Även arbetsgivaren har nytta av att skyddsombudet håller ögonen på arbetsmiljöfrågorna.

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att nya skyddsombud får den utbildning som de behöver för att klara sina uppgifter. Skyddsombud ska delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om:

 • diskussioner inför en ombyggnad eller flytt.
 • förberedelser för en omorganisation.
 • hur nya arbetsmetoder ska införas.
 • hur farliga kemiska produkter ska användas.

Läs mer om vad du bör tänka på i din roll som skyddsombud på vår sida om skyddsombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Samordning och samverkan är viktigt

Det är inte enbart de arbetstagare som är direkt sysselsatta i verksamheten som behöver skyddas, utan alla arbetstagare som kan bli exponerade för mikrobiologiska arbetsmiljörisker. På arbetsplatser där personer har olika arbetsgivare finns det krav på att arbetsmiljöarbetet ska samordnas. Om det till exempel finns risk för mögeldamm vid sanering av en mögeldrabbad fastighet och det finns arbetstagare från flera olika arbetsgivare, är det viktigt att inte någon på grund av brist på information andas in mögeldammet.

Mer information om ansvar för arbetsmiljön

Du hittar mer information om ansvar för arbetsmiljön i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) samt i vår broschyr Samordningsansvaret för arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr

Senast uppdaterad 2022-09-20