Andra aktörer som arbetar med vindkraftverk

Här kan du läsa om olika aktörer som på olika sätt har en koppling till vindkraftverk.

Boverket

Boverket förvaltar ett planeringsstöd för vindkraft. 200 kommuner, länsstyrelser samt kommunala och regionala självstyrelseorgan arbetar med planering för vindkraft med hjälp av stödet.

Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. De utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. En annan uppgift är tillsyn av elanläggningar, vilket görs genom inspektioner som utförs av verkets elinspektörer. Elinspektörerna utreder även elolycksfall och elbränder.

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimyndigheten

Energimyndigheten ska främja en utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi. De tar fram kunskap om hur det blåser på olika platser och om vilken effekt vindkraften har på landskap och djurliv. De utser områden som är riksintressanta för vindkraft.

Energimyndigheten driver också Nätverket för vindbruk där en av noderna, Länsstyrelsen i Hallands län, har speciellt fokus på planerings- och tillståndsfrågor.

Energimyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vindlov

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram av Energimyndigheten i samarbete med 20 andra myndigheter och organisationer.

Vindlovs webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Det finns 21 länsstyrelser, en i varje län. Länsstyrelsen har en roll i vindkraftsutbyggnaden bland annat genom att ta fram planeringsunderlag för kommunerna, att vara delaktig i den fysiska planeringen och genom att behandla tillståndsansökningar kring större vindkraftsanläggningar.

Länsstyrelsernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljödomstolen

Miljödomstolen beslutar om tillstånd. Exempel på utdrag ur ett beslut: 
”Före driftsättning av vindkraftverk skall varningsskyltar sättas upp med information om risk för nedfallande snö och is. Utformningen och placering av skyltarna skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten”.

Mark- och miljödomstolen, Sveriges Domstolars webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB beskriver vilka regler som styr räddningsinsatserna vid vindkraftverk och hur ansvar för räddningsinsatser fördelas mellan olika myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, ansvarar för ackreditering och teknisk kontroll.

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute, SIS, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder.

SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Vindkrafts Tekniskt Centrum

Svensk Vindkrafts Tekniskt Centrum, SWPTC, har bildats för att kunna möta den snabbt växande globala vindkraftsindustrin samt för att höja den svenska vindkraftskompetensen.

Svensk Vindkrafts Tekniskt Centrums webbplats, öppnas i nytt fönster

Vindforsk

Forskning om vindkraft – Vindforsk III är ett forskningsprogram med Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftområdet som kunder.

Vindforsk, Energiforsks webbplats, öppnas i nytt fönster

Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Vindval, Naturvårdsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är en förening för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Medlemmarna är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Svensk Vindenergis webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12